Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zájezd - CZ052.3605.5209.021733 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Česká Skalice

Číslo obce PRVKUK 21733
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021733
Kód obce 573990
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021733.01 Zájezd 02173 21733

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Zájezd je místní částí města Česká Skalice a leží v západním směru od centra České Skalice, okres Náchod. Její nadmořská výška je 290 metrů n. m. Místní částí Zájezd protéká bezejmenná říčka vtékající do Válovického potoka.
 
Podklady
Informace od provozovatele vodovodů a kanalizací Českoskalická voda, s.r.o.
Dotazník PRVK
Informace od zástupců OÚ Česká Skalice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zájezd Trvale bydlící - - - 200 220 240 260
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 250 270 290 310

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Česká Skalice 5319 5215 5201 5178 5154 5085 5049 5049 5083 5078 5047 5017 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zájezd - - - 250 270 290 310

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 23 25 27
Maximální potřeba vody m3/den - - - 30 33 36 39
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 21,00 23,00 25,00 27,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 18,00 19,73 21,47 23,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,60 7,23 7,87 8,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 11,30 12,43 13,57 14,70
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,90 2,07 2,23 2,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je napojena na skupinový vodovod Česká Skalice. Počet vodovodních přípojek je 76. Celková délka vodovodní sítě je 1,691 km v DN100. Vodovodní řad je tvořen kovovým potrubím – 0,098 km, plastovým potrubím 0,532 km. Zbytek vodovodu je tvořen z azbestocementového materiálu a je nutné provést rekonstrukci.
 
Individuální zásobování pitnou vodou je řešeno studnami. Jejich počet ani stav není znám.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období se uvažuje o nahrazení azbestocementového potrubí. Dále je uvažována stavba nového potrubí v severní části obce, kde budou napojeny další nemovitosti a zároveň se zvýší dostupnost pitné vody odběratelům v době havárií.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů (J9 a J9B) skupinového vodovodu Česká Skalice, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno druhým zdrojem (Pivovarská studna nebo přivaděčem ze skupinového vodovodu Teplice n.Met. – Náchod – Bohuslavice n. Met.), případně dovozem nezávadné pitné vody cisternami.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zájezd - - - 250 270 290 310

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zájezd - - - 250 270 290 310

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 26,00 28,50 31,00 33,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,10 1,20 1,30 1,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 22,00 24,00 26,00 28,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 2,20 2,43 2,67 2,90

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Současný stav
Obec Zájezd je odkanalizována plastovým potrubím do DN 300. Celková délka kanalizační sítě je 2,022 km. Kanalizace je oddílná splašková, gravitační i tlaková. Zahrnuje 2 čerpací stanice (Zájezd – silnice; Zájezd – U Topolů), které jsou napojeny na vodárenský dispečink. Odpadní vody z čerpacích stanic jsou odváděny na hlavní přečerpávací stanici fekálních odpadních vod v Bezručově ulici a následně čištěny na ČOV Česká Skalice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Současný stav kanalizační sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav a údržby není nutné rozšiřovat veřejnou síť.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zájezd 4 510,0 0,0 4 510,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zájezd - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva