Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Heřmánkovice - CZ052.3605.5201.038601 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Heřmánkovice

Číslo obce PRVKUK 38601
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.038601
Kód obce 574058
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.038601.01 Heřmánkovice 03860 38601

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Heřmánkovice (402 – 472 m n. m.) leží na katastrálním území Heřmánkovice (638609).
 
Trvale zde žije celkem 496 obyvatel., přechodně 60 obyvatel. Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Sídelní zástavba je soustředěna podél místní komunikace. Osou obce je Heřmánkovický potok (č.h.p. 2-03-04-011), vlévající se zleva do Stěnavy (č.h.p. 2-04-03-001). Obec má liniový tvar. Do roku 2015 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
lnformace OÚ Heřmánkovice
Seznam odběru Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Provozní řád vodovodu
Nástin přístupu k řešení likvidace znečištění odpadních vod na Broumovsku -povodí Stěnava - ECOFLUID spol. s r. o.
Studie spádových poměrů ECOFLUID spol. s r.o.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Heřmánkovice Trvale bydlící - - - 496 496 496 496
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 556 556 556 556

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Heřmánkovice 489 485 488 478 482 481 493 498 495 495 501 495 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Heřmánkovice - - - 496 496 496 496

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 136 136 136 136
Maximální potřeba vody m3/den - - - 163 163 163 163
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 135,65 135,65 135,65 135,65
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 65,53 65,53 65,53 65,53
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 65,53 65,53 65,53 65,53
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 70,12 70,12 70,12 70,12

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
ZSJ Heřmánkovice je zásobena pitnou vodou z vodovodu Heřmánkovice o délce 12,472 km, který je napojen na skupinový vodovod Teplice II. – Meziměstí, který je součástí skupinového vodovodu Teplice nad Metují – Meziměstí – Broumov. Vodovod Heřmánkovice vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je zaveden do všech částí obce a zásobí pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.  Vodovod je zaveden do všech částí obce a zásobí pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
IČME: 5201-638609-48172928-1/1
IČPE: 5201-638609-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 496
 
Heřmánkovice jsou rozděleny na dvě tlaková pásma, horní tlakové pásmo je zásobeno vodou z dvoukomorového vodojemu Heřmánkovice 2x100 m3, d. v. na kótě 522,1 m n. m. a hladinou ve výšce 526,1 m n. m. Dolní tlakové pásmo zásobí pitnou vodou zemní dvoukomorový vodojem Heřmánkovice s objemem 2 x 250 m3, d. v. na kótě 456 m n.m. a hladinou ve výšce 459,3 m n.m.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Zdrojem pitné vody dolní části obce Heřmánkovice je voda zajištěná ze skupinového vodovodu Teplice II – Broumov. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou, jímanou z vodních zdrojů Polické pánve. Jsou to vrty VS-5, VS-13, VS-15, ze který je voda akumulována ve vodojemu 2×250 m3 Teplice n. M. na kótě 517,6 m n. m., který je plněn přes vodojem Teplice n. M. 3000 m3 na kótě 569,0 m n. m. Trasa přivaděče Broumov končí v hlavním vodojemu pro Broumov a připojené obce – ve VDJ Spořilov – v ráji 2× 650 m3 na kótě 470,0 m n. m., z něj je voda dopravována do vodojemu Broumov 600 m3 na kótě 425,4 m n. m. a přes redukční ventil osazený v šachtě jsou zásobeni obyvatelé dolní části Heřmánkovic včetně vodojemu Heřmánkovice 2×250 m3 na kótě 456,0 m n. m., ze kterého je zásobena dolní část Heřmánkovic.
 
Zdrojem pitné vody horní části obce Heřmánkovice jsou pramenné zářezy, ze kterých je přes sběrnou jímku plněna akumulace vodojemu  Heřmánkovice 200 m3, odkud je prostřednictvím zásobovacích řadů zajištěn rozvod pitné vody až ke spotřebiteli. Dolní pásmo je zásobováno z vodovodního systému města Broumov odběrem z vodojemu Spořilov – v ráji 2 x 650 m3, ze kterého je plněn vodojem Heřmánkovice 2 x 250 m3. Vodovod je tedy napojen na skupinový vodovod Teplice nad Metují – Meziměstí – Broumov.
 
Zdroj podzemní vody v jímacím území Heřmánkovice (infiltrační povodí Dolního zářezu a Horního zářezu) je vázaný na zónu sedimentárních hornin olivětínského souvrství (spodní perm-autun) prostoupenou vyvřelými tělesy melafyrů a vulkanitů paleoryolitového typu. Území je součástí hydrogeologického rajónu 516 Dolnoslezská pánev.
 
Jímací objekty Dolní zářez (zdroj č. 4a) a zářez Horní (zdroj č. 4b), které jsou zdrojem vody pro místní vodovod, se nacházejí severně od obce Heřmánkovice. Jsou situovány v lesním porostu údolích Kraví důl (4a) a Vodní důl (4b), tedy v místě zřejmě původních pramenných vývěrů. Jímací objekty využívají zdroj podzemní vody relativně mělkého oběhu (v návaznosti na území přirozeného odvodnění). Předmětný vodní zdroj je doplňován výhradně infiltrací srážek. Dokumentace k oběma zdrojovým objektům není k dispozici. Pravděpodobně se jedná o 2 samostatné původní pramenné vývěry, podchycené krátkými zářezy. U obou zářezů je vybudována sběrná jímka. Veškerá jímaná voda tak odtéká ze zářezů gravitačně do vodojemu umístěného v údolí Heřmánkového potoka na úpatí Javořích hor (mimo jímací území). Nespotřebovaná voda z vodojemu odtéká do Heřmánkovického potoka, který protéká v těsné blízkosti vodojemu. Současný technický stav jímacích objektů se jeví jako vyhovující. Infiltrační povodí Horního zářezu a Dolního zářezu se od jímacích objektů vějířovitě rozevírá k severozápadu a jeho plocha činí dohromady cca 80 ha.
Celková max. kapacita zdrojů je 4,5 l/s.
 
Hygienické zabezpečení probíhá v hygienickém zabezpečení Heřmánkovice (IČME: 5201-638609-48172928-2/1, IČPE: 5201-638609-48172928-2/1-48172928).
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení chlorováním chlornanem sodným v souladu s vyhláškou  č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnosti dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací chlornanem sodným.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém jímacím objektu (Heřmánkovice - Dolní zářez, příp. na některém ze zdrojů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, jeho části Teplice II - Meziměstí) bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno cisternami, příp. dovozem vody z jiného (nepoškozeného) zdroje vody. Případně lze využít v současné době nevyužívaný jímací objekt Janovičky – pramenná jímka (2 km) za předpokladu, že jímaná vody bude zdravotně nezávadná. Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Heřmánkovice - - - 70 152 496 496

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Heřmánkovice - - - 0 152 496 496

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Heřmánkovicích není vybudována veřejná kanalizace, pouze do jižní části obce zasahuje kanalizace z Broumova, kam odvádí odpadní vody cca 70 obyvatel. Ostatní části obce využívají systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Obec nemá centrální ČOV. Je zde vybudováno 16 DČOV. Obyvatelé odvádí odpadní vody do 104 ks septiků s odtokem do povrchových vod. Rekreanti odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod nebo do bezodtokých jímek, odkud jsou odpadní vody sváženy na ČOV Broumov. Septiky a jímky jsou různého stáří a technického stavu. Odpadní vody jsou vypouštěny do Heřmánkovického potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
V obci Heřmánkovice bude vybudován decentralizovaný systém čištění odpadních vod pomocí stávajících domovních čistíren odpadních vod a částí kanalizace. Místní část Heřmánkovice po křižovatku silnic III/30327 a II/4020 je rozdělena na 2 podpovodí lokálním rozvodem u kostela (ppč. 2534/11).
Ve 2.podpovodí (od prameniště Heřmánkovického potoka po rozvodí) bude vybudována stoka DN 300, délky 490m se 17 domovními přípojkami. Stoka bude připojena na KČOV velikosti 50 EO s odvodem přečištěné vody do Heřmánkovického potoka. Mimo to se podle vodohospodářského plánu počítá s 11 DČOV v rozptýlené zástavbě s odtokem přečištěné vody do potoka nebo vsaku. Akce bude realizována v r. 2020.
V 1.podpovodí (od lokálního rozvodí po křižovatku) bude vybudována stoka DN 300, délky 676m s 42 domovními přípojkami. Stoka bude připojena na KČOV velikosti 100 EO. Mimo to se podle vodohospodářského plánu počítá s 55 DČOV, z toho 16 DČOV vyústí do vsaku, ostatní do potoka. Akce bude realizována do r. 2025.
Do vsaku půjde odtok z 66 DČOV v cílovém roce 2025. To znamená zadržení cca 17m3/d vody v krajině. Tedy stejné množství, které bylo pro přísl. znečišťovatele odebráno z vodovodu.
Celková výše investic dle metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 je 6,328 mil. Kč.
 
Čistírenský kal bude likvidován na městské ČOV Broumov.
 
Odpadní vodu od zbývajících obyvatel navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Broumov.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Heřmánkovice 0,0 6 328,3 6 328,3

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Heřmánkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva