Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Slotov - CZ052.3605.5206.038521 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Heřmanice

Číslo obce PRVKUK 38521
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.038521
Kód obce 574040
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.038521.01 Slotov 03852 38521

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Slotov (268 – 306 m n. m.) leží na katastrální území Slotov (638528).
 
Trvale zde žije celkem 87 obyvatel. Ve výhledu k roku 2030 se uvažuje s 99 trvale bydlícími obyvateli.
 
Zástavba je soustředěna podél místních komunikací.
 
ZSJ leží v CHOPAV Východočeská křída a v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeného pro ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu Náchod, referátu životního prostředí a zemědělství pod čj. Vod/5293/92-Z ze dne 23. února 1993.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace v Královéhradeckého kraje, PROIS, a.s., 2018
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slotov Trvale bydlící - - - 87 90 95 99
Přechodně bydlící - - - 8 8 10 10
Celkem - - - 95 98 105 109

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Heřmanice 384 404 403 411 419 422 427 425 427 438 427 423 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slotov - - - 0 0 0 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
ZSJ Slotov nemá vybudovaný veřejný vodovod.
 
ZSJ Slotov je zásobena pitnou vodou z domovních studní. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin spongilitických prachovců a jemnozrnných pískovců a prachovitých glaukonitických pískovců bělohorského souvrství, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 422 Podorlická křída a rajónu 425 Hořicko-miletínská křída
 
Obyvatelé ZSJ Slotov jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní z betonových skruží o průměru 1000 - 1500 mm a hloubce 10 – 15 m a několika vrtaných domovních studní. Kvalita vody se nesleduje a množství vody není dostatečné.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech není pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné. Kvalita vody není známa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
V současné době probíhá schválení nového územního plánu a plánu rozvoje vodovodu a kanalizací (termín dokončení cca 2018-2019), vypracování PD k územnímu řízení (2019 - 2020). Zahájení prací je předpokládáno v roce 2023, dokončení před rokem 2030.
V obci Slotov bude vybudována nová vodovodní síť, která bude napojena severozápadně v obci Brod na plánovanou vodovodní síť v Brodě. Pro zvýšení tlaku bude v horní části obce osazena malá automatická tlaková stanice. Celková délka nově navrhovaných vodovodních řadů v obci Slotov činí cca 1,567 km. Kapacita zdroje vody, ze kterého bude obec Slotov zásobována pitnou vodou, je dostatečná pro zásobení všech objektů v této obci. Předpokládá se, že vlastníkem i provozovatelem nově navrhované vodovodní sítě bude obec Heřmanice.
 
Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou 4,848 mil. Kč.
 
ZSJ byla postižena suchem v roce 2015. Navrhuje se proto prohlubování studní u nemovitostí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Heřmanice ani její části nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Hořenice, napojený na skupinový vodovod Jaroměř (dovozová vzdálenost 2 km). V případě potřeby může být nouzové zásobování zajišťováno dovozem vody z vrtu Úpa J-7. Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slotov - - - 0 0 0 99

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slotov - - - 0 0 0 99

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

ZSJ Slotov nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci, jsou využívány systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
ZSJ Slotov nemá centrální ČOV. Obyvatelé a rekreanti likvidují odpadní vody individuálně v septicích nebo bezodtokých jímkách, v několika případech individuálně přečišťují odpadní vody v DČOV. Obsah jímek je vyvážen na ČOV Jaroměř. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků není znám

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
V současné době probíhá schválení nového územního plánu a plánu rozvoje vodovodu a kanalizací (termín dokončení cca 2018-2019), vypracování PD k územnímu řízení (2019 - 2020). Zahájení prací je předpokládáno v roce 2023, dokončení před rokem 2030.
V ZSJ Slotov bude vybudována nová oddílná splašková tlaková kanalizace o celkové délce 1,972 km, jenž bude ukončena centrální ČOV 530 EO, jejíž kapacita bude pro toto řešení dostatečná. Tato bude umístěna za zástavbou v severní části obce Heřmanice. Vypouštění přečištěných odpadních vod se z této čistírny odpadních vod navrhuje do blízkého Labe. Součástí výstavby bude i 34 čerpacích šachet
 
 
Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou 5,798 mil. Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slotov 4 848,0 5 798,3 10 646,3

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slotov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva