Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Výhled - CZ052.3605.5206.055166 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chvalkovice

Číslo obce PRVKUK 55166
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.055166
Kód obce 574112
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.055166.01 Výhled 05516 55166

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Výhled je místní část obce Chvalkovice v okrese Náchod. Nachází se asi 2 km na severozápad od Chvalkovic. V roce 2009 zde bylo evidováno 22 adres. Výhled leží v katastrálním území Malá Bukovina u Chvalkovic o výměře 1,87m2.
 
 
Podklady:
Stávající PRVKUK
Informace od zastupitelů obce
VUPE VUME 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Výhled Trvale bydlící - - - 32 35 40 40
Přechodně bydlící - - - 12 12 12 12
Celkem - - - 44 47 52 52

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chvalkovice 675 708 707 703 703 721 735 736 739 736 760 775 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Výhled - - - 44 47 52 52

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 5 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 5 6 6
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,20 4,47 4,73 5,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,20 4,47 4,73 5,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - stoučasný stav
Místní část obce Výhled je zásobena z vodovodu Chvalkovice. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je zaveden do všech částí místní části a zásobí obyvatele a ostatní odběratele pitnou vodou.
 
Vodovod Chvalkovice je zásoben pitnou vodou ze studny Chvalkovice. Voda je zde dezinfikována chlomanem sodným, takže čerpaná voda je již bakteriologicky nezávadná. Ze studny je voda čerpána do akumulace vodojemu Chvalkovice 80m3 s d.v. 346,13 m.n.m.  A dále je z přečerpávací stanice u VDJ Chvalkovice dopravována do vodojemu Malá Bukovina - Kopaniny 20m3 s d.v. 421 m.n.m.. Z vodojemu je pak zajištěno plynulé zásobování spotřebiště Výhledu.
 
Využitelná vydatnost studny činí cca 2,6l/s při snížení hladiny na stav cca 2,7 m od horní plochy podlahy čerpací stanice.
 
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.,
 
Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60% maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řádů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je napojen na radiodispečink provozovatele vodovodu.
 
Obec leží v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeného pro ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu Náchod, referátu životního prostředí a zemědělství pod čj. Vod/5293/92-Z ze dne 23. února 1993.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na ostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme s vyjímkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na nevyhovující stav vodojemu a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody se uvažuje s výstavbou nového zemního vodojemu po roce 2020. Součástí vodojemu bude i ATS stanice pro zvýšení tlaku v části obce Kopaniny s nevyhovujícím tlakem. Plán výstavby bude dle finančních možností obce a zpracované studie nejdříve po roce 2020.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s vyjímkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jelikož část obce Výhled nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody, bude v případě havárie na jímacím objektu Chvalkovice - studna nouzové zásovování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Hořičky (profil Újezdec, vodozová vzdálenost 5 km), případně dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples (vzdálenost do 15 km). Totéž se týká větších poruch nebo havárii na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Výhled - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Výhled - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,20 4,47 4,73 5,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,60 2,80 3,00 3,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Obec Výhled nemá vlastní obecní kanalizaci ani centrální ČOV. Využívá se systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod
Výhled nemá čističku odpadních vod. Odpadní vody jsou čištěny v domovních ČOV se vsakováním a v jímkách na vyvážení..
Počet, stáří a technický stav jímek není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V územním plánu Chvalkovice je navrženo čištění odpadních vod na individuálních DČOV.
 
Návrhové řešení
Pro místní část obce dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti v souladu s územním plánem.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905. Zkoušky vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatelé a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Dlaší alternativou je výstavba DČOV biologických aktivačních či duálně anaerobně anaerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Výhled 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Výhled - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva