Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vlásenka - CZ052.3605.5209.021644 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Česká Metuje

Číslo obce PRVKUK 21644
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021644
Kód obce 573981
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021644.01 Vlásenka 02164 21644

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Vlásenka (do roku 1950 Vlasenka německy Wlasenka) je část obce Česká Metuje v okrese Náchod. Nachází se na západě České Metuje. V roce 2009 zde bylo evidováno 42 adres.
Vlásenka leží v katastrálním území Metujka (původně osada s názvem Německá Metuje) o výměře 4,73 km2.
 
Podklady:
VUPE 2017
Informace od starosty obce
Původní karty PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlásenka Trvale bydlící - - - 75 75 80 80
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 95 95 100 100

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Česká Metuje 298 325 323 310 309 302 297 291 288 298 290 289 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlásenka - - - 95 95 100 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 23 24 25 25
Maximální potřeba vody m3/den - - - 35 36 37 38
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 23,47 23,88 24,29 24,70
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 20,33 20,69 21,04 21,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 20,33 20,69 21,04 21,40
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,14 3,19 3,25 3,30

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Ve Vlásence stejně jako v České Metuji je vybudován Vodovod Česká Metuje. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Zdrojem pitné vody pro místní Vodovod Česká Metuje je vrt NVS-9. Z vybudované čerpací stanice a prostřednictvím výtlačného řadu je voda čerpána do akumulace vodojemu Dědov 100 m3 s d. v. 496,70 m n. m. Odtud je voda prostřednictvím zásobovacího a rozvodných řadů dodávána do České Metuje, Vlásenky a Skalky. Před odběrem vody z akumulace je zajištěno zdravotní ošetření vody nachlorováním.
 
Zdrojem vody je zvodeň vázaná na prachovito-písčité, jílovité spongility s polohami rohovců, které jsou součástí hydrogeologického rajónu 411 Podorlická pánev.
 
Bližší popis vodovodu je v kartě obce Česká Metuje.
 
Kvalita vody z veřejného vodovodu je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V současné době vodojemy zajišťují minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pitná voda bude dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (profil Žďár nad Metují, dovozová vzdálenost 3 km), příp. dovozem vody ze zdroje Teplice nad Metují – studna Sokol (do 5 km). Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlásenka - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlásenka - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,45 4,53 4,62 4,70
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,50 4,60 4,70 4,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V místní části obce Vlásenka není vybudována soustavná obecní kanalizace ani čistička odpadních vod. Je využíván systém propustků, struh a příkopů. Zde jsou zaústěny přečištěné odpadní vody ze septiků a DČOV, stejně jako vody dešťové. Zbytek obyvatel řeší likvidaci OV pomocí nepropustných jímek s následným vývozem na nejbližší kapacitně dostatečné ČOV.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
V současné době je již vypracovaná PD k odkanalizování České Metuje a obec je ve fázi výběru zhotovitele.
 
V obci Česká Metuje stejně jako v místní části Vlásenka je navrženo vybudování soustavné kanalizace (kombinace gravitační a tlakové) zakončené obecní mechanicko-biologickou ČOV. Stoky budou navrženy částečně v komunikacích a částečně v nezpevněných plochách. Gravitační stoky DN 250 budou vybudovány v délce 2 000 m a doplněny dvěma čerpacími stanicemi pro eliminaci nedostatku přirozeného spádu. Nemovitosti podél potoka Vlásenka a průjezdné komunikace II/301 budou odkanalizovány pomocí individuálních čistících zařízení u jednotlivých nemovitostí. Těchto nemovitostí je potenciálně 29. Budou vybaveny bezodtokovými jímkami, eventuálně septiky doplněnými o zemní filtraci. Možno také použít domovní ČOV. Garantované parametry těchto lokálních zařízení musí odpovídat NV č. 29/2011 Sb. při vypouštění do toku Vlásenky, resp. Podmínky dle zák. 254/2001 Sb. § 38 při vypouštění do vod podzemních. Obecní ČOV je navržena v kapacitě 600 EO. Technologie čištění bude přizpůsobena k odstranění dusíku (nitrifikace a denitrifikace) a chemickému srážení fosforu ve smyslu Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Česká Metuje se nachází ve III. zóně CHKO s vymezeným Územním systémem ekologické stability (ÚSES) č. 416. Vodní toky Metuje a Vlásenka jsou významnými krajinnými prvky (VKP a Metuje protéká územím, které je součástí soustavy NATURA 2000. Mimo to je řeka Metuje tzv. lososovou vodou dle NV č. 71/2003 Sb., reps. Novely 169/2006 Sb., u které je definován max. obsah BSK5, celkový N a P, N-NH4, N-NO3 nad obecné požadavky (C90). Nelze vyloučit, že bude nutné technologii čištění v ČOV doplnit o třetí stupeň biologického čištění. Při návrhu systému kanalizace a uspořádání ČOV je nutné v projektové dokumentaci respektovat podmínky, vyplývající z charakteru území.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vlásenka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vlásenka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva