Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bezník - CZ052.3604.5204.003816 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Borek

Číslo obce PRVKUK 3816
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.003816
Kód obce 548979
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.003816.01 Bezník 00381 3816

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bezník je místní část obce Borek. Leží 1 km severně v nadmořských výškách 440 – 462 m n.m. Obec má 21 trvale bydlících obyvatel v 9 domech určených pro trvalé bydlení. V katastru obce se dále nachází 16 objektů určených pro individuální rekreaci cca 15 obyvatel. V těsné blízkosti obce protéká místní vodoteč. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bezník Trvale bydlící - - - 21 20 20 20
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 36 35 35 35

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Borek 99 101 108 109 104 106 104 105 104 101 96 97 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bezník - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Bezník není vybavena veřejným vodovodem. V obci je vybudován pouze systém rozvodu vody na který jsou napojeni téměř všichni obyvatelé (90%). Vzhledem k jeho velikosti nemá statut veřejného vodovodu. Ostatní obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce a morfologii terénu se neplánuje napojení na vodovod z Borku. V obci bude zachován stávající systém zásobování vodou.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobou vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisterny nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bezník - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bezník - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,43 2,40 2,37 2,33
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,52 1,50 1,48 1,46
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Bezník není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků. V obci Bezník jsou vybudovány pouze úseky dešťového odvodnění.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V celém návrhovém období vzhledem k velikosti obce bude stávající individuální způsob likvidace odpadních vod zachován.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bezník 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bezník - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva