Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Červená Třemešná - CZ052.3604.5204.020729 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Červená Třemešná

Číslo obce PRVKUK 20729
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.020729
Kód obce 548995
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.020729.01 Červená Třemešná 02072 20729

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Červená Třemešná leží ve východní části bývalého okresu Jičín 3 km severovýchodně od města Hořice v nadmořských výškách 314 – 344 m n.m. Obec má 131 trvale bydlících obyvatel ve 27 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 16 objektů určených k individuální rekreaci cca 64 obyvatel. Jižní částí obce protéká Červený potok. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Červená Třemešná Trvale bydlící - - - 154 160 190 200
Přechodně bydlící - - - 16 16 16 16
Celkem - - - 170 176 206 216

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Červená Třemešná 159 160 160 166 158 150 151 147 155 156 161 161 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Červená Třemešná - - - 111 117 147 180

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 13 16 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 15 20 25 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 9,34 12,89 16,45 20,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,34 12,89 16,45 20,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Červená Třemešná je vybudován veřejný vodovod. Obec zřídila na svém pozemku vrtanou studnu pro veřejný obecní vodovod. Studna má max. vydatnost 1,5l/s. Voda ze studny je čerpána do úpravny vody na odželeznění a hygienické zabezpečení savem. Upravená voda odteče do akumulace o objemu 10 m3. Dále je voda čerpána pomocí AT stanice do nové zásobní vodovodní sítě.
Celková délka vodovodní sítě je 2635 m a kromě vlastní obce Červená Třemešná, zásobuje ještě místní část Jahodná.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období neplánuje rozšíření vodovodní sítě.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou vody v obecním vrtu bude voda použita jako užitková a zásobení bude zajištěno dovozem pitné vody v cisterně od jiného provozovatele, příp. bude zajištění dodávky pitné vody doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Červená Třemešná - - - 0 - - 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Červená Třemešná - - - 0 - - 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Červená Třemešná není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod. V obci jsou vybudovány pouze úseky jednotné kanalizace, do níž jsou zaústěny přepady ze septiků a z domovníách ČOV. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně pomocí žump, septiků a DČOV. Pro novou zástavbu byla vybudována stavba jednotné kanalizace DN 250 v celkové délce 354,12 m. Na stavbu dosud nejsou připojeni žádní obyvatelé.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v obci ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Červená Třemešná 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Červená Třemešná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva