Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hronov - CZ052.3605.5209.048372 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hronov

Číslo obce PRVKUK 48372
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.048372
Kód obce 574082
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2232
Hronov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.048372.01 Hronov 04837 48372

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Hronov (364 - 371 m n. m.) se nachází na katastrálním území Hronov (648370).
 
Trvale zde žije celkem 3798 obyvatel.
 
Osu města vytváří tok řeky Metuje, do níž se zde zleva vlévá Zbečník. Na výraznou centrální koncentraci radiokoncentricky uspořádaných sídel navazují liniové zástavby Zbečníka a Velkého Dřevíče.
 
Působí zde Wikov Hronov, a.s. (výroba ložisek, ozubených kol aj.) s počtem zaměstnanců do 500.
 
Město leží částečně v CHKO Broumovsko, částečně v CHOPAV Polická pánev a také v ochranných pásmech I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů v Hronově.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář
Jednání se zástupci obce
Dokumentace stávajícího stavu vodovodu a kanalizace - GIS provozovatele

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hronov Trvale bydlící - - - 3 798 3 798 3 798 3 798
Přechodně bydlící - - - 0 - - -
Celkem - - - 3 798 3 798 3 798 3 798

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hronov 6220 6347 6328 6251 6255 6169 6107 6112 6132 6125 6098 6075 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hronov - - - 3 712 3 712 3 712 3 712

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 852 852 852 852
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 095 1 095 1 095 1 095
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 851,67 851,67 851,67 851,67
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 665,57 665,57 665,57 665,57
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 630,14 630,14 630,14 630,14
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 35,43 35,43 35,43 35,43
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 186,10 186,10 186,10 186,10

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Město Hronov je zásobeno pitnou vodou Vodovodem Hronov, který je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (viz Technická zpráva). Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 3798
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
Počet přípojek: 1598 (celý vodovod Hronov, tj. včetně ostatních místních částí)
 
Vodovod Hronov je zásoben vodou z pramenného vývěru „Dřevíček“ VS-8 a z vrtu NVS-8 prostřednictvím VDJ H. Dřevíč 2x250 m3 d.v. 450,00 m n.m. a následně VDJ Hronov/Fara 1 000 m3 d.v. 428,00 m n.m., odkud je voda zásobovacími řady dávána do spotřebiště. Druhé tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Hronov/Příčnice 250 m3 d.v. 447,0 m n. m. do kterého je voda přečerpávána čerpací stanicí Hronov Příčnice.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé, kteří nejsou napojeni na vodovod, využívají vodu z domovních studní. Množství vody je dostatečné, kvalita je dobrá.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Dodávaná voda je hygienicky upravovaná chlorací (hygienické zabezpečení Hronov). Kvalita vody v jednom případě nebyla v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
Město má v záměru vybudovat rozvojovou zónu pro bydlení (cca 70 RD) v lokalitě "Příčnice" v roce 2025. Vodovodní síť bude rozšířena o cca 1,0 km nového vodovodu. Pořizovací náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 jsou ve výši 2,20 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě výpadku zdrojů VS-8 a NVS-8 je možné dodávat pitnou vodu z přivaděče. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (dovozová vzdálenost cca 5 km). Ve všech případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hronov - - - 3 712 3 332 3 332 3 712

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hronov - - - 3 712 3 712 3 712 3 712

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci je vybudována veřejná jednotná kanalizace. Vznikala postupně s rozvojem města. V roce 1996 bylo dokončeno budování odlehčovacích komor a čerpací stanice. Produkované odpadní vody jsou svedeny do kanalizační sítě z jednotlivých nemovitostí a odváděny prostřednictvím sběračů, stok a hlavního kanalizačního sběrače Hronov-Velké Poříčí-Náchod na ČOV Náchod - Bražec.
 
Jednotná kanalizace celkem: 33,166 km (zahrnuje kanalizaci Hronov - Velké Poříčí v k.ú. Velké Poříčí, Hronov a Zbečník)
Rok uvedení do provozu: postupně
Napojených trvalých obyvatel: 6 482 (zahrnuje kanalizaci Hronov - Velké Poříčí v k.ú. Velké Poříčí, Hronov a Zbečník)
Napojených rekreantů: není znám
Počet přípojek: 1 560 (zahrnuje kanalizaci Hronov - Velké Poříčí v k.ú. Velké Poříčí, Hronov a Zbečník)
 
Hlavní stoky:
sběrač A kanalizačního řadu
stoka L z DN 1000 a 800 v délce 4,35 km (část)
 
Na hlavní stoky jsou připojeny další kanalizační sběrače a řady, které řeší odkanalizování Hronova a okolí. V části lokality se nachází veřejná kanalizace vlastněná a provozovaná Městem Hronov, kanalizace je zaústěná do toku Dřevíč. Je rovněž využíván systémů příkopů, struh a propustků.
 
Kanalizační stoka Hronov-Náchod: 12,416 km
Je vybudována z 95% z betonových trub DN 500-800, 1000 a 1200.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V obci není vybudována centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny kanalizací přímo na ČOV Náchod. Odpadní vody z nemovitostí nenapojených na kanalizaci jsou z jímek a septiků vsakovány nebo odváženy na ČOV Police nad Metují. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odvádění a likvidace odpadních vod v obci je vyhovující. Pro dlouhodobé zajištění vyhovujícího stavu navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci v rozsahu cca 1 % délky stokové sítě za rok.
 
Město má v záměru vybudovat rozvojovou zónu pro bydlení (cca 70 RD) v lokalitě "Příčnice" v roce 2025. Kanalizační síť bude rozšířena o cca 1,0 km nové splaškové kanalizace. Pořizovací náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 jsou ve výši 4,88 mil. Kč.
 
Odvedení dešťových vod se bude řídit § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb. U veškerých staveb a pozemků, ze kterých odtékají dešťové vody do jednotné kanalizace, budou při jejich úpravách a rekonstrukcích provedena taková opatření, aby byly dešťové vody primárně zasakovány nebo odváděny do vodoteče.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hronov 2 200,0 4 880,0 7 080,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hronov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva