Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nový Dvůr - CZ052.3605.5209.045314 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořičky

Číslo obce PRVKUK 45314
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.045314
Kód obce 574074
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.045314.01 Nový Dvůr 04531 45314

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Nový Dvůr (399 m n. m.) leží na katastrálním území Hořičky (645281).
 
Trvale zde žije celkem 23 obyvatel, přechodně přebývá 30 rekreantů. V produktivním věku je 66 % obyvatel, podíl mladších 15-ti let je 21 % a postproduktivních obyvatel je 15 %.
 
V Novém Dvoře je evidováno celkem 19 domů, z toho trvale obydlených je 7, rekreačním účelům slouží 12 domů. Zástavba má rozptýlený charakter a je uspořádána podél místní komunikace a nepředpokládá se nová výstavba většího rozsahu.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Dvůr Trvale bydlící - - - 23 23 23 23
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 53 53 53 53

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hořičky 517 534 536 540 539 544 547 553 551 566 560 579 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Dvůr - - - 23 23 23 23

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,06 4,06 4,06 4,06
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,09 3,09 3,09 3,09
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,09 3,09 3,09 3,09
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,97 0,97 0,97 0,97

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V ZSJ Nový Dvůr je vybudován vodovod, který je součástí Skupinového vodovodu Hořičky (viz Technická zpráva). Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 23
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
Počet vodovodních přípojek: 19
 
Zásobování se děje přes akumulaci nadzemního věžového vodojemu o obsahu 30 m3 Nové Dvory. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky.
 
Individuální zásobování
Obyvatelé a rekreanti nenapojení na vodovod využívají k zásobení pitnou vodu z 11 domovních studní, vybudovaných z betonových skruží i roubených kamenem, do průměru 1000 mm a hloubce 6 – 10 m. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin spongilitických prachovců a jemnozrnných pískovců a prachovitých glaukonitických pískovců bělohorského souvrství, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 422 Podorlická křída.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným v úpravně vody (Hygienické zabezpečení Mezilečí) v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2004.
 
Množství vody ve studnách je dostatečné a kvalita vody dobrá.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí.
 
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

ZSJ Nový Dvůr nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dodávkou, příp. dovozem pitné vody z vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. z veřejného vodovodu Chvalkovice (profil Chvalkovice, dovozová vzdálenost 3 km), příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 16 km) nebo dovozem balené vody. Ve všech případech mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Dvůr - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Dvůr - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,37 2,61 2,85 3,10
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,11 0,12 0,12 0,13
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Nový Dvůr, části obce Hořičky, není vybudována veřejná kanalizace. Sídelní jednotka využívá systémů příkopů, struh a propustků.

Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Nový Dvůr není centrální ČOV. Je zde vybudováno 14 ks bezodtokých jímek (napojeno 18 trvale bydlících obyvatel a 23 rekreantů). Odpadní vody se vyváží na pole. Z 5 septiků (napojeno 20 trvale bydlících obyvatel) jsou odpadní vody vsakovány.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Dvůr 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Dvůr - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva