Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zbečník - CZ052.3605.5209.048399 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hronov

Číslo obce PRVKUK 48399
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.048399
Kód obce 574082
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2232
Hronov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.048399.01 Zbečník 04839 48399

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

ZSJ Zbečník (370 - 420 m n. m.) se nachází na katastrálním území Zbečník (648396).
 
Trvale zde žije celkem 1060 obyvatel.
 
Osu ZSJ vytváří krajská silnice II/567 a říčka Zbečník. Zástavba má liniový charakter.
 
ZSJ Zbečník leží částečně v CHKO Broumovsko a částečně také v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů v Hronově.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zbečník Trvale bydlící - - - 1 060 1 060 1 060 1 060
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 1 060 1 060 1 060 1 060

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hronov 6220 6347 6328 6251 6255 6169 6107 6112 6132 6125 6098 6075 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zbečník - - - 1 036 1 036 1 036 1 036

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
ZSJ Zbečník zásobí pitnou vodou Vodovod Hronov, který je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (viz Technická zpráva). Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 1060
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
 
Vodovod Hronov je zásoben vodou z pramenného vývěru „Dřevíček“ VS-8 a z vrtu NVS-8 prostřednictvím VDJ H. Dřevíč 2x250 m3 d.v. 450,00 m n.m. a následně VDJ Hronov/Fara 1 000 m3 d.v. 428,00 m n.m., odkud je voda zásobovacími řady dávána do spotřebiště.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech skupinového vodovodu je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Dodávaná voda je hygienicky upravovaná chlorací (hygienické zabezpečení Hronov). Kvalita vody v jednom případě nebyla v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2004.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě výpadku zdrojů VS-8 a NVS-8 je možné dodávat pitnou vodu z přivaděče. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (dovozová vzdálenost cca 6 km). Ve všech případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zbečník - - - 1 060 1 060 1 060 1 060

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zbečník - - - 1 060 1 060 1 060 1 060

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Zbečník byla v roce 2014 vybudována veřejná jednotná kanalizace v délce cca 4.7 km s dvěma čerpacími stanicemi OV. Kanalizační síť je napojena na stávající kanalizaci města Hronov a odpadní vody od obyvatelstva jsou odváděny touto stokovou sítí k čištění na ČOV Náchod - Bražec.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V obci není vybudována centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny kanalizací přímo na ČOV Náchod. Odpadní vody z nemovitostí nenapojených na kanalizaci jsou z jímek a septiků vsakovány nebo odváženy na ČOV Police nad Metují. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odvádění a likvidace odpadních vod v obci je vyhovující. Pro dlouhodobé zajištění vyhovujícího stavu navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci v rozsahu cca 1 % délky stokové sítě za rok.
 
Město má v záměru rozšířit kanalizaci do doposud neodkanalizované části ZSJ do lokality "Bosna" v roce 2023. Kanalizační síť bude rozšířena o cca 1,1 km nové splaškové kanalizace. Pořizovací náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 jsou ve výši 6,21 mil. Kč.
 
Odvedení dešťových vod se bude řídit § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb. U veškerých staveb a pozemků, ze kterých odtékají dešťové vody do jednotné kanalizace, budou při jejich úpravách a rekonstrukcích provedena taková opatření, aby byly dešťové vody primárně zasakovány nebo odváděny do vodoteče.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zbečník 0,0 6 210,0 6 210,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zbečník - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva