Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Heřmanice - CZ052.3605.5206.038504 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Heřmanice

Číslo obce PRVKUK 38504
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.038504
Kód obce 574040
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.038504.01 Heřmanice 03850 38504

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Heřmanice (268 – 306 m n. m.) leží na katastrálním území Heřmanice nad Labem (638501).
 
Trvale zde žije celkem 179 obyvatel, přechodně 10 rekreantů. Ve výhledu k roku 2030 se uvažuje se 195 trvale bydlícími obyvateli.
 
Zástavba je soustředěna podél místních komunikací. Ve výhledu se uvažuje s výstavbou 17 nových rodinných domů.
 
ZSJ leží v CHOPAV Východočeská křída a v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeného pro ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu Náchod, referátu životního prostředí a zemědělství pod čj. Vod/5293/92-Z ze dne 23. února 1993.
 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky:
KSK Bono s.r.o. – výroba krmiv pro domácí zvířata (130 zaměstnanců)
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Popis navrhované změny PRVK, Heřmanice, PROIS a.s., 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Heřmanice Trvale bydlící - - - 179 184 189 195
Přechodně bydlící - - - 10 12 12 12
Celkem - - - 189 196 201 207

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Heřmanice 384 404 403 411 419 422 427 425 427 438 427 423 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Heřmanice - - - 100 100 160 165

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
Obec Heřmanice nemá vybudovaný veřejný vodovod.
 
Část obce Heřmanice: fungují zde tzv. místní vodárenské systémy, na které je napojeno 100 trvale bydlících obyvatel. Jedná se o využití stávajících vodních zdrojů, odkud je vybudován vodovod do přilehlých objektů. Jedná se o vrt V-158/4 a HV-2.
 
Zbývající obyvatelé Heřmanic jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin spongilitických prachovců a jemnozrnných pískovců a prachovitých glaukonitických pískovců bělohorského souvrství, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 422 Podorlická křída a rajónu 425 Hořicko-miletínská křída.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech není pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné. Kvalita vody není známa.
 
ZSJ byla zasažena suchem v roce 2015.  V ZSJ byl proto vybudován nový hg vrt.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec má zájem o vybudování vodovodu.
 
Navrhované řešení
V současné době probíhá schválení nového územního plánu a plánu rozvoje vodovodu a kanalizací (termín dokončení cca 2018-2019), vypracování PD k územnímu řízení  (2019 - 2020). Zahájení prací je předpokládáno v roce 2021.
 
V obci Heřmanice bude vybudována nová vodovodní síť, jejímž zdrojem vody budou 2 stávající vrty V- 158/4 a HV-2. Voda z těchto vrtů bude čerpána do nového zemního vodojemu o objemu cca 95m3 (jehož součástí bude také jednoduchá úpravna vody), ze kterého bude pomocí nové automatické tlakové stanice rozváděna k jednotlivým zásobovaným objektům. Celková délka nově navrhovaných vodovodních řadů sloužících k zásobování pitnou vodou obce Heřmanice činí cca 1,228 km. Kapacita zdroje vody, ze kterého bude obec Heřmanice zásobována pitnou vodou, je dostatečná pro zásobení všech objektů v této obci. Předpokládá se, že vlastníkem i provozovatelem nově navrhované vodovodní sítě bude obec Heřmanice.
 
Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou 6,850 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Heřmanice ani její části nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Hořenice, napojený na skupinový vodovod Jaroměř (dovozová vzdálenost 2 km). V případě potřeby může být nouzové zásobování zajišťováno dovozem vody z vrtu Úpa J-7. Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Heřmanice - - - 0 16 189 195

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Heřmanice - - - 0 16 189 195

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Heřmanice nemají vybudovanou soustavnou kanalizaci, jsou realizovány pouze úseky původně dešťové kanalizace, kam jsou svedeny splaškové odpadní vody z míst soustředěnější zástavby. Kanalizace je svedena volnými vyústmi do Labe (č.h.p. 1-01-01-081). Vlastníkem a provozovatelem je Obec Heřmanice. Ostatní části využívají systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Obec Heřmanice nemá centrální ČOV. Jsou zde pouze 1 LČOV, kterou využívá 15 obyvatel. Ostatní obyvatelé a rekreanti likvidují odpadní vody individuálně v septicích nebo bezodtokých jímkách, v menší míře jsou odpadní vody individuálně přečišťovány v DČOV. Obsah jímek je vyvážen na ČOV Jaroměř. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
 
V současné době probíhá schválení nového územního plánu a plánu rozvoje vodovodu a kanalizací (termín dokončení cca 2018-2019), vypracování PD k územnímu řízení  (2019 - 2020). Zahájení prací je předpokládáno v roce 2023, dokončení před rokem 2030.
V Heřmanicích bude vybudována nová oddílná splašková tlaková kanalizace o délce 1,512 km, jenž bude ukončena centrální ČOV 530 EO pro ZSJ Heřmanice, Brod a Slotov . Tato bude umístěna za zástavbou v severní části obce Heřmanice. Vypouštění přečištěných odpadních vod se z této čistírny odpadních vod navrhuje do blízkého Labe. Součástí výstavby bude i 33 čerpacích šachet. Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou 9,750 mil. Kč.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
 
na ČOV 195

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Heřmanice 6 850,0 9 750,5 16 600,5

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Heřmanice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva