Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Starý Ples - CZ052.3605.5206.155136 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jaroměř

Číslo obce PRVKUK 155136
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.155136
Kód obce 574121
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.155136.01 Starý Ples 15513 155136

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Starý Ples (261 – 272 m n. m.) leží na katastrálním území Starý Ples (755133) s katastrální výměrou 433 ha.
Starý Ples je součástí města Jaroměř.
 
Trvale zde žije celkem 173 obyvatel.
 
Zástavba je soustředěna podél místní komunikace do liniového půdorysu. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Starým Plesem protéká řeka Stará Metuje (č.h.p. 1-01-03-061), levostranný přítok Metuje, a také se tu nachází vodní nádrž Starý Ples.
 
Starý Ples leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017, 2018 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád kanalizace Jaroměř (IKKO Hradec Králové, s.r.o., 08/2017)
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace Města Jaroměř
Informace Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starý Ples Trvale bydlící - - - 173 173 170 170
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 173 173 170 170

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jaroměř 12770 12640 12618 12678 12594 12475 12489 12442 12424 12433 12378 12324 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starý Ples - - - 173 173 170 170

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 37 37 37 37
Maximální potřeba vody m3/den - - - 45 44 44 44
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 37,21 36,99 36,78 36,56
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 25,94 25,79 25,64 25,49
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,63 18,52 18,42 18,31
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,29 7,25 7,20 7,16
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 11,28 11,21 11,15 11,08

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Starý Ples je zásoben pitnou vodou z vodovodu Jaroměř, který je zaveden do všech částí. Vodovod vlastní Město Jaroměř a provozuje jej společnost Městské vodovody a kanalizace Jaroměř s.r.o.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 173
 
Voda je do vodovodu čerpána z úpravny vody Starý Ples přes redukční ventil tlaku na odbočce do obce, kam je přiváděna z vrtu J-1. V ÚV Starý Ples je odželezněna a dezinfikována.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné, podrobněji viz karta Jaroměř.
 
V surové vodě bylo zaznamenáno překročení limitů obsahu železa, dusičnanů a mikrobiologického znečištění. Kvalita vody je po úpravě a hygienickém zabezpečení v ÚV Starý Ples v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody, podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Objekty vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na pokles hladin ve všech vrtech SV Jaroměř navrhujeme vybudování nového vrtu - podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody je zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V důsledku nedostatečné minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody navrhujeme přístavbu další komory zemního vodojemu, podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžné opravy, resp. zkapacitnění některých úseků vodovodní sítě - podrobněji viz karta Jaroměř. Na vodovodní síť je možno napojovat nové odběratele podle potřeby rozvoje místní části (čtvrti).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními (nepoškozenými) zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody příp. z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. z veřejného vodovodu Rychnovek (dovozová vzdálenost 10 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starý Ples - - - 134 140 150 160

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starý Ples - - - 134 140 150 160

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,86 12,77 12,67 12,58
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 80,40 56,22 32,04 7,86
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 4,91 4,87 4,83 4,79
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 1,96 1,90 1,84 1,78

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Starý Ples má vybudovanou jednak dešťovou kanalizaci, jednak oddílnou splaškovou kanalizaci, která podchycuje veškeré splaškové odpadní vody z obce a tyto jsou čerpací stanicí převáděny do Josefova a následně do kanalizačního systému města Jaroměř, zakončeného ČOV. Oddílná splašková kanalizace byla do provozu uvedena v roce 2013.
Celková délka oddílné splaškové kanalizace je 5,748 km, gravitační kanalizace DN 250 má 2,123 km, výtlačné potrubí DN 100 má délku 1,146 km. Na splaškové kanalizaci Starý Ples jsou vybudovány čtyři čerpací šachty.
Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace Starý Ples je Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Kanalizace - návrhový stav
Stávající splašková gravitační kanalizace s přečerpáním do Josefova a dále do Jaroměře, která byla do provozu uvedena v roce 2013, odvádí splaškové vody od všech obyvatel obce Starý Ples.
S ohledem na skutečnost, že kanalizační systém je zcela nový a na úplném začátku své životnosti, se nepředpokládá v návrhovém období jeho opravy.
Pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu čerpací techniky.
Případné rozšíření kanalizace pouze podle rozvoje obce a konkrétních potřeb obyvatel.
Dešťová kanalizace zůstane ve stávajícím stavu i rozsahu, pouze bude podle potřeby opravována.
Popis intenzifikace ČOV Jaroměř viz karta Jaroměř.
Stávající stav odvádění a zneškodnění odpadních vod ve Starém Plese je vyhovující.
V případě rozšíření kanalizace pro novou zástavbu je nutno realizovat oddílnou splaškovou kanalizaci z důvodu souladu se stávajícím kanalitzačním systémem.
Odvedení dešťových vod doporučujeme ponechat v současné podobě s maximálním zřetelem na zachování vody v krajině - lokální retence u jednotlivých nemovitostí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Starý Ples 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Starý Ples - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva