Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Velký Dřevíč - CZ052.3605.5209.048402 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hronov

Číslo obce PRVKUK 48402
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.048402
Kód obce 574082
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2232
Hronov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.048402.01 Velký Dřevíč 04840 48402

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Velký Dřevíč (373 m n. m. - 395 m n. m.) leží na katastrálním území Velký Dřevíč (648400).
 
Trvale zde žije celkem 700 obyvatel.
 
ZSJ Velký Dřevíč protéká říčka Dřevíč. Zástavba vytváří navzájem propojené liniově uspořádané větve.
 
ZSJ Leží v CHKO Broumovsko a částečně také v CHOPAV Polická pánev.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velký Dřevíč Trvale bydlící - - - 700 700 700 700
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 700 700 700 700

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hronov 6220 6347 6328 6251 6255 6169 6107 6112 6132 6125 6098 6075 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velký Dřevíč - - - 684 684 684 684

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
ZSJ Velký Dřevíč zásobí pitnou vodou Vodovod Hronov, který je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (viz Technická zpráva). Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 700
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
 
Vodovod Hronov je zásoben vodou z pramenného vývěru „Dřevíček“ VS-8 a z vrtu NVS-8 prostřednictvím VDJ H. Dřevíč 2x250 m3 d.v. 450,00 m n.m., odkud je voda zásobovacími řady dávána do spotřebiště.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech skupinového vodovodu je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Dodávaná voda je hygienicky upravovaná chlorací (hygienické zabezpečení Hronov). Kvalita vody v jednom případě nebyla v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2004.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém jímacím objektu (VS-8 a NVS-8) bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno cisternami z druhého (nepoškozeného) zdroje vody, příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 5 km). Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velký Dřevíč - - - 500 500 700 700

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velký Dřevíč - - - 0 0 700 700

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Velký Dřevíč není vybudována ucelená stávající kanalizační síť. V minulosti bylo postaveno několik lokálních jednotných stok zakončenými volnými výustmi do vodního toku Dřevíč. Odpadní vody z nemovitostí jsou před napojením na stávající kanalizace předčištěny v septicích a u novější zástavby v domovních ČOV. Celkem je na volné výusti připojeno 500 trvale bydlích obyvatel. Vlastníkem kanalizace je město Hronov, provozovatelem společnost Vodovody a kanalizace Náchod,a.s.
Je využíván také systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Velký Dřevíč není vybudována centrální ČOV. Odpadní vody ze všech nemovitostí jsou z jímek a septiků vyváženy na ČOV Police nad Metují nebo odtékají do recipientů, kterými jsou říčka Rokytník č.h.p. 1-01-03-029 a Dřevíč č.h.p. 1-01-03-028. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro ZSJ Velký Dřevíč navrhujeme pasport stávajících kanalizačních stok. Případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem. Na základě získaných informací lze předpokládat, že kanalizace, která byla budována v akcích „Z“, o velkých vnitřních průměrech (nad DN 500) a vysokém stáří, nebude stavebně a technicky vyhovovat požadavkům na nepropustnost, a to i ve vztahu k přítokům balastních vod.
 
V případě nevyhovění stávající kanalizace požadavkům ČSN 756114 (EN 1610) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení bude této kanalizace využito k odvedení srážkových vod.
 
Dále navrhujeme výstavbu nové splaškové kanalizace s odvedením odpadních vod od obyvatel na stávající centrální ČOV Náchod. Splašková gravitační kanalizační síť je navržena z PVC DN 300 o celkové délce 3,0 km; bude součástí jednotné kanalizační soustavy, přivádějící odpadní vody prostřednictvím skupinové kanalizace na stávající ČOV Náchod - Bražec. Vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu bude doprava OV do gravitačního kanalizačního řadu zajištěna ve dvou místech čerpáním ČS pod říčkou Dřevíč a Metuje a tlakovými řady PVC DN 80 v délce 0,05 a 0,67 km. Pořizovací náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 jsou ve výši 20,01 mil. Kč.
 
Výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v roce 2024.
  
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
U odlehlých objektů navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velký Dřevíč 0,0 20 010,0 20 010,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velký Dřevíč - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva