Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jasenná - CZ052.3605.5206.057673 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jasenná

Číslo obce PRVKUK 57673
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.057673
Kód obce 574139
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.057673.01 Jasenná 05767 57673

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Jasenná (260 – 284 m n. m.) leží na katastrálním území Jasenná (657671).
 
Trvale zde žije celkem 743 obyvatel, ve výhledu k roku 2030 se uvažuje se 770 trvale bydlícími obyvateli.
 
Zástavba je liniově uspořádána částečně podél místních komunikací.
 
Jasenná leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky:
CNC obrábění Duben (10 zaměstnanců)
Agro Jasenná v.o.s. (5 zaměstnanců)
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace Jasenná
Kanalizační řád Jasenná (B. Kouba, 03/2016)
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jasenná Trvale bydlící - - - 743 750 760 770
Přechodně bydlící - - - 21 23 23 24
Celkem - - - 764 773 783 794

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jasenná 732 723 719 724 716 705 711 710 729 750 755 764 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jasenná - - - 660 675 690 710

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 23 24 24 25
Maximální potřeba vody m3/den - - - 28 29 29 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 23,21 23,80 24,38 24,97
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 20,21 20,72 21,23 21,74
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,60 19,07 19,54 20,01
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,60 1,64 1,68 1,72
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,01 3,09 3,16 3,24

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Obec Jasenná je zásobena pitnou vodou z vodovodu Jasenná, který je součástí skupinového vodovodu Jaroměř. Vodovod zásobí pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vlastníkem vodovodu je Obec Jasenná, provozovatelem společnost Městské vodovody a kanalizace Jaroměř s.r.o.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 660
Počet zásobovaných rekreantů: 21
Počet přípojek: 226
 
Vodovod Jasenná je zásoben pitnou vodou z úpravny vody Starý Ples, odkud je vedena přiváděcím řadem přes vodojem Josefov do vodojemu Jasenná 100 m3 a dále zásobovacím řadem do obce, kde je voda rozvedena po spotřebišti.
 
Individuální zásobování vodou:
Obyvatelé a rekreanti, nenapojení na veřejný vodovod, jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.
 
Zhodnocení současného stavu:
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Množství vody v soukromých studnách je závislé na poloze a technických parametrech studní, kvalita vody není známa.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobované obce.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby a čištění, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Nenapojené trvale bydlící obyvatele je možné napojit domovními vodovodními přípojkami bez výrazné nutnosti rozšiřovat veřejnou vodovodní síť.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody nebo dovozem vody ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (profil Roztoky, dovozová vzdálenost 5 km), případně lze vodu dovážet cisternami z vrtu J-1 Starý Ples (vzdálenost 4 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jasenná - - - 743 743 740 750

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jasenná - - - 743 743 740 750

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 57,00 60,33 63,67 67,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 22,20 29,80 37,40 45,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,00 1,67 2,33 3,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,40 0,67 0,93 1,20

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Obec Jasenná má vybudovanou jednak dešťovou kanalizaci, jednak oddílnou splaškovou kanalizaci, která podchycuje veškeré splaškové odpadní vody z obce. Tyto jsou čerpací stanicí převáděny do Starého Plesu a následně do kanalizačního systému města Jaroměř, zakončeného ČOV. Do šachty ČS 4 jsou ještě navíc čerpány splaškové odpadní vody ze Šestajovic.
Celková délka oddílné splaškové kanalizace je 8,918 km, gravitační kanalizace DN 250 má 7,111 km, výtlačné potrubí DN 100 má délku 1,724 km, DN 50 délku 83 m.  Součástí kanalizace jsou i 4 čerpací šachty.
Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace je Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko.
Dešťové vody jsou odváděny stávající, původně jednotnou kanalizací ve správě obce Jasenná.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající splašková gravitační kanalizace s přečerpáním do Jaroměře, která byla do provozu uvedena v roce 2016, odvádí splaškové vody od téměř všech obyvatel obce Jasenná.
S ohledem na skutečnost, že kanalizační systém je zcela nový a na úplném začátku své životnosti, se nepředpokládá v návrhovém období jeho úpravy.
Pouze podle potřeby rozšiřování zastavěných ploch pro bydlení.
Bude řešena pouze běžná údržba, zejména čerpací techniky, s cílem dosažení maximální efektivity provozu.
Dešťová kanalizace zůstane ve stávajícím stavu i rozsahu, pouze bude podle potřeby opravována, případně podle potřeby rozvoje obce doplňována.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jasenná 2 500,0 3 500,0 6 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jasenná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva