Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jetřichov - CZ052.3605.5201.059196 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jetřichov

Číslo obce PRVKUK 59196
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.059196
Kód obce 574155
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.059196.01 Jetřichov 05919 59196

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Jetřichov (416 m n. m.) leží na katastrálním území Jetřichov (659193).
 
Trvale zde žije celkem 472 obyvatel.Ve výhledu se předpokládá zvýšení počtu obyvatel - je plánovaná výstavba cca 10 RD.
Průmysl je v obci zastoupen Sběrnou druhotných surovin Jetřichov, Silnice Svoboda, a.s. a sklad společnosti Nejlevnější pneu.
Kromě toho je v obci několik drobných živnostníků.
 
Zástavba je liniově soustředěna podél místní komunikace, obcí protéká místní vodoteč vlévající se v dolních partích obce do Stěnavy.
Na území obce leží Kaprový, Prostřední a Krajní rybník.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2018 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád kanalizace Jetřichov
Dokumentace skutečného provedení stavby kanalizace Jetřichov (IKKO Hradec Králové, s.r.o., 06/2015)
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jetřichov Trvale bydlící - - - 455 455 490 490
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 495 495 530 530

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jetřichov 428 453 462 458 456 454 453 459 470 461 453 461 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jetřichov - - - 486 486 521 521

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 30 30 31 32
Maximální potřeba vody m3/den - - - 35 36 37 38
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 29,57 30,28 30,99 31,70
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 22,51 23,05 23,59 24,13
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 22,51 23,05 23,59 24,13
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,06 7,23 7,40 7,57

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Jetřichov je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci Jetřichov a je zaveden do všech částí obce. Vodovod je napojen přivaděčem Broumov na skupinový vodovod Teplice – Meziměstí, který je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 472
 
Voda z přivaděče Broumov plní vodojem Jetřichov 120 m3 (d.v. 490,7 m n. m.). Z vodojemu je voda gravitačně dopravována do spotřebiště. Ze zásobní sítě Jetřichova je plněn vodojem Heřmánkovice 120 m3 (d.v. 470,1 m n. m.), který slouží pro zásobení Hejtmánkovic.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Objekty na vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Opravy a rekonsktrukce vodovodních řadů budou prováděny podle provozních potřeb provozovatele.
Rozšíření vodovodu pro nově plánované RD je možno realizovat dle potřeby obce. Je plánováno prodloužení vodovodu do lokality Lesní domky, do rozvojové plochy MMMMMMMMMM

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice I – Meziměstí (profil Meziměstí, dovozová vzdálenost 3 km), nebo z nevyužívaného zdroje studna Sokol v Teplicích nad Metují, pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody (dovozová vzdálenost 8 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jetřichov - - - 450 450 490 490

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jetřichov - - - 450 450 490 490

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 43,20 44,48 45,76 47,04
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 27,00 27,80 28,60 29,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Jetřichově byla vybudována a v roce 2015 uvedena do provozu oddílná splašková kanalizace, která dopravuje splaškové odpadní vody od všech producentů, vyjma lokality Bělidlo, do centrální čerpací šachty na pravém břehu Stěnavy. Z ní jsou splašky dopravovány na ČOV Meziměstí.
Kromě centrální čerpací stanice je na síti vybudováno dalších 5 čerpacích šachet, které přečerpávají splaškové vody z míst, která, z důvodu nepříznivé konfigurace terénu, nemohou být odkanalizována gravitačně.
 
Čištění odpadních vod
Veškeré odpadní vody, vyjma lokality Bělidlo, jsou čištěny na ČOV Meziměstí. Odpadní vody z lokality Bělidlo jsou částečně čištěny lokálně a vypouštěny do vod podzemních a částečně akumulovány v jímkách a vyváženy ke zneškodnění na ČOV Meziměstí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Splašková oddílná kanalizace byla uvedena do provozu v roce 2016, tudíž se dá předpokládat, že v návrhovém období nebude vyžadovat žádné opravy.
Pouze je nutné počítat s nutnými revizemi a případnými opravami čerpací techniky dle platného provozního řádu.
 
Obec uvažuje se zpracováním projektové dokumentace a s následnou realizací odvedení splaškových vod z lokality Bělidlo.
Přípravné práce budou zahájeny v roce 2019 - 2020 a realizace v závislosti na finančních nákladech a možnostech obce.
Rozšíření oddílné splaškové kanalizace pro nově plánované RD je možno realizovat dle potřeby obce. Je plánováno prodloužení kanalizace do lokality Lesní domky a do rozvojových ploch MMMMMM
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jetřichov 0,0 2 000,0 2 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jetřichov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva