Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Mečov - CZ052.3605.5209.093629 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořičky

Číslo obce PRVKUK 93629
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.093629
Kód obce 574074
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.093629.01 Mečov 09362 93629

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Mečov (446 m n. m.) leží na katastrálním území Křižanov u Mezilečí (693618) s katastrální výměrou 221 ha.
 
Trvale zde žije celkem 15 obyvatel a 20 rekreantů. 30 % obyvatel je v produktivním věku a 70 % obyvatel je postproduktivního věku.
 
V Mečově je evidováno celkem 18 domů, z toho trvale obydlených pouze 8, k rekreačním účelům se využívá 10 domů. Zástavba má rozptýlený charakter. Nepředpokládá se nová výstavba většího rozsahu. Protéká tudy Slatinský potok.
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mečov Trvale bydlící - - - 15 15 15 15
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 35 35 35 35

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hořičky 517 534 536 540 539 544 547 553 551 566 560 579 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mečov - - - 0 0 35 35

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,55 4,55 4,55 4,55
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,55 4,55 4,55 4,55
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
 
V ZSJ Mečov, části obce Hořičky, není vybudován veřejný vodovod. Jednotlivé nemovitosti jsou zásobovány vodou z 20 domovních studní. Studny jsou vybudovány z v betonových skružích, jedna roubená kamenem do průměru 1000–1200 mm a o hloubce 6-10 m. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin spongilitických prachovců a jemnozrnných pískovců a prachovitých glaukonitických pískovců bělohorského souvrství, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 515 Podkrkonošská pánev.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody ve studnách není dostatečné, dochází k poklesu hladin vody ve studnách. Jakost vody je dobrá.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k poklesu hladin vod ve studních je uvažováno s napojením místní části na veřejný vodovod Hořičky.  
Dostavba je uvažována k roku 2020 a pořizovací náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 2,06 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

ZSJ Mečov nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Hořičky (profil Slatina nad Úpou, dovozová vzdálenost 1,5 km), příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 20 km) nebo dovozem balené vody. Mohou být využity i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mečov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mečov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 1,54 1,70 1,86 2,02
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,07 0,08 0,08 0,09
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Mečov, části obce Hořičky, není vybudována veřejná kanalizace. Sídelní jednotka využívá systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Mečov není centrální ČOV.
Je zde vybudováno 16 ks bezodtokých jímek (napojeno 15 trvale bydlících obyvatel a 20 rekreantů). Odpadní vody z jímek jsou vyváženy na ČOV. Technický stav jímek a septiků je různý.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Červený Kostelec.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
 
na DČOV a septiky se zemním filtrem 0
na jímky 35

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mečov 2 057,0 0,0 2 057,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mečov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva