Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Radechová - CZ052.3605.5209.043877 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Horní Radechová

Číslo obce PRVKUK 43877
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.043877
Kód obce 574066
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2291
Červený Kostelec

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.043877.01 Horní Radechová 04387 43877

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Horní Radechová (397 – 436 m n. m.) leží na katastrálním území Horní Radechová (643874).
 
Trvale zde žije celkem 408 obyvatel a 169 rekreantů.
 
V obci Horní Radechová se eviduje celkem 200 domů, z toho trvale obydlených je 164 a k rekreaci se využívá 36 objektů. Zástavba v ZSJ Horní Radechová liniového tvaru je uspořádána podél toku Radechovky.
 
Ve výhledu k roku 2030 se uvažuje s 420 trvale bydlícími obyvateli a 169 rekreanty.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 - vodovod

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Radechová Trvale bydlící - - - 408 412 416 420
Přechodně bydlící - - - 164 166 168 169
Celkem - - - 572 578 584 589

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Horní Radechová 472 496 504 490 506 513 507 501 496 504 508 510 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Radechová - - - 393 397 401 405

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 37 37 38 38
Maximální potřeba vody m3/den - - - 44 45 45 46
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 36,91 37,29 37,67 38,04
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 34,52 34,87 35,22 35,57
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 34,52 34,87 35,22 35,57
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,39 2,42 2,44 2,47

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V Obci Horní Radechová je vybudován Vodovod Horní Radechová. Celková délka vodovodu je 7,816 km. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou všechny obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Základní data vodovod:
IČME: 5209-643874-48172928-1/1
IČPE: 5209-643874-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 420
 
Vodovod Horní Radechová je napojen na přivaděč Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Jímaná voda je odváděna do akumulace hlavního vodojemu Vysoká Srbská (1500 m3, d.v. 495,5 m n. m). Z vodojemu je veden hlavní přivaděč přes Hronov do Náchoda. V lokalitě Malé Poříčí je z přivaděče odebírána voda do vodojemu a čerpací stanice Pavlišovská smyčka, věžového vodojemu Pavlišov (200 m3) s d.v. 519,5 m n. m.  a dále gravitačně plněna do zemního vodojemu Slavíkov (250 m3) s d.v. 472 m n. m. Odkud je prostřednictvím zásobovacích a rozvodných řadů ve Slavíkově a Horní Radechové voda dodávána přímo ke spotřebiteli. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS-13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  s d.v. 495,5 m n. m .  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoká Srbská a v Teplicích n. Metují .
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 8 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Radechová - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Radechová - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci není vybudována kanalizační síť. Obec využívá systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Obci Horní Radechová není centrální ČOV. Odpadní vody ze septiků a DČOV (napojeno 45 trvale bydlících obyvatel) jsou vypouštěny do recipientu, kterým je říčka Radechovka č.h.p. 1-01-03-040. Obsah bezodtokých jímek  je odvážen na likvidaci na ČOV Náchod. Stáří a technický stav septiků není znám. DČOV byly postaveny v posledních 20-ti letech.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Pro sídelní jednotky dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Radechová 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Radechová - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva