Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Miskolezy - CZ052.3605.5206.055131 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chvalkovice

Číslo obce PRVKUK 55131
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.055131
Kód obce 574112
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.055131.01 Miskolezy 05513 55131

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Miskolezy - místní část obce Chvalkovice (338 – 345 m n. m.) leží na katastrálním území Miskolezy (655139).
 
Celkem se zde eviduje 42 domů, trvale obydlených je 32, k rekreaci je využíváno 6 objektů. Zástavba je uspořádána liniově podél místní komunikace. Do roku 2015 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Miskolezy leží na hranici CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Stávající PRVKUK
Informace od zastupitelů obce
VUPE VUME 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Miskolezy Trvale bydlící - - - 144 150 150 150
Přechodně bydlící - - - 2 5 5 5
Celkem - - - 146 155 155 155

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chvalkovice 675 708 707 703 703 721 735 736 739 736 760 775 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Miskolezy - - - 146 155 155 155

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 14 15 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 15 16 16 17
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 14,00 14,33 14,67 15,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,00 14,33 14,67 15,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Miskolezy jsou od roku 1997 napojeny na vodovod Chvalkovice. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky a zásobí pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele.
 
Vodovod Chvalkovice je zásoben pitnou vodou ze studny Chvalkovice, nad kterou je postavena čerpací stanice. Voda je zde dezinfikována chlornanem sodným, takže čerpaná voda je již bakteriologicky nezávadná. Voda je do spotřebiště dopravována přívodním řadem napojeným na rozvodnou síť Chvalkovic přes ATS Miskolezy. Přívodní řad je veden podél silnice z Chvalkovic do Miskolez.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou MZdr č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 
Obec leží v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeného pro ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu Náchod, referátu životního prostředí a zemědělství pod čj. Vod/5293/92-Z ze dne 23. února 1993.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je nově vybudovaný, s žádnými změnami se nepočítá.
 
Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
Přestože není zabezpečena dostatečná minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2019 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1997. Případné zajištění 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody s dostatečnou akumulací pro gravitační dodávku vody lze při opakujících se výpadcích v dodávce uvažovat po roce 2020.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze rozšíření vodovodní sítě o oblast ,,U Hřiště´´ v délce cca 95m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jelikož část obce Miskolezy nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody, bude v případě havárie na jímacím objektu Chvalkovice - studna nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Hořičky (profil Větrník, dovozová vzdálenost 1,5 km), případně dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples (vzdálenost do 15 km). Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Miskolezy - - - 120 150 150 150

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Miskolezy - - - 120 150 150 150

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 11,50 11,67 11,83 12,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,20 7,30 7,40 7,50
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci byla v roce 2015 vybudovaná oddílná splašková kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou dále pomocí čerpací stanice přečerpávány na ČOV Česká Skalice - Říkov, kde jsou odpadní vody likvidovány.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V současnosti je v obci vybudovaná nová splašková kanalizační síť a neuvažuje se o dalších větších investicích. Navrhujeme pouze rozšíření nových stok o dva úseky ,,U Hřiště´´ a u stávající tlakové stanice v DN250 a celkové délce cca 228m. Výstavba bude realizována dle finančních možností obce po roce 2019.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Miskolezy 209,0 975,0 1 184,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Miskolezy - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva