Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Dolce - CZ052.3605.5206.312312 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jaroměř

Číslo obce PRVKUK 312312
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.312312
Kód obce 574121
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.312312.01 Dolní Dolce 31231 312312

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část (čtvrť) Dolní Dolce (268 m n. m.) leží na katastrálním území Jaroměř (657336).
Dolní Dolce jsou součástí města Jaroměř.
 
Trvale zde žijí celkem 3 obyvatelé.
 
Dolními Dolci protéká Jezbinský potok (č.h.p. 1-01-04-002), také se tu nachází Dolecký rybník.
 
Dolní Dolce leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace Města Jaroměř

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Dolce Trvale bydlící - - - 3 3 3 3
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 3 3 3 3

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jaroměř 12770 12640 12618 12678 12594 12475 12489 12442 12424 12433 12378 12324 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Dolce - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
Dolní Dolce nejsou napojeny na veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou ze 2 domovních studní a vodovodní přípojkou z areálu Kimberly Clark. Jde o vrtané studny o průměru 250 mm zahloubené do hloubky 13 a 16 m. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin šedých slínovců, vápnitých jílovců a spodnoturonských prachovců bělohorského souvrství, ale i kvartérní zvodeň ve spraších a sprašových hlínách v rámci hydrogeologického rajónu 425 Hořicko-miletínská křída, individuálně pravidelně, ojediněle nepravidelně sledovaná.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k odlehlosti místní části, malému počtu zásobovaných obyvatel a z toho vyplývající výši finančních prostředků není navržena změna v zásobování obyvatel pitnou vodou.
Pro zásobování obyvatelstva do roku 2030 je ponechán individuální způsob dodávky vody.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Dolní Dolce nemají vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Jaroměř (profil Jaroměř, dovozová vzdálenost do 1 km) nebo dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples (vzdálenost 4 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Dolce - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Dolce - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Dolní Dolce nemají vybudovanou kanalizaci. Využívá se zde systémů příkopů, struh a propustků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro Dolní Dolce není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby zneškodnění odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme ponechat individuální způsoby nakládání a zneškodnění odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zachování vody v krajině - lokální retence u jednotlivých nemovitostí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Dolce 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Dolce - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva