Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hynčice - CZ052.3605.5201.143626 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hynčice

Číslo obce PRVKUK 143626
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.143626
Kód obce 574163
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.143626.01 Hynčice 14362 143626

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hynčice (412 – 419 m n. m.) leží na katastrálním území Hynčice u Broumova (743623).
 
Trvale zde žije celkem 172 obyvatel, přechodně bydlících rekreantů je 15.
 
V Hynčicích se eviduje celkem 59 domů, z toho obydlených je 48 a 10 objektů slouží rekreaci. Sídelní zástavba je soustředěna podél protékající řeky Stěnavy (č.h.p. 2-04-03-008), podél níž probíhá i místní komunikace. Do Stěnavy se zde vlévá zleva Uhlířský potok. Obec má liniový tvar.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev.
 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky:
Hašpl a.s. – strojírenská výroba (20 zaměstnanců)
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hynčice Trvale bydlící - - - 172 180 190 200
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 187 195 205 215

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hynčice 190 186 181 189 186 194 180 176 182 191 198 192 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hynčice - - - 172 180 190 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 28 30 31 33
Maximální potřeba vody m3/den - - - 34 36 37 39
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 28,18 29,71 31,24 32,77
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 24,90 26,26 27,61 28,96
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 24,90 26,26 27,61 28,96
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,27 3,45 3,63 3,81

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Hynčice jsou zásobeny pitnou vodou z vodovodu Hynčice o délce 3,661 km, který je přes přivaděč Broumov napojen na skupinový vodovod Teplice I. –Meziměstí, který je součástí skupinového vodovodu Teplice nad Metují – Meziměstí – Broumov. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je zaveden do všech částí obce. Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní údaje vodovod
IČME: 5201-743623-48172928-1/1
IČPE: 5201-743623-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 172
 
Voda je dopravována do vodojemu Vernéřovice 2x250 m3 na kótě 490,0 m n. m. Pitnou vodou jsou Hynčice zásobeny přes rozvodnou vodovodní síť města Meziměstí. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Hynčice je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Vodovod je zásoben pitnou vodou, jímanou z vodních zdrojů Polické pánve (voda z vrtů VS-5, VS-13 a VS-15). Vodovod Teplice I – Meziměstí zásobí pitnou vodou mj. obec Hynčice z akumulace vodojemu 2×250 m3 Teplice n. M. na kótě 517,6 m n. m., který je plněn vodou z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 na kótě 569,0 m n. m.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého v Teplicích- čerpací stanici,VS-5, Zabezpečení ClO2 (IČME: 5201-766321-48172928-2/1, IČPE: 5201-766321-48172928-2/1-48172928).
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice I – Meziměstí, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov (profil Broumov, dovozová vzdálenost 5,5 km) nebo dovozem vody z nevyužívaného zdroje Janovičky – pramenní jímka, pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost vody (dovozová vzdálenost cca 10 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hynčice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hynčice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Hynčicích je vybudován 200 – 300 m dlouhý úsek dešťové kanalizace. Jedná se o betonovou stoku DN 500, která je zaústěna do Stěnavy. Do kanalizace jsou odváděny přečištěné odpadní vody z ČOV areálu firmy Hašpl a.s a 1 DČOV. Jinak se v obci využívá systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Hynčice nemají centrální ČOV. Je zde vybudována jedna LČOV. Na 5 ks septiků je napojeno 22 obyvatel, ostatní trvale bydlící obyvatelé odvádí odpadní vody do bezodtokých jímek. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV jsou odváženy k likvidaci na ČOV Broumov. Způsob likvidace odpadních vod od rekreantů není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Broumov.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hynčice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hynčice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva