Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Želejov - CZ052.3604.5204.007579 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Borek

Číslo obce PRVKUK 7579
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.007579
Kód obce 548979
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.007579.01 Želejov 00757 7579

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Želejov je místní část obce Borek. Leží 1 km jižně v nadmořských výškách 422 – 446 m n.m. Obec má 29 trvale bydlících obyvatel v 11 domech vedených pro trvalé bydlení. V katastru obce se dále nachází 19 objektů určených pro individuální rekreaci cca 15 obyvatel. V těsné blízkosti obce protéká potok Lukaveček. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Želejov Trvale bydlící - - - 29 30 30 30
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 44 45 45 45

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Borek 99 101 108 109 104 106 104 105 104 101 96 97 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Želejov - - - 35 35 35 35

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 8 8 8 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,23 8,23 8,23 8,23
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,44 2,44 2,44 2,44
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,44 2,44 2,44 2,44
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,80 5,80 5,80 5,80

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Želejov je napojena na skupinový vodovod v majetku a správě ZD Miletín. Jako zdroj vody slouží pramení jímka
v blízkosti osady Lukaveček. Kvalita surové vody je vyhovující. Vyskytují se v ní ve zvýšeném množství dusičnany pod
limitní hranicí. Z pramení jímky je voda gravitačně dopravována rekonstruovaným polyethylenovým  přívodním řadem DN 80 délky 1,1 km na čerpací stanici o kapacitě 3 l/s s akumulací. Z čerpací stanice je voda vytlačována výtlačnými řady DN 80 dvěma směry do vodojemů Želejov 0,17 km a Chroustov 0,55 km. Z vodojemu Želejov je voda gravitačně dopravována polyethylenovým potrubím délky 0,59 km do obce. Na vodovod jsou napojeni všichni trvale bydlící obyvatelé. Ostatní obyvatelé (převážně rekreanti) jsou zásobeni individuálně z domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že je pouze jeden zdroj pitné vody vodovodu, bude obec při jeho selhání či poruše na vodovodu zásobena pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Želejov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Želejov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,20 3,23 3,26 3,29
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,00 2,02 2,04 2,06
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Želejov není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků. V obci jsou vybudovány pouze úseky dešťového odvodnění z betonových trub.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V celém návrhovém období vzhledem k velikosti obce bude stávající individuální  způsob likvidace odpadních vod zachován.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Želejov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Želejov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva