Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Čáslavky - CZ052.3605.5206.028401 - stav 21. 3. 2022

A. Obec

Dolany

Číslo obce PRVKUK 28401
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.028401
Kód obce 574015
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.028401.01 Čáslavky 02840 28401

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Čáslavky (276 – 281 m n. m.) leží na katastrálním území Čáslavky (62840).Lokalita je místní částí obce Dolany.Trvale zde žije celkem 149 obyvatel.Ve výhledu k roku 2030 se uvažuje s velmi mírným nárůstem trvale bydlících obyvatel.Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru. Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Podklady:Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"Karty VUME + VUPE 2016 + 2017 - kanalizaceKanalizace Čáslavky - dokumentace skutečného provedení - Geoma HJ PardubiceKanalizační řád obce Dolany a Čáslavky - B. Kouba, 03/2016Informace obce Dolany

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čáslavky Trvale bydlící - - - 149 155 153 153
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 149 155 153 153

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dolany 627 623 633 660 657 668 674 675 662 659 658 661 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čáslavky - - - 0 0 111 111

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Dolanech a ve všech místních částí (Svinišťany, Krabčice, Čáslavky a Sebuč) není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z individuálních zdrojů. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin vápnitých slínovců a jílovitých vápenců jizerského souvrství, ale i kvartérní zvodeň ve spraších a sprašových hlínách v rámci hydrogeologického rajonu 422 Podorlická křída. Vydatnost některých studní poklesla až pod využitelnou mez, proto byli majitelé nemovitostí nuceni zabezpečit individuálně vlastní zdroj vody. V průběhu let 2018 a 2019 došlo, z důvodu ztráty vody v části stávajících studní, k významnému nárůstu počtu nových vrtů, popř. prohlubování stávajících studní, a to většinou do hloubky 30 m. Kvalita vody u části lokálních zdrojů není v souladu s vyhláškou č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a to z hlediska obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění. V návaznosti na tuto skutečnost a na plánovanou výstavbu centrálního vodovodu byl zřízen v roce 2021 průzkumný vrt, který je umístěn v k.ú Krabčice. Konečná hloubka vrtu činí 80 m. Podzemní voda ze zdroje splňuje kvalitu pitné vody a bude proto pouze hygienicky zabezpečována dávkováním chloru. Zdroj vykazuje také dostatečnou vydatnost 5 l/s pro zásobování obyvatel.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Dolany a všech místních částech - Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč se navrhuje vybudování samostatné vodovodní soustavy, která bude sloužit k zásobování stávajících nemovitostí pitnou vodou z veřejného vodovodu. Jako zdroj vody bude sloužit stávající průzkumný vrt v k.ú Krabčice, který bude vystrojen. K akumulaci vody bude sloužit věžový vodojem, který bude umístěn v k.ú Sebuč. Z vrtu bude voda čerpána výtlačným potrubím do věžového vodojemu, kapacita VDJ činí 60 m.3 Z vodojemu bude dále zásobeno spotřebiště. Celková délka nově navržených vodovodních řadů bude 11 865 m DN 50-150. Z toho bude 266 m výtlaku z vrtu na vodojem DN 80. Řady budou převážně vedeny v zelených plochách a místních komunikacích. Součástí stavby bude ATS stanice pro vyrovnání tlaku, která bude umístěna v areálu vodního zdroje. V místní části Čáslavky budou vybudovány 2 požární nádrže. Napojení nemovitostí bude řešeno samostatnými vodovodními přípojkami. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Čáslavky nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Jaroměř (profil Jaroměř dovozová vzdálenost do 3 km). K dodávce vody může být využit také zdroj nouzového zásobování J-1 Starý Ples. Případně mohou být využity domovní ostatní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čáslavky - - - 149 155 160 160

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čáslavky - - - 149 155 160 160

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 11,90 12,23 12,56 12,89
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 8,94 9,16 9,38 9,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,32 0,35 0,37 0,40
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,12 0,13 0,15 0,16

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav. Čáslavky mají vybudovanou jednak dešťovou kanalizaci, jednak oddílnou splaškovou kanalizaci, která podchycuje veškeré splaškové odpadní vody z obce a tyto jsou čerpací stanicí převáděny do kanalizačního systému města Jaroměř, zakončeného ČOV. Celková délka oddílné splaškové kanalizace je 3,269 km, gravitační kanalizace DN 250 má 1,850 km, výtlačné potrubí DN 100 má délku 1,502 km. Na splaškové kanalizaci Čáslavky je vybudována jedna čerpací šachta. Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace je Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající splašková gravitační kanalizace s přečerpáním do Jaroměře, která byla do provozu uvedena v roce 2016, odvádí splaškové vody od všech obyvatel obce Čáslavky. S ohledem na skutečnost, že kanalizační systém je zcela nový a na úplném začátku své životnosti, se nepředpokládá v návrhovém období jeho rozšíření nebo úpravy. Rozšíření kanalizace by se uskutečnilo pouze v případě rozvoje obce nebo rozšiřováním zastavěné plochy obce. Uvažuje se pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čáslavky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čáslavky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
21. 3. 2022 ZK/11/748/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva