Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Běluň - CZ052.3605.5206.038482 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Heřmanice

Číslo obce PRVKUK 38482
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.038482
Kód obce 574040
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.038482.01 Běluň 03848 38482

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Běluň (268 – 306 m n. m.) leží na katastrálním území Heřmanice nad Labem (638501).
 
Trvale zde žije celkem 62 obyvatel. Ve výhledu k roku 2030 se uvažuje se 72 trvale bydlícími obyvateli.
 
Zástavba je soustředěna podél místních komunikací
 
ZSJ leží v CHOPAV Východočeská křída a v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeného pro ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu Náchod, referátu životního prostředí a zemědělství pod čj. Vod/5293/92-Z ze dne 23. února 1993.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Popis navrhované změny PRVK, Heřmanice, PROIS a.s., 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běluň Trvale bydlící - - - 62 67 70 75
Přechodně bydlící - - - 7 7 7 7
Celkem - - - 69 74 77 82

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Heřmanice 384 404 403 411 419 422 427 425 427 438 427 423 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běluň - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
ZSJ Běluň nemá vybudovaný veřejný vodovod.
 
ZSJ Běluň je zásobena pitna vodou z domovních studní. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin spongilitických prachovců a jemnozrnných pískovců a prachovitých glaukonitických pískovců bělohorského souvrství, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 422 Podorlická křída a rajónu 425 Hořicko-miletínská křída.
 
Část obce Běluň: všichni návštěvníci a 62 trvale bydlících obyvatel využívá vodu z 26 domovních studní o průměru 1000 – 1200 mm, převážně roubených kamenem, budovaných před i po roku 1930 do hloubky 6 – 10 m. Kvalita vody neznámá, množství vody nedostatečné.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech není pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné. Kvalita vody není známa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k odlehlostí sídelní jednotky, výškovému umístění zástavby, malému počtu zásobovaných obyvatel a z toho vyplývající výši finančních prostředků není navržena změna v zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro zásobování obyvatelstva do roku 2030 je ponechán individuální způsob dodávky vody.
 
ZSJ byla postižena suchem v roce 2015. Navrhuje se proto prohlubování studní u nemovitostí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Heřmanice ani její části nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Hořenice, napojený na skupinový vodovod Jaroměř (dovozová vzdálenost 2 km). V případě potřeby může být nouzové zásobování zajišťováno dovozem vody z vrtu Úpa J-7. Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běluň - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běluň - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
ZSJ Běluň nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci, je využíváno systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
ZSJ Běluň nemá centrální ČOV. Je zde pouze 1 LČOV a 1 DČOV. Ostatní obyvatelé a rekreanti likvidují odpadní vody individuálně v septicích nebo bezodtokých jímkách. Obsah jímek je vyvážen na ČOV Jaroměř. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Pro sídelní jednotky dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální čištění a individuální odvádění odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Jaroměř, příp. jinou městskou ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Běluň 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Běluň - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva