Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jezbiny - CZ052.3605.5206.057444 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jaroměř

Číslo obce PRVKUK 57444
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.057444
Kód obce 574121
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.057444.01 Jezbiny 05744 57444

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část (čtvrť) Jezbiny (248 – 260 m n. m.) leží na katastrálním území Jezbiny (657441).
Jezbiny jsou součástí města Jaroměř.
 
Trvale zde žije celkem 270 obyvatel.
 
Zástavba je soustředěna podél místní komunikace, která je vedena souběžně s I/33. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Jezbiny leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017, 2018 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád kanalizace Jaroměř (IKKO Hradec Králové, s.r.o., 08/2017)
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace Města Jaroměř
Informace Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jezbiny Trvale bydlící - - - 270 270 270 270
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 270 270 270 270

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jaroměř 12770 12640 12618 12678 12594 12475 12489 12442 12424 12433 12378 12324 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jezbiny - - - 270 270 270 270

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 58 58 58 58
Maximální potřeba vody m3/den - - - 70 70 70 70
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 58,08 58,08 58,08 58,08
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 40,48 40,48 40,48 40,48
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 29,10 29,10 29,10 29,10
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 11,38 11,38 11,38 11,38
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 17,60 17,60 17,60 17,60

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Čtvrť Jaroměře Jezbiny je zásobena pitnou vodou z vodovodu Jaroměř, který je zaveden do všech částí. Vodovod vlastní Město Jaroměř a provozuje jej společnost Městské vodovody a kanalizace Jaroměř s.r.o.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 270
 
Voda je do vodovodu dopravována z centrálních vodovodních řadů Jaroměře.
 
Zhodnocení současného stavu podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody, podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Objekty vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na pokles hladin ve všech vrtech SV Jaroměř navrhujeme vybudování nového vrtu - podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody je zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V důsledku nedostatečné minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody navrhujeme přístavbu další komory zemního vodojemu, podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžné opravy, resp. zkapacitnění některých úseků vodovodní sítě - podrobněji viz karta Jaroměř. Na vodovodní síť je možno napojovat nové odběratele podle potřeby rozvoje místní části (čtvrti).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními (nepoškozenými) zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody nebo z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost cca 3 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jezbiny - - - 164 170 170 170

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jezbiny - - - 164 170 170 170

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 15,74 15,74 15,74 15,74
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,84 9,84 9,84 9,84
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 6,01 6,01 6,01 6,01
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 2,40 2,40 2,40 2,40

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Jezbiny mají vybudovanou jednak dešťovou kanalizaci, jednak oddílnou splaškovou kanalizaci, která podchycuje veškeré splaškové odpadní vody z obce a tyto jsou čerpací stanicí převáděny do kanalizačního systému města Jaroměř, zakončeného ČOV. Oddílná splašková kanalizace byla do provozu uvedena v roce 2013.
Celková délka oddílné splaškové kanalizace je 1,489 km, gravitační kanalizace DN 250 má 1,183 km, výtlačné potrubí má délku 0,306 km. Na splaškové kanalizaci Jezbiny je vybudována jedna čerpací šachta.
Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace Jezbiny je Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Kanalizace - návrhový stav
Stávající splašková gravitační kanalizace s přečerpáním do Jaroměře, která byla do provozu uvedena v roce 2013, odvádí splaškové vody od všech obyvatel čtvrti Jezbiny.
S ohledem na skutečnost, že kanalizační systém je zcela nový a na úplném začátku své životnosti, se nepředpokládá v návrhovém období jeho oprava.
Pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu čerpací techniky.
Případné rozšíření kanalizace pouze podle rozvoje čtvrti a konkrétních potřeb obyvatel.
Dešťová kanalizace zůstane ve stávajícím stavu i rozsahu, pouze bude podle potřeby opravována.
Odvedení dešťových vod doporučujeme ponechat v současné podobě s maximálním zřetelem na zachování vody v krajině - lokální retence u jednotlivých nemovitostí.
Popis intenzifikace ČOV Jaroměř viz karta Jaroměř.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jezbiny 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jezbiny - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva