Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Střeziměřice - CZ052.3605.5206.055140 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chvalkovice

Číslo obce PRVKUK 55140
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.055140
Kód obce 574112
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.055140.01 Střeziměřice 05514 55140

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Střeziměřice (339 – 350 m n. m.) místní část obce Chvalkovice leží na katastrálním území Střeziměřice (655147).
 
Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
 Střeziměřice mají radiokoncentrický tvar, zástavba lemuje místními komunikacemi. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Všechny leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Stávající PRVKUK
Informace od zastupitelů obce
VUPE VUME 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střeziměřice Trvale bydlící - - - 30 35 35 35
Přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
Celkem - - - 35 40 40 40

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chvalkovice 675 708 707 703 703 721 735 736 739 736 760 775 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střeziměřice - - - 35 40 40 40

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,90 2,93 2,97 3,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,90 2,93 2,97 3,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Střeziměřice jsou zásobeny z vodovodu Chvalkovice. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je zaveden do všech částí místní části a zásobí obyvatele a ostatní odběratele pitnou vodou.
 
Vodovod Chvalkovice je zásoben pitnou vodou ze studny Chvalkovice. Voda je zde dezinfikována chlomanem sodným, takže čerpaná voda je již bakteriologicky nezávadná. Ze studny je voda čerpána do akumulace vodojemu Chvalkovice 80m3 s d.v. 346,13 m.n.m.  A dále je z přečerpávací stanice u VDJ Chvalkovice dopravována do vodojemu Malá Bukovina - Kopaniny 20m3 s d.v. 421 m.n.m.. Z vodojemu je pak zajištěno plynulé zásobování spotřebiště Výhledu.
 
Využitelná vydatnost studny činí cca 2,6l/s při snížení hladiny na stav cca 2,7 m od horní plochy podlahy čerpací stanice.
 
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.,
 
Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60% maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řádů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je napojen na radiodispečink provozovatele vodovodu.
 
Obec leží v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeného pro ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu Náchod, referátu životního prostředí a zemědělství pod čj. Vod/5293/92-Z ze dne 23. února 1993.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Přes epizodicky zvýšené koncentrace železa ve zdroji nenavrhujeme odželezňovací stanici, zvýšené obsahy železa jsou z vodovodní sítě.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na nevyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody  navrhuje provozovatel VAK Náchod, a.s. po roce 2020 výstavbu nového vodojemu.  
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jelikož část obce Střeziměřice nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody bude, v případě havárie nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. z veřejného vodovodu dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples (vzdálenost cca 15 km). Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střeziměřice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střeziměřice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,90 2,93 2,97 3,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,10 2,20 2,30 2,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Střeziměřicích je vybudovaná jednotná kanalizace. Jedná se o kmenovou stoku vedoucí středem sídelní jednotky, na kterou se napojují 2 boční uliční stoky. Kanalizace byla vystavena svépomocí občanů v 70. letech. Kanalizace je vyústěná pod obcí. Technický stav stok není známý. Vlastníkem a provozovatelem je obec Chvalkovice.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Střeziměřice nemají centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do kanalizace od jednotlivých nemovitostí přepadem ze septiků. Počet, stáří ani technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby čištění a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti. Navrhujeme pasportizaci a kontrolu technického stavu stávající kanalizace včetně výustního objektu. Při splnění požadovaného technického stavu kanalizace a splnění požadavků na vypouštění odpadních vod do vod povrchových je možné uvažovat s připojením jednotlivých čistíren na tuto kanalizaci.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č.401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.
 
V případě zájmu obce je možné akceptovat čištění odpadních vod na lokální ČOV, jak je uvedeno v Územním plánu obce.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Střeziměřice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Střeziměřice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva