Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chvalkovice - CZ052.3605.5206.055107 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chvalkovice

Číslo obce PRVKUK 55107
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.055107
Kód obce 574112
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.055107.01 Chvalkovice 05510 55107

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Chvalkovice (309 – 323 m n. m.) leží na katastrálním území Chvalkovice v Čechách (655104).
 
Celkem se zde eviduje 118 domů, trvale obydlených je 79, k rekreaci slouží 40 objektů. Zástavba radiokoncentricky uspořádaná. Je uvažováno s výstavbou cca 31 rodinných domů a menším rozvojem drobné výroby a služeb.
 
Chvalkovice částečně leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky:
Hartman – Rico a.s. – výroba zdrav. Potřeb
 
Podklady:
Stávající PRVKUK
Informace od zastupitelů obce
VUPE VUME 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chvalkovice Trvale bydlící - - - 370 380 380 420
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 380 390 390 430

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chvalkovice 675 708 707 703 703 721 735 736 739 736 760 775 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chvalkovice - - - 380 390 390 430

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 34 36 37 39
Maximální potřeba vody m3/den - - - 36 38 40 42
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 34,20 35,70 37,20 38,70
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 34,20 35,70 37,20 38,70
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Chvalkovice jsou zásobeny pitnou vodou z vodovodu Chvalkovice. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky a zásobí pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele.
 
Vodovod Chvalkovice je zásoben pitnou vodou ze studny Chvalkovice o vydatnosti 3 l/s, nad kterou je postavena čerpací stanice. Studna se nachází v údolní nivě obce v blízkosti místního potoka. Voda je zde dezinfikována chlornanem sodným, takže čerpaná voda je již bakteriologicky nezávadná. Ze studny je voda prostřednictvím zásobních a současně výtlačných řadů čerpána do akumulace vodojemu Chvalkovice 80 m3 s d.v. 346,13 m n. m. Z vodojemu je pak zajištěno plynulé zásobování Chvalkovic.
 
Jímací objekt studna Chvalkovice (zdroj č. 43) je situována na původním pramenním vývěru. Nachází se v jižní části obce, v oploceném areálu jímacího území. Infiltrační povodí se nachází severně až severovýchodně od studny a jeho plocha činí cca 2 km2 (oblast zvýšené kontroly). Nedochází zde sice k výrazné akumulaci podzemní vody, avšak hydrogeologický význam zdejšího území spočívá v tom, že zde dochází k doplňování zásob podzemních vod do obnažených dobře puklinově propustných spodnoturonských sedimentů. Jedná se o zděnou jímku o rozměrech cca 2 x 2 m, hlubokou 3,5 m. Hladina vody se nachází v hloubce cca 1,7 m pod terénem. Popis geologického profilu zastiženého studnou se bohužel nezachoval. Lze však předpokládat, že do hloubky cca 2 m jsou vyvinuty jílovitohlinité kvartérní sedimenty s příměsí horninového skeletu při bázi, a níže se pak nacházejí navětralé až kompaktní prachovce spodního turonu.
 
Využitelná vydatnost studny činí cca 2,6 l/s při snížení hladiny na stav cca 2,7 m od horní plochy podlahy čerpací stanice.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí, mimo zajištění požárního odběru dle platné legislativy.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a místních částí obce.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 
Obec leží v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeného pro ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu Náchod, referátu životního prostředí a zemědělství pod čj. Vod/5293/92-Z ze dne 23. února 1993. V obci Chvalkovice je navíc správním úřadem (rozhodnutí čj. OŽP-7006-5/2007-Hř-P,T) stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně pro ochranu vodního zdroje pramenní jímka Chvalkovice, zdroj č. 43.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V současné době se zpracovává studie na stavbu nového vodojemu pro plynulé zásobování severní části obce Chvalkovice a splnění požárních předpisů. Napojení vodojemu je plánováno na stávající ATS. Plánovaná kapacita nadzemního vodojemu činí cca 60m3. Přesné hodnoty budou známé až po předání studie.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
Současně s plánovanou výstavbou vodojemu v severní části obce a plánovanou dle územního plánu výstavbou nových RD se musí vybudovat nový výtlačný řád ze stávající ATS do vodojemu a nový řád potrubí z vodojemu do stávajícího rozvodu vodovodu. Dílka nového potrubí dle hrubého předpokladu bude činit 960m v PE DN80. Plánovaná výstavba bude dle finančních prostředků obce a zpracované studie realizována po roce 2019.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jelikož obec Chvalkovice nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody bude, v případě havárie na jímacím objektu Chvalkovice – studna, nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Hořičky (profil Újezdec, dovozová vzdálenost 1 km). Voda může být také dovážena cisternami z vrtu J-1 Starý Ples. Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chvalkovice - - - 280 300 300 340

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chvalkovice - - - 280 300 300 340

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 25,20 27,00 28,80 30,60
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 16,80 18,00 19,20 20,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Chvalkovicích byla vybudována v roce 2015 oddělená splašková kanalizace v délce cca 10km. Splaškové vody jsou pomocí nové kanalizace přečerpávány a likvidovány na ČOV Česká Skalice- Říkov.
 
Původní jednotná kanalizace byla překolaudována na kanalizaci dešťovou.
 
Obyvatelé nepřipojení na novou kanalizaci řeší likvidaci odpadních vod individuálně pomocí septiků s filtry, jímek či DČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období je v plánu rozšíření splaškové kanalizace do severní části obce z důvodu plánované výstavby RD, viz územní plán obce. Odhadovaná délka kanalizace DN250 bude činit cca 200m.
Plánovaná výstavba bude dle finančních možností a zpracované studie po roce 2019.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chvalkovice 3 396,0 1 840,0 5 236,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chvalkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva