Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Spyta - CZ052.3605.5209.021725 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Česká Skalice

Číslo obce PRVKUK 21725
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021725
Kód obce 573990
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021725.01 Spyta 02172 21725

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Spyta je místní část města Česká Skalice v okrese Náchod. Nachází se jižně od centra České Skalice u přehradní nádrže Rozkoš. Do katastru Spyty patří také areál TJ Slávia-Jachting Česká Skalice, který se nachází u hlavní hráze přehrady Rozkoš směrem na Nové Město nad Metují.
 
Podklady
Informace od provozovatele vodovodů a kanalizací Českoskalická voda, s.r.o.
Dotazník PRVK
Informace od zástupců OÚ Česká Skalice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Spyta Trvale bydlící - - - 55 65 75 80
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 75 85 95 100

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Česká Skalice 5319 5215 5201 5178 5154 5085 5049 5049 5083 5078 5047 5017 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Spyta - - - 75 85 95 105

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 7 8 9
Maximální potřeba vody m3/den - - - 12 13 14 15
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,50 0,73 0,97 1,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,00 5,70 6,40 7,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,80 2,10 2,40 2,70
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,10 3,57 4,03 4,50
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,90 1,03 1,17 1,30

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současné době je Spyta napojena na skupinový vodovod Česká Skalice. Celková délka vodovodního řadu DN100 je 1379 m. Vodovod zahrnuje 31 přípojek.
Individuální zásobování pitnou vodou je řešeno studnami. Informace o kvalitě vody ve studnách nejsou známy

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Nenapojené trvale bydlící obyvatele je možné napojit domovními vodovodními. přípojkami bez nutnosti rozšiřovat veřejnou vodovodní síť.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů (J9 a J9B) skupinového vodovodu Česká Skalice, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno druhým zdrojem (Pivovarská studna nebo přivaděčem ze skupinového vodovodu Teplice n.Met. – Náchod – Bohuslavice n. Met.), případně dovozem nezávadné pitné vody cisternami.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Spyta - - - 75 85 95 105

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Spyta - - - 75 85 95 105

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 7,00 8,10 9,20 10,30
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,30 0,35 0,40 0,45
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 6,00 7,03 8,07 9,10
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,61 0,70 0,80 0,89

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace – současný stav
Místní část Spyta je odkanalizována plastovým potrubím do DN300.  Celková délka kanalizační sítě je 1,51 km. Součástí kanalizační sítě je čerpací stanice, která je navržena jako prefabrikovaná jímka DN 2500 s akumulačním prostorem 10,7m3. Čerpací stanice je umístěna ve spodní části obce v nezpevněném travnatém veřejném pozemku. Šachta je osazena dvojicí čerpadel, které fungují ve střídavém režimu

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Současný stav kanalizační sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav a údržby není nutné rozšiřovat veřejnou síť.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Spyta 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Spyta - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva