Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Česká Skalice - CZ052.3605.5209.021687 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Česká Skalice

Číslo obce PRVKUK 21687
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021687
Kód obce 573990
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021687.01 Česká Skalice 02168 21687

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Česká Skalice leží v katastrálním území Česká Skalice(621684). Dále pod ní spadají místní části Malá Skalice, Spyta, Zájezd u České Skalice, Ratibořice a Zlíč.
 
Městem protéká řeka Úpa a na jejím území leží vodní nádrž Rozkoš.
 
Město leží částečně v CHOPAV Východočeská křída a zasahuje sem také NPP Babiččino údolí, poblíž leží PR Dubno.
 
Působí zde 10 významnějších podnikatelských subjektů, např. Skaličan, a.s.  (výroba, zpracování a konzervování masa z velkých hospodářských zvířat),  BN Internacional, s.r.o. (výroba textilních materiálů impregnovaných, potažených nebo lamin. plasty), Farmet a.s. (výroba ostatních strojů pro zemědělství a lesnictví). K dispozici jsou ubytovací zařízení s celkovou kapacitou 600 lůžek.
 
Podklady:
Informace od provozovatele vodovodů a kanalizací Českoskalická voda, s.r.o.
Dotazník PRVK
Informace od zástupců OÚ Česká Skalice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Česká Skalice Trvale bydlící - - - 3 550 3 600 3 620 3 640
Přechodně bydlící - - - 600 600 600 600
Celkem - - - 4 150 4 200 4 220 4 240

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Česká Skalice 5319 5215 5201 5178 5154 5085 5049 5049 5083 5078 5047 5017 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Česká Skalice - - - 3 500 3 600 3 620 3 700

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 364 371 378 385
Maximální potřeba vody m3/den - - - 525 535 545 555
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 60,00 55,00 50,00 45,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 300,00 306,67 313,33 320,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 110,00 116,67 123,33 130,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 200,00 203,33 206,67 210,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 55,00 50,00 45,00 40,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Město zásobuje Vodovod Česká Skalice, který je součástí skupinového vodovodu Česká Skalice. Vlastníkem je město Česká Skalice, provozovatelem společnost Českoskalické vodárny, s.r.o.
 
Počet vodovodních přípojek: 947
 
Vodovod Česká Skalice je zásoben pitnou vodou z akumulace vodojemu V sadech a na úpravně vody Českoskalické vodárny, s.r.o. o kapacitě 2150m3. Studna Pivovarská je v trvalém provozu a dodává vodu do vodojemu V Sadech přes síť.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v úpravně vody (Česká Skalice) v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
 
Množství ani kvalita vody ve studnách není známa.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru. Z hlediska technického zajištění není současný vodovod rozpásmován a celý vodovod je v jednom tlakovém pásmu. Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a místních částí.
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací a odželezňováním.
 
Doprava vody
Navrhujeme samostatné vedení výtlaku pitné vody z úpravny vody na vodojem V Sadech.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny.
Navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok a dále navrhujeme zasíťování lokality Třešňovka v důsledku plánované výstavby v délce cca 400m.
Navrhujeme rozšíření vodovodního řádu o průmyslovou oblast ulice Bezručova v rozsahu cca 400m.
Navrhujeme v ulici Havlíčkova provést rekonstrukci vodovodu z roku 1929 z důvodu vysokého počtu poruch a hloubky uložení litinového potrubí.
 
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody přivaděčem ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 9 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Česká Skalice - - - 3 450 3 548 3 568 3 600

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Česká Skalice - - - 3 450 3 548 3 568 3 600

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 450,00 470,00 490,00 510,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 19,50 20,33 21,17 22,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 380,00 390,00 400,00 410,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 39,00 41,00 43,00 45,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Ve městě je vybudována veřejná jednotná kanalizace. Vznikala postupně s rozvojem města. Vlastníkem je Město Česká Skalice a provozovatelem je společnost Českoskalické vodárny, s.r.o.
 
Kanalizace celkem: 32,698 km
 
Kanalizační síť sestává z páteřních stok „A“, „B“, „C“ a „D“, k nim jsou napojeny ostatní stoky. Na ČOV jsou odpadní vody dopravovány tlakovým potrubím z čerpací stanice. Na kanalizační síti jsou použity trouby o průměrech 300–1200 mm většinou betonové, ale je zde použito i potrubí z kameniny a PVC.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Ve městě je vybudována centrální ČOV. Vlastníkem je Město Česká Skalice a provozovatelem je společnost Českoskalické vodárny, s.r.o.. Mechanicko-biologická ČOV má kapacitu dle množství znečištění 10 000 EO, byla vybudována na vstupní denní znečištění 460 kg BSK5 a na průměrný nátok 2 977 m3.
 
Odpadní voda je na ČOV čerpána tlakovou kanalizací z čerpací stanice na kanalizačním přivaděči „A“ s hrubým čištěním. Před čerpací stanicí na stoce A je boční odlehčovač. Mechanické čištění je na ČOV situováno ve sdruženém objektu s dmychárnou. Hlavní technologická linka sestává ze vzájemně propojených nádrží denitrifikace, nitrifiakce a separace. Odvodněný, aerobně stabilizovaný kal odpovídá svými jakostními ukazateli požadavkům ČSN 46 5735 na kompostovaný substrát, je možno jej využívat v zemědělství ke hnojení pozemků.
 
Základní data ČOV Česká Skalice:
Platnost povolení k vypouštění odpadních vod : do 31. 12. 2020
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení:
Stávající stav odvádění a likvidace odpadních vod v obci je podmíněně vyhovující. Pro dlouhodobě zajištění vyhovujícího stavu navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci v rozsahu cca 1% délky stokové sítě za rok.
 
Ve výhledovém období do roku 2030 navrhujeme dále:
- odkanalizování průmyslové oblasti ulice Bezručova v délce cca 400m
- nové odkanalizování ulice Pivovarská v rozsahu cca 200m
- nové zasíťování lokality Třešňovka v rozsahu cca 500m
- intenzifikace a rozšíření ČOV Česká Skalice z 10 000 EO na 15 000 EO

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Česká Skalice 11 860,0 8 950,0 20 810,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Česká Skalice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva