Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Malá Bukovina - CZ052.3605.5206.055123 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chvalkovice

Číslo obce PRVKUK 55123
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.055123
Kód obce 574112
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.055123.01 Malá Bukovina 05512 55123

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Malá Bukovina - místní část obce Chvalkovice (339m n. m.) leží na katastrálním území Malá Bukovina u Chvalkovic (655121)
 
 Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Celkem se zde eviduje 15 domů, trvale obydlených je sedm, k rekreaci je využíváno 6 objektů. Místní část obce má radiokoncentrický tvar.
 
Malá Bukovina leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Stávající PRVKUK
Informace od zastupitelů obce
VUPE VUME 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malá Bukovina Trvale bydlící - - - 21 25 25 25
Přechodně bydlící - - - 12 12 12 12
Celkem - - - 33 37 37 37

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chvalkovice 675 708 707 703 703 721 735 736 739 736 760 775 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malá Bukovina - - - 33 37 37 37

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,20 3,20 3,20 3,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,20 3,20 3,20 3,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Malá Bukovina je zásobena pitnou vodou z vodovodu Chvalkovice. Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky.
 
Vodovod Chvalkovice je zásoben pitnou vodou ze studny Chvalkovice. Voda je zde dezinfikována chlornanem sodným, takže čerpaná voda je již bakteriologicky nezávadná. Ze studny je voda čerpána do akumulace vodojemu Chvalkovice 80 m3 s d.v. 346,13 m n. m. a dále je z přečerpávací stanice u VDJ Chvalkovice dopravována do vodojemu Malá Bukovina – Kopaniny 20 m3 s d.v. 421,0 m n. m. Z vodojemu je pak zajištěno plynulé zásobování spotřebiště.
 
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody ze zdroje Chvalkovice – studna je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou MZdr č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1.1.2001. Ve smyslu vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. lze vodu zařadit do kategorie upravitelnosti A1.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 
Obec leží v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeného pro ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu Náchod, referátu životního prostředí a zemědělství pod čj. Vod/5293/92-Z ze dne 23. února 1993.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na nevyhovující tlak ve spotřebišti z vodojemu se uvažuje s výstavbou nového zemního vodojemu. Součástí vodojemu bude i ATS stanice pro zvýšení tlaku v části obce s nevyhovujícím tlakem. Vodovodní řád bude budován v souladu se zákonem 274/2001 Sb., vyhláškou 428/2001 Sb. a ČSN 75 5401. Plán výstavby bude dle finačnních možností obce a zpracované studie nejdříve po roce 2019.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jelikož část obce Malá Bukovina nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody, bude v případě havárie na jímacím objektu Chvalkovice – studna nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Hořičky (profil Újezdec, dovozová vzdálenost 4 km), případně dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples. Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malá Bukovina - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malá Bukovina - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,20 3,20 3,20 3,20
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,00 2,00 2,00 2,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Malé Bukovině je vybudovaná jednotná kanalizace, která ústí do zakrytého melioračního odpadu, který je v Chvalkovicích zaústěn do Běluňky (č.h.p. 1-01-01-084). Technický stav stok není znám. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Chvalkovice.

Čištění odpadních vod - současný stav
Malá Bukovina nemá centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny od jednotlivých nemovitostí přes septik s přepadem do kanalizace, příp. akumulovány v jímkách na vyvážení. Počet, stáří a technický stav septiků a jímek není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Územním plánu Chvalkovice se předpokládá čištění odpadních vod na individuálních DČOV.
 
Navrhované řešení
Navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem.
 
Pro místní část obce dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č.401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Malá Bukovina 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Malá Bukovina - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva