Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Josefov - CZ052.3605.5206.057428 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jaroměř

Číslo obce PRVKUK 57428
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.057428
Kód obce 574121
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.057428.01 Josefov 05742 57428

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část (čtvrť) Josefov (248 – 256 m n. m.) leží na katastrálním území Josefov u Jaroměře (657425) a zahrnuje v převážné míře objekt historické pevnosti, částečně v původních hradbách a částečně novou zástavbu mimo hradby pevnosti (Nový Josefov).
Josefov tvoří samostatné sídlo, ale je součástí města Jaroměř.
 
Trvale zde žije celkem 2 527 obyvatel.
 
Josefovem prochází komunikace Jaroměř - Třebechovice pod Orebem. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Josefov leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017, 2018 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád kanalizace Jaroměř (IKKO Hradec Králové, s.r.o., 08/2017)
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace Města Jaroměř
Informace Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko
Dokumentace k historických stokám pod Pevností Josefov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Josefov Trvale bydlící - - - 2 527 2 520 2 520 2 500
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 2 527 2 520 2 520 2 500

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jaroměř 12770 12640 12618 12678 12594 12475 12489 12442 12424 12433 12378 12324 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Josefov - - - 2 527 2 520 2 510 2 500

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 544 542 540 538
Maximální potřeba vody m3/den - - - 652 650 648 645
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 543,56 541,62 539,69 537,75
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 378,83 377,48 376,13 374,78
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 272,36 271,39 270,42 269,45
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 106,48 106,10 105,72 105,34
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 164,73 164,14 163,56 162,97

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vodovod Josefov je součástí skupinového vodovodu Jaroměř, je zásoben pitnou vodou z vodovodu Jaroměř a je zaveden do všech částí Josefova.
Vodovod vlastní Město Jaroměř a provozuje jej společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 2 527
 
Voda je do vodovodu čerpána přímo do sítě z úpravny vody Starý Ples, kam je přiváděna z vrtu J-1. V ÚV Starý Ples je odželezněna a dezinfikována.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
Podrobný popis viz karta Jaroměř.
 Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Objekty vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na pokles hladin ve všech vrtech SV Jaroměř navrhujeme vybudování nového vrtu - podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V důsledku nedostatečné minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody navrhujeme přístavbu další komory zemního vodojemu, podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžné opravy, resp. zkapacitnění některých úseků vodovodní sítě - podrobněji viz karta Jaroměř. Na vodovodní síť je možno napojovat nové odběratele podle potřeby rozvoje místní části (čtvrti).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními (nepoškozenými) zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody nebo z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost cca 3 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Josefov - - - 2 792 2 740 2 720 2 765

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Josefov - - - 2 792 2 740 2 720 2 765

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 268,03 267,17 266,30 265,44
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 167,52 167,52 167,52 167,52
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 102,29 101,96 101,62 101,29
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 40,92 40,79 40,65 40,52

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - stávající stav
V Josefově je vybudovaná jednotná kanalizace.
Kanalizace v obvodu hradeb pevnosti Josefov byla budována současně se stavbou pevnosti, tj. v letech 1780-1787.
Jedná se naprosto unikátní a nejstarší ucelený stokový systém na území České republiky.
Stoky byly vybudovány částečně výkopem s vyzděním spodní části z kamene a horní části + klenby z cihel a část hornickým způsobem - vylámáním štol pro odvedení splaškových a dešťových vod ve skále bez jakýchkoliv úprav. Do tohoto kanalizačního systému byly postupně shora zaústěny kanalizační přípojky z jednotlivých objektů. Štoly, resp. stoky ražené hornickým způsobem, nebyly nikterak upravovány a splaškové vody se v nich hromadily, částečně odtékaly při deštích do recipientu, částečně vyhnívaly. Na proplachování sloužily akumulační nádrže, ve kterých se shromaďovala při deštích voda a po otevření hradítka byl systém propláchnut rázovou vlnou.
Celková délka této historické kanalizace je cca 8 km.
V současné době probíhá sanace tohoto historického stokového stokového systému, která započala v roce 1992 a probíhá neustále v závislosti na finančních možnostech provozovatele kanalizace.
 
V ostatních částech Josefova (mimo hradby) byla postupně v závislosti na rozvoji zástavby vybudována jednotná kanalizace, která byla zaústěna na bývalou ČOV Josefov (západní část) a nebo převedena do kanalizační sítě města Jaroměř shybkou pod Metují (celá pevnost).
Do lokality Poklasný Mlýn jsou přiváděny vody ze Starého Plesu, Šestajovic, Jasenné, Rychnovka a Zvole.
Do koncové šachty u odbočky na Jasennou jsou přiváděny odpadní vody z Nového Plesu.
 
ČOV Josefov byla v roce 2013 přebudována na čerpací stanici a splaškové vody jsou dopravovány na ČOV Jaroměř. Výtlak má délku 970 m a DN 150.
Čerpací stanice i výtlačné potrubí na ČOV Jaroměř jsou v majetku a správě Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko.
Čištění odpadních vod - viz karta Jaroměř.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Kanalizace Josefov v areálu pevnosti Josefov bude, vzhledem k době výstavby (stáří cca 230 let), vyžadovat údržbu a opravy.
V současnosti je opraveno zhruba 25 % délky stok.
Provozovatel bude i nadále pokračovat v opravách a postupné rekonstrukci tohoto historického stokového systému v závislosti na svých finančních možnostech.
Prozatím se nepodařilo získat finanční prostředky z jiných zdrojů na opravu historických stok.
 
Stávající stav odvádění a zneškodnění odpadních vod v Josefově je vyhovující.
Rozvoj v území a napojení nových subjektů v pevnosti je možný bez omezení, stoky byly původně dimenzovány na pobyt až 12.000 osob.
Napojení nových stok na stávající kanalizaci v oblasti Nového Josefova je rovněž možné bez komplikací, limitujícím prvkem je kapacita čerpací stanice v místě staré ČOV Josefov.
 
V případě rozšíření kanalizace pro novou zástavbu doporučujeme realizovat oddílnou splaškovou kanalizaci z důvodu eliminace přítoku dalších dešťových vod do kanalizačního systému.
U stávající kanalizace v Novém Josefově se uvažuje pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu kanalizace a prodloužení její životnosti.
 
V budoucnu doporučujeme zaměřit pozornost na maximální omezení odtoku srážkových vod do kanalizačního systému ať už budováním retencí nebo vsakovacích objektů - doporučujeme toto důsledně prosazovat v souladu se současnou právní úpravou u všech nově budovaných nebo opravovaných objektů - viz § 5 zákona o vodách a zákonů souvisejících.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Josefov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Josefov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva