Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Svinišťany - CZ052.3605.5206.028444 - stav 21. 3. 2022

A. Obec

Dolany

Číslo obce PRVKUK 28444
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.028444
Kód obce 574015
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.028444.01 Svinišťany 02844 28444

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Svinišťany (287 – 306 m n. m.) leží na katastrálním území Svinišťany (628441). Lokalita je místní částí obce Dolany. Trvale zde žije celkem 150 obyvatel. Svinišťany leží v CHOPAV Východočeská křída. Významnější průmyslové a zemědělské podniky: Zemědělské družstvo Dolany – středisko Svinišťany – zemědělská výroba (57 zaměstnanců), Podklady: Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK" Karty VUME + VUPE 2016, 2017, Kanalizace Svinišťany - pasport (Bohuslav Kouba, 2013), Provozní dokumentace ČOV Svinišťany Informace obce Dolany

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svinišťany Trvale bydlící - - - 150 160 161 161
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 150 160 161 161

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dolany 627 623 633 660 657 668 674 675 662 659 658 661 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svinišťany - - - 0 0 132 132

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Dolanech a ve všech místních částí (Svinišťany, Krabčice, Čáslavky a Sebuč) není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z individuálních zdrojů. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin vápnitých slínovců a jílovitých vápenců jizerského souvrství, ale i kvartérní zvodeň ve spraších a sprašových hlínách v rámci hydrogeologického rajonu 422 Podorlická křída. Vydatnost některých studní poklesla až pod využitelnou mez, proto byli majitelé nemovitostí nuceni zabezpečit individuálně vlastní zdroj vody. V průběhu let 2018 a 2019 došlo, z důvodu ztráty vody v části stávajících studní, k významnému nárůstu počtu nových vrtů, popř. prohlubování stávajících studní, a to většinou do hloubky 30 m. Kvalita vody u části lokálních zdrojů není v souladu s vyhláškou č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a to z hlediska obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění. V návaznosti na tuto skutečnost a na plánovanou výstavbu centrálního vodovodu byl zřízen v roce 2021 průzkumný vrt, který je umístěn v k.ú Krabčice. Konečná hloubka vrtu činí 80 m. Podzemní voda ze zdroje splňuje kvalitu pitné vody a bude proto pouze hygienicky zabezpečována dávkováním chloru. Zdroj vykazuje také dostatečnou vydatnost 5 l/s pro zásobování obyvatel.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Dolany a všech místních částech - Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč se navrhuje vybudování samostatné vodovodní soustavy, která bude sloužit k zásobování stávajících nemovitostí pitnou vodou z veřejného vodovodu. Jako zdroj vody bude sloužit stávající průzkumný vrt v k.ú Krabčice, který bude vystrojen. K akumulaci vody bude sloužit věžový vodojem, který bude umístěn v k.ú Sebuč. Z vrtu bude voda čerpána výtlačným potrubím do věžového vodojemu, kapacita VDJ činí 60 m3. Z vodojemu bude dále zásobeno spotřebiště. Celková délka nově navržených vodovodních řadů bude 11 865 m DN 50-150. Z toho bude 266 m výtlaku z vrtu na vodojem DN 80. Řady budou převážně vedeny v zelených plochách a místních komunikacích. Součástí stavby bude ATS stanice pro vyrovnání tlaku, která bude umístěna v areálu vodního zdroje. V místní části Čáslavky budou vybudovány 2 požární nádrže. Napojení nemovitostí bude řešeno samostatnými vodovodními přípojkami. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací. 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Svinišťany nemají vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Jaroměř (profil Jaroměř dovozová vzdálenost do 3 km). K dodávce vody může být využit také zdroj nouzového zásobování J-1 Starý Ples. Případně mohou být využity domovní ostatní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svinišťany - - - 94 110 120 140

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svinišťany - - - 94 110 120 140

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,01 10,48 11,95 13,42
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,64 6,56 7,48 8,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav Svinišťany mají vybudovanou jednotnou kanalizaci, do které jsou svedeny jednak dešťové, jednak předčištěné splaškové odpadní vody. Celková délka kanalizace je 1,933 km, DN kanalizace je od 200 do 1000 mm. Kanalizace je zaústěna na kořenovou ČOV, vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do místního potoka Tůně (č.h.p. 1-01-02-059). Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přes septiky u jednotlivých nemovitostí. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je Obec Dolany. Čištění odpadních vod - současný stav Svinišťany mají vybudovanou kořenovou čistírnu odpadních vod, která byla uvedena do provozu v roce 1997. Odpadní vody přitékají na KČOV gravitační kanalizací přes uzavírací objekt, kde se nejprve předčistí na mechanickém stupni (štěrbinová - Emšerská - nádrž) a přes rozdělovací šachtu vtékají do dvou kořenových filtrů. Po biologickém vyčištění odtéká voda do recipientu. Vyčištěné odpadní vody se vypouští do meliorační stoky, která je napojena na místní tok – Tůně. Část obyvatel odvádí odpadní vody do jímek na vyvážení. Základní data KČOV Svinišťany: Maximální kapacita 200 EO Maximální denní přítok 44 m3/den Plocha kořenového pole 1 000 m2. Povolené hodnoty na odtoku z ČOV:                       „p“                  „m“BSK5             20 mg/l         40 mg/l  CHSKCr        100 mg/l       150 mg/l                    NL                  25 mg/l         50 mg/l Dosahované hodnoty na odtoku z ČOV (rok 2017):       BSK5               5,0 mg/l                 CHSKCr          17,3 mg/l                          NL                  13,3 mg/l

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení: Obec nechala provést kamerovou prohlídku celé kanalizace. Bylo konstatováno, že technický stav kanalizace je vyhovující. Pokud by se v budoucnu vyskytly na stávajícím potrubí poruchy, budou poškozené úseky vyměněny nebo opraveny. Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na rozšíření kanalizačního systému do zbylých, doposud neodkanalizovaných částí. Dostavba kanalizace bude realizována v letech 2018 - 2019. Kromě plánovaného rozšíření kanalizace není plánována žádná soustředěná zástavba s požadavkem na rozšíření kanalizační sítě, tudíž rozšíření kanalizace se bude realizovat jen podle potřeby rozvoje obce a požadavků jejich obyvatel. Stávající kořenová ČOV je v provozu již 21 let bez výměny filtračního lože. Její čistící efekt je ale stále dobrý. Běžně uváděná životnost filtračního lože kořenových čistíren je 15 - 20 let. Pokud se čistící efekt výrazně zhorší, bude nutné provést výměnu filtračního lože, tzn. vytěžit stávající lože, navézt nový štěrk, osázet rostlinami a znovu zapracovat čistící proces. Toto je možno očekávat v horizontu dalších 10 let, tj. zhruba do konce návrhového období. V investičních nákladech na kanalizaci není výměna lože specifikována z důvodu nejasnosti termínu prací.  

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Svinišťany 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Svinišťany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
21. 3. 2022 ZK/11/748/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva