Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rokytník - CZ052.3605.5209.048437 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hronov

Číslo obce PRVKUK 48437
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.048437
Kód obce 574082
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2232
Hronov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.048437.01 Rokytník 04843 48437

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Rokytník (395 m n. m. - 470 m n. m.) leží na katastrálním území Rokytník (648434)
 
Trvale zde žije celkem 279 obyvatel.
 
ZSJ Rokytník protéká Rokytenka, která se vlévá do Dřevíče. Zástavba vytváří navzájem propojené liniově uspořádané větve.
 
ZSJ leží v CHKO Broumovsko.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rokytník Trvale bydlící - - - 279 279 279 279
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 279 279 279 279

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hronov 6220 6347 6328 6251 6255 6169 6107 6112 6132 6125 6098 6075 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rokytník - - - 0 186 279 279

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obyvatelé v ZSJ Rokytník nejsou napojeni na vodovod. Využívají vodu z 32 domovních studní. Studny jsou vybudovány z betonových skruží, jedna je roubená kamenem, do průměru 1000–1200 mm a hloubky 2-3 m. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin arkózovitých pískovců, řídce pestrých aleuropelitů, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 516 Dolnoslezská pánev.
 
Množství vody ve studnách je dostatečné, kvalita vody je dobrá.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Je uvažováno s rozšířením stávající vodovodní sítě Vodovodu Hronov do ZSJ Rokytník.
Rozšíření proběhne ve dvou etapách. V první etapě v roce 2019 proběhne rozšíření vodovodní sítě v rámci stávajícího tlakového pásma. V druhé etapě bude vodovod rozšířen o výše položenou lokalitu, která bude zásobena prostřednictvím automatické tlakové čerpací stanice.
První etapa je uvažována k roku 2019 a zahrnuje 1.14 km PE d90 vodovodu s pořizovacími náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 ve výši 3,07 mil. Kč.
Druhá etapa je uvažována k roku 2025 a zahrnuje 0.70 km PE d90 vodovodu a 1 ks ATS stanice s pořizovacími náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 ve výši 2,67 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě výpadku zdrojů VS-8 a NVS-8 je možné dodávat pitnou vodu z přivaděče. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (dovozová vzdálenost cca 6 km). Ve všech případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rokytník - - - 0 - - 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rokytník - - - 0 - - 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Rokytník není vybudována obecní kanalizace. Je využíván systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Rokytník není vybudována centrální ČOV. Odpadní vody ze všech nemovitostí jsou z jímek a septiků vyváženy na ČOV Police nad Metují, vsakovány nebo odtékají do recipientu, kterým je říčka Rokytník č.h.p. 10103029. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není uvažováno se soustavnou kanalizační sítí s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rokytník 5 740,0 0,0 5 740,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rokytník - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva