Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jaroměř - CZ052.3605.5206.410411 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jaroměř

Číslo obce PRVKUK 410411
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.410411
Kód obce 574121
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.410411.01 Jaroměř 41041 410411

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Jaroměř (258 – 267 m n. m.) leží na katastrálních územích Jaroměř (657336), Jezbiny (657441), Josefov u Jaroměře (657425) a Semonice (747360).
Jaroměř sestává z místních částí (čtvrtí) Jaroměř, Dolní Dolce, Starý Ples, Semonice, Jezbiny, Josefov, Cihelny, Pražské Předměstí, Jakubské Předměstí.
 
Trvale zde žije celkem 12 424 obyvatel. Počty obyvatel v jednotlivých čtvrtích viz karty částí města Jaroměř. Počet obyvatel v Jaroměři má trvale mírně klesající tendenci.
Obyvatelstvo žije jednak v rodinných domech, jednak v bytových domech.
 
Jádro města soustředěnou zástavbu městského typu. Přímo na ni navazuje zástavba ostatních ZSJ. Město leží na soutoku Labe (č.h.p. 1-01-01-085) s Úpou (č.h.p. 1-01-02-059) a Metují (č.h.p. 1-01-03-061).
 
Jaroměř leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Významnější průmyslové podniky:
Karsit Group SE – výroba automobilních součástek
Gumotex a.s., OZ Tanex – lisovna plastů
Kimberly - Clark s.r.o. – výroba hygienických potřeb
JUTA a.s., závod 04 Jaroměř - výroba plastů
Clasic Cotton spol. s r.o. - textilní výroba
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017, 2018 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád kanalizace Jaroměř (IKKO Hradec Králové, s.r.o., 08/2017)
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace Města Jaroměř
Informace Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jaroměř Trvale bydlící - - - 716 716 710 710
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 716 716 710 710

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jaroměř 12770 12640 12618 12678 12594 12475 12489 12442 12424 12433 12378 12324 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jaroměř - - - 716 716 710 710

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 154 154 153 153
Maximální potřeba vody m3/den - - - 185 184 184 183
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 154,01 153,58 153,15 152,72
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 107,34 107,04 106,74 106,44
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 77,17 76,95 76,74 76,52
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 30,17 30,09 30,00 29,92
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 46,67 46,54 46,41 46,28

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Město Jaroměř je zásobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jaroměř. Vodovod Jaroměř vlastní Město Jaroměř a provozuje společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř.
Vodovod zásobí pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v místních částech (čtvrtích) Jaroměř, Dolní Dolce, Starý Ples, Semonice, Jezbiny, Josefov, Cihelny, Pražské Předměstí, Jakubské Předměstí.
Dále je voda z vodovodu Jaroměř dodávána do Hořenic, Šestajovic, Jasenné, Rasošek, Nového Plesu, Vlkova, Zaloňova, Vestce, Rtyně a Horních Dolců.
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel ve vlastní Jaroměři je 12 591 , celkový počet všech zásobovaných obyvatel na území, zásobovaném ze SV Jaroměř je 15 203.
Počet přechodně bydlících (cizinců) a rekreantů - není znám.
 
Vodovod Jaroměř je zásoben pitnou vodou ze zdrojů J-6 Dolce, J-6A Dolce, J-7 Úpa, J-VS, J-CO, J-1 Starý Ples. Voda z vrtů J-6 a J-6A je čerpána přímo bez úpravy do sítě a následně dopravována do vodojemu Zaloňov 2x 750 m3, odkud je gravitačně rozvedena do spotřebiště. Upravená voda z vrtu J-7 a J1 je čerpána přímo do sítě. Voda ze zdrojů J-VS a J-CO je do sítě dodávána bez úpravy. Přebytky vody čerpané přímo do sítě jsou akumulovány ve vodojemech Josefov 200 m3, vodojemu Rasošky 200 m3, Jasenná 100 m3 a vodojemu Nový Ples 60 m3. Z příslušných vodojemů jsou gravitačně zásobena jednotlivá spotřebiště.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel za běžných klimatických podmínek dostatečné. V suchém období 2018 a v předchozích letech významným způsobem poklesly hladiny ve všech využívaných vrtech. Proto se provozovatel vodovodu rozhodl zajistit nový zdroj o vydatnosti cca 20 l/s, který by v případě nouze nebo mimořádné klimatické situace posílil zásobování SV Jaroměř.
Dále u vrtu J7 je nutná generální oprava vrtu, protože při kamerové prohlídce vrtu byla zjištěna destrukce výstroje.
 
V surové vodě některých vrtů bylo zaznamenáno překročení limitů obsahu železa, dusičnanů a mikrobiologického znečištění. Kvalita vody je po úpravě a hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí (čtvrtí) města Jaroměře.
 
Objekty vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na pokles hladiny ve všech vrtech v klimaticky nepříznivém roce 2018 a v letech předchozích bylo rozhodnuto o zajištění nového vrtu s minimální vydatností 20 l/s. Práce na jeho zajištění budou probíhat v letech 2019 - 2020. Tento nový vrt bude připojen samostatným potrubím na stávající vodovodní systém v místě zdroje J 7 Úpa.
Dále u vrtu J7 je nutná generální oprava vrtu, protože při kamerové prohlídce vrtu byla zjištěna destrukce výstroje. Tyto práce budou rovněž probíhat v roce 2019. Po podrobnějším vyhodnocení stavu se bude rozhodovat, zda bude možno provést opravu vrtu nebu bude nutno vybudovat vrt nový.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody v některých zdrojích umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací. Pro zvýšení hygienického zabezpečení pitné vody navrhujeme vybudovat samostatný výtlačný řad od zdrojů studna Velichovská a CO z LT DN 200 délky 1,9 km do vodojemu Zaloňov s přepojením stávajícího výtlačného řadu od vrtů J-6 a J-6a. Stávající potrubí doporučujeme ponechat jako gravitační zásobní pro přívod vody do spotřebiště. Voda z některých zdrojů ale, s ohledem na výskyt nadlimitních hodnot železa, vyžaduje úpravu. Stávající úpravna vody je výkonově i technicky vyhovující, je nutné pouze počítat s běžnou údržbou.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V důsledku nedostatečné, minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody, navrhujeme přístavbu další komory zemního vodojemu o objemu  2 x 750 m3 nebo 1 x 1500 m3 v místě stávajícího vodojemu Zaloňov.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny.
V nejbližší době jsou plánovány následující zásahy na stávající vodovodní síti:
- Jezbiny - nutná výměna hlavního řadu včetně zvýšení dimenze na DN 150 (ulice Hradecká).
- Josefov - zaokruhování vodovodu (ulice Rudé armády - Sadová)
- Josefov - propojení ulic 5. května - Svatopluka Čecha v DN 150
- Výměna trubního propojení mezi úpravnou vody Úpa a mostem na ulici 5. května přes Metuji z důvodu možnosti přímého čerpání z ÚV do oblasti Josefova (DN 150).
- Zokruhování vodovodu Jaroměř, resp. části vodovodu zásobující vlastní město Jaroměř. Přiváděcí řad bude veden z LT DN 200 délky 1,1 km od stávající zásobního řadu z VDJ Zaloňov do prostoru začátku Hořenic. Navržené opatření zvýší zabezpečení dodávky pitné vody v případě havárie na rozváděcích řadech v Jaroměři.
 
Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v letech 2020 až 2026.
Na vodovodní síť je možno napojovat nové odběratele podle potřeby rozvoje města - místní části (čtvrti).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními (nepoškozenými) zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody nebo z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost cca 3 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jaroměř - - - 711 711 710 710

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jaroměř - - - 711 711 710 710

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 68,26 68,16 68,07 67,97
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 42,66 42,60 42,54 42,48
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 26,07 25,87 25,68 25,48
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 10,40 10,24 10,08 9,92

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Město Jaroměř má vybudovanou jednotnou soustavnou kanalizaci. Kanalizační systém Jaroměře je tvořen třemi hlavními kmenovými stokami.
Hlavní kmenová stoka A, která odvádí odpadní vodu z centra města a postupně jsou do ní zaústěné ostatní hlavní kmenové stoky.
Hlavní kmenová stoka B, která vede po levém břehu Metuje, kde jsou do ní zaústěny původní Josefovské stoky, odvodňuje převážnou část Josefova. Převedení odpadních vod pod Metují a Labem a jejich napojení na stoku A umožňuje šneková čerpací stanice vybudovaná v prostoru za tenisovými kurty. Je do ní napojeno odkanalizované území tzv. Paradosu, ležící mezi Labem a Metují.
Původní stoka BG z doby výstavby pevnosti, odvádějící splašky ze severovýchodní části pevnosti (u Poklasného Mlýna) je napojena v rámci budování kanalizace ze Starého Plesu. Tato stoka, propojující stoky BG a BF, je ve správě DSO Jaroměřsko.
Stoka BH, odvodňující východní část Josefova, ústí do čerpací stanice, vybudované v místě původní ČOV pro Josefov, přečerpávající splaškové vody na centrální ČOV Jaroměř. Tato čerpací stanice a výtlak na ČOV jsou ve správě DSO Jaroměřsko.
Hlavní kmenová stoka C, která je do kmenového sběrače A zaústěna těsně před nátokem do ČOV, odvádí odpadní vodu z prostoru Na Cihelnách, Na Zavadilce a nádraží (východní část města). Na kanalizační síti jsou 3 shybky. Jedna se nachází na stoce AG1 pod řekou Labe v prostoru ocelové lávky v parku (ul. Na Matysáku – Na Skluzavce), druhá a třetí vedou od přečerpávací stanice na stoce B pod Metují a Labem.
Dále je na kanalizaci vybudováno 10 odlehčovacích komor a 7 přečerpávacích stanic.
Přečerpávací stanice na stoce B umožňuje fungování shybky a je umístěna na počátku stoky B.
 
Některé ulice v Jaroměři nejsou napojené na kanalizační síť města Jaroměř. Jedná se o ulice Královédvorská, Velichovská, Velichovská - zahrádky, Náchodská, Slovenská, Rumunská (část), Brdce, Langiewiczova, celkem 92 nemovitosti. V počtu obyvatel je to zhruba 300 osob.
 
Kromě výše uvedených ulic jsou na kanalizaci napojeni všichni bydlící obyvatelé. Vlastníkem větší části kanalizace je Město Jaroměř a provozovatelem je společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, menší část vlastní a provozuje společnost Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Odpadní vody z Jaroměře a z okolních obcí jsou čištěny na ČOV Jaroměř. Vlastníkem je Město Jaroměř, provozovatelem společnost Městské vodovody a kanalizace Jaroměř s.r.o. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od 14 128 obyvatel, průmyslových podniků, restaurací a ubytovacích zařízení.
Kromě odpadních vod z města Jaroměře jsou na kanalizaci Jaroměř, tedy na ČOV Jaroměř, napojeny obce Hořenice, Dolany, Čáslavky, Rychnovek, Zvole, Šestajovice, Jasenná, Nový Ples. Všechny tyto obce jsou napojeny oddílnou kanalizací - do kanalizace Jaroměř jsou dopravovány pouze splaškové odpadní vody.
 
Základní data ČOV Jaroměř
ČOV Jaroměř byla postavena v letech 1993 – 1995 a do provozu uvedena v 09/1995. V červenci roku 1996 byla uvedena do trvalého provozu. Na ČOV jsou přiváděny splaškové, průmyslové, dešťové a balastní odpadní vody jednotnou kanalizací města. ČOV je umístěna na pravém břehu Labe. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Labe – č.h.p. 1-01-04-001 (ř. km 176,89).
 
Po technologické stránce je ČOV Jaroměř řešena jako mechanicko-biologická čistírna s dlouhodobou aktivací a s částečnou stabilizací kalu. Hygienizace kalu hydrátem vápenatým nahrazuje úplnou stabilizaci kalu. Na ČOV je vybudována a provozována dešťová zdrž o objemu 1000 m3 pro zachycení prvního splachu při extrémních srážkách.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Na kanalizaci a ČOV Jaroměř jsou, kromě města Jaroměř a jeho částí (čtvrtí), napojeny obce Hořenice, Dolany, Čáslavky, Jasenná, Šestajovice, Rychnovek, Zvole a Nový Ples. Tyto obce jsou napojeny pouze splaškovými vodami.
 
Stávající ČOV:
Vzhledem ke stáří ČOV, zejména její technologie, plánuje provozovatel opravu a intenzifikaci ČOV. V současnosti je zpracována studie (EKOEKO České Budějovice, 11/2015), která odhaduje náklady na úplnou intenzifikaci na cca 50 mil. Kč. Realizace tohoto záměru je uvažována v letech 2020 - 2022.
 
Opravy stávajících objektů na kanalizační síti:
Kromě intenzifikace ČOV jsou plánovány další opravy stávajících objektů na stokové síti Jaroměř.
Jsou to následující akce:
- Oprava stávající šnekové čerpací stanice i tenisových kurtů - předpoklad v roce 2020
- Oprava ČS Šumavská
- Kanalizace Josefov - pokračovat v opravách stávajícího historického stokového systému dle finančních možností provozovatele kanalizace
- Oprava podchodu pod řekou Labe V Zahradách
Jedna z plánovaných akcí, které budou v nejbližší době realizovány, je i vsakování dešťových vod z prostoru garáží - ulice Bavlnářská, čímž dojde k omezení odtoku dešťových vod do kanalizační stoky AE v ulici Jiráskově. V této stoce dochází případě výskytu přívalových srážek k závadám, které se projevují v ulici Bavlnářská tlakovým prouděním ve stoce a zpětným vzdutím splaškových vod do sklepů přilehlých nemovitostí.
 
Stavba kanalizace v ulicích, dosud neodkanalizovaných:
V návrhovém období do roku 2030 jsou plánovány výstavby kanalizačních stok a přípojek v některých ulicích, dosud neodkanalizovaných:
- Královédvorská
- Velichovská
- Náchodská (Šlejfírna)
 
Stávající stav odvádění a zneškodnění odpadních vod v Jaroměři je vyhovující.
V případě rozšíření kanalizace pro novou zástavbu doporučujeme realizovat oddílnou splaškovou kanalizaci z důvodu eliminace přítoku dalších dešťových vod do kanalizačního systému.
U stávající kanalizace se uvažuje pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu kanalizace a prodloužení její životnosti.
V budoucnu doporučujeme zaměřit pozornost na maximální omezení odtoku srážkových vod do kanalizačního systému ať už budováním retencí nebo vsakovacích objektů - doporučujeme toto důsledně prosazovat v souladu se současnou právní úpravou u všech nově budovaných nebo opravovaných objektů - viz § 5 zákona o vodách a zákonů souvisejících.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jaroměř 34 000,0 73 000,0 107 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jaroměř - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva