Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Křižanov - CZ052.3605.5209.093611 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořičky

Číslo obce PRVKUK 93611
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.093611
Kód obce 574074
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.093611.01 Křižanov 09361 93611

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Křižanov (458 – 470 m n. m.) leží na katastrálním území Křižanov u Mezilečí (693618).
 
Trvale zde žije celkem 60 obyvatel a 49 rekreantů. 52 % obyvatel je v produktivním věku, mladších 15-ti let je 20 % a v postproduktivním věku je 28 % obyvatel.
 
V Křižanově je evidováno celkem 49 domů, z toho obydlených je 26 a 23 jich slouží k rekreaci. Zástavba je uspořádána podél místní komunikace. Nepředpokládá se nová výstavba většího rozsahu.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křižanov Trvale bydlící - - - 60 60 60 60
Přechodně bydlící - - - 49 49 49 49
Celkem - - - 109 109 109 109

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hořičky 517 534 536 540 539 544 547 553 551 566 560 579 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křižanov - - - 60 60 60 60

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 8 8 8 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 9 9 9 9
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,59 10,59 10,59 10,59
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,07 8,07 8,07 8,07
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,07 8,07 8,07 8,07
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,52 2,52 2,52 2,52

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V ZSJ Křižanov je vybudován Vodovod Hořičky, který je součástí Skupinového vodovodu Hořičky (viz Technická zpráva). Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 60
Počet zásobovaných rekreantů: 49
Počet vodovodních přípojek: 49
 
Zásobování se děje přes akumulaci vodojemu Proruby o obsahu 250 m3 s d. v. 495,0 m n. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným v úpravně vody (Hygienické zabezpečení Mezilečí) v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1.5. 2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí, avšak vzhledem k výškovým poměrům na lokalitě (440 až 468 m n.m.), umístění vodojemu s d.v. 495 m n.m. a stáří rozvodné sítě je v místní části nedostatečný tlak pro zásobování dvoupodlažních objektů.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na nevyhovující tlakové poměry v místní části navrhujeme, rekonstrukci stávající vodovodní sítě s důrazem na snížení tlakových ztrát dopravou vody do spotřebiště. Je navrženo k rekonstrukci 1.0 km vodovodního potrubí do materiálu PE d90. Pořizovací náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 2,71 mil. Kč. Realizace je uvažována k roku 2023.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
S ohledem na nevyhovující tlakové poměry v místní části navrhujeme, rekonstrukci stávající vodovodní sítě s důrazem na snížení tlakových ztrát rozvodem ve spotřebišti. Je navrženo k rekonstrukci 1.0 km vodovodního potrubí do materiálu PE d90. Pořizovací náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 2,71 mil. Kč. Realizace je uvažována k roku 2023.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

ZSJ Křižanov nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dodávkou pitné vody z vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. z veřejného vodovodu Chvalkovice (dovozová vzdálenost 6 km), příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 18 km). Ve všech případech mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křižanov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křižanov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,18 6,81 7,45 8,08
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,29 0,30 0,32 0,34
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Křižanov není veřejná kanalizace. Sídelní jednotka využívá systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Křižanov není centrální ČOV. Je zde vybudováno 36 ks bezodtokých jímek (napojeno 36 trvale bydlících obyvatel a 40 rekreantů). Odpadní vody se vyváží na ČOV. Z 8 septiků (napojeno 20 trvale bydlících obyvatel) a 2 DČOV (4 rekreanti) jsou odpadní vody vsakovány. Technický stav jímek a septiků je různý.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec neuvažuje o výstavbě kanalizace.
 
Navrhované řešení
Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti. Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Červený Kostelec.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
 
na DČOV septiky se zemním filtrem 20
na jímky 40

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křižanov 2 710,0 0,0 2 710,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křižanov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva