Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vřesník - CZ052.3604.5204.166952 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vřesník

Číslo obce PRVKUK 166952
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.166952
Kód obce 549029
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.166952.01 Vřesník 16695 166952

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vřesník leží u východní hranice bývalého okresu Jičín 3 km východně od města Lázně Bělohrad v nadmořských výškách 418 – 429 m n.m. Obec má 88 trvale bydlících obyvatel. Severně pod obcí protéká řeka Bystřice. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída. Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ Lázně Bělohrad II. stupně.

V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.

 

Podklady:

VUME/VUPE 2018

Informace od starosty obce

Podklady z PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vřesník Trvale bydlící - - - 88 90 90 90
Přechodně bydlící - - - 62 60 60 60
Celkem - - - 150 150 150 150

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vřesník 101 89 81 79 78 83 87 88 86 88 95 94 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vřesník - - - 88 90 90 90

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 16 16 16
Maximální potřeba vody m3/den - - - 24 24 24 24
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,73 15,85 15,97 16,09
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 13,33 13,33 13,33 13,33
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,33 13,33 13,33 13,33
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,44 2,46 2,48 2,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Vřesník je vybudován veřejný vodovod. Jako zdroj vody slouží studna vydatnosti 0,7 l/s umístěná severně pod obcí v blízkosti Bystřice. Kvalita vody ve zdroji vyhovuje vyhlášce 252/2004 sb. Ze studny je voda čerpána přívodním řadem PVC 90 délky 780 m přímo do spotřebiště. Po obci je voda rozvedena rovněž řady PVC 90 celkové délky 1 312 m. Vodovod byl vybudovaný v roce 2002.
Na vodovod je napojeno 88 trvale bydlících obyvatel.
Vodovod je ve vlastnictví a správě obce Vřesník.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem ke stáří vodovodu bude prováděna jen běžná údržba. Žádné větší investice nejsou předpokládány. V roce 2018 bylo vydáno povolení k prodloužení stávajícího vodovodního řádu pro novou zástavbu včetně přípojek v jihovýchodní části území obce v délce 120 m a dimenzi DN50.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obyvatelé při selhání či poruše na vodovodu budou zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vřesník - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vřesník - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Vřesník je vybodován systém dešťové kanalizace. Kanalizace je asi 45 let stará a v dobrém stavu. Odpadní vody jsou v obci likvidovány systémem žump a septiku s přepadem do kanalizace.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro obec dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení, případně vybudování nových jímek a doplnění stávajících septiků zemními filtry.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na nejbližší ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vřesník 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vřesník - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva