Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hejtmánkovice - CZ052.3605.5201.038229 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hejtmánkovice

Číslo obce PRVKUK 38229
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.038229
Kód obce 574031
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.038229.01 Hejtmánkovice 03822 38229

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hejtmánkovice (408 – 449 m n. m.) leží na katastrálním území Hejtmánkovice (638226).
 
Trvale zde žije celkem 633 obyvatel. Ve výhledu k roku 2030 se uvažuje se 673 trvale bydlícími obyvateli.
 
Eviduje se zde celkem 178 domů, z toho obydlených je 158 a 10 slouží k rekreačním účelům. Sídelní zástavba je soustředěna podél místní komunikace. Osou obce je Liščí potok (č. h. p. 2-04-03-015). Hejtmánkovice mají liniový tvar. Ve výhledu se uvažuje s výstavbou 10 – 15 rodinných domů.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Podklady VaK Náchod, a.s.
Zákres stávajících sítí vodovodu a předpokládaných tras kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Hejtmánkovice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hejtmánkovice Trvale bydlící - - - 633 648 657 673
Přechodně bydlící - - - 31 31 31 31
Celkem - - - 664 679 688 704

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hejtmánkovice 662 657 646 654 642 638 638 636 619 607 593 610 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hejtmánkovice - - - 633 648 657 673

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 124 127 129 132
Maximální potřeba vody m3/den - - - 149 152 155 158
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 124,22 126,84 129,46 132,07
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 116,83 119,29 121,75 124,21
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 116,83 119,29 121,75 124,21
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,39 7,55 7,71 7,86

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Obec Hejtmánkovice je zásobena pitnou vodou z vodovodu Hejtmánkovice, který vlastní a provozuje společnost
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně části Teplice II – Broumov (viz Technická zpráva).
 
Vodovod Hejtmánkovice odebírá pitnou vodu z přivaděče Teplic nad Metují, který plní VDJ Jetřichov 120 m3 d. v. 490,0 m, který zásobí obec Jetřichov. Přebytky vody v rozvodné síti Jetřichov plní vodojem Hejtmánkovice 120 m3 d. v. 470,1 m, který slouží pro zásobení obce Hejtmánkovice a odkud je voda gravitačně rozváděna do spotřebiště. Dále přes obec prochází vodovodní přivaděč VDJ Teplice nad Metují - VDJ Broumov Ráj 2x650 m3 d.v. 470,0 m, z tohoto přivaděče je napojeno několik nemovitostí.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 70/2018 Sb, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí. Požární voda bude vždy řešena dohodou mezi obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu, jsou-li na něj kladeny nějaké požadavky.
  
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav, běžné provozní rekonstrukce části řadů a případném prodloužení pro novou zástavbu se nenavrhují žádné změny.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice I – Meziměstí (profil Meziměstí, 3 km). Nouzové zásobování může být zajištěno i z nevyužívaného zdroje Janovičky – pramenní jímka (dovozová vzdálenost cca 10 km), pokud bude ověřena kvalita vody. Ve všech případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hejtmánkovice - - - 508 518 528 548

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hejtmánkovice - - - 508 520 530 548

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 45,97 47,18 48,39 49,59
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 30,48 31,28 32,08 32,88
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Hejtmánkovice mají vybudovanou veřejnou kanalizaci. Jde o oddílnou splaškovou kanalizaci, která je zaústěna do kanalizace Města Broumov a odpadní vody jsou odváděny na  ČOV Broumov. Na kanalizaci je napojeno cca 80 % obyvatel. Vlastník kanalizace je obec Hejtmánkovice a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
 
Likvidace odpadních vod od zbývající části obce je řešena individuálním způsobem s využitím domovních mikročistíren, septiků s odtokem do povrchových vod, bezodtokých jímek nebo jsou odpadní vody vypouštěny přímo do povrchových vod. Počet jímek není znám.nám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Hejtmánkovice bude zachován stávající systém likvidace odpadních vod. Kanalizace bude doplňována dle potřeb obyvatelů a rozvoje obce.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hejtmánkovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hejtmánkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva