Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Křinice - CZ052.3605.5201.076317 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Křinice

Číslo obce PRVKUK 76317
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.076317
Kód obce 574171
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.076317.01 Křinice 07631 76317

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Křinice (383 – 432 m n. m.) leží na katastrálním území Křinice (676314).
 
Obcí protéká Křinický potok (č.h.p. 2-04-03-017), levostranný přítok Stěnavy. Na území obce se nachází 6 rybníků s plochou 19 ha.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev. Na území obce okrajově zasahuje NPR Broumovské stěny.
 
Od roku 1995 je také obec Křinice součástí vesnické památkové rezevace.
 
Podklady:
Informaci od zástupců obce
VUME/VUPE 2017
Informace z PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křinice Trvale bydlící - - - 430 435 435 440
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 460 465 465 470

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Křinice 389 420 428 428 420 413 430 439 435 431 433 443 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křinice - - - 430 435 435 440

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 58 58 59 59
Maximální potřeba vody m3/den - - - 87 87 88 88
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 57,62 58,07 58,51 58,96
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 47,30 47,67 48,03 48,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 47,30 47,67 48,03 48,40
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 10,32 10,40 10,48 10,56

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Obec Křinice je zásobena pitnou vodou z vodovodu Křinice, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s. Vodovod je zaveden do všech částí obce.
 
Voda je do spotřebiště dodávána z vodojemu Křinice 90 m3, d. v. 432,8 m n. m. a hladinou ve výšce 435,0 m n. m., který je plněn vodou ze sběrných jímek pramenních zářezů. Možné je posílení ze zdroje Myslivecká studna propojením, které bylo zřízeno pro případy mimořádného sucha. Voda ve vodojemu je dezinfikována chlornanem sodným.
 
Zdrojem vody je zvodeň vázaná převážně na pukliny, eventuelně průliny triasových polymiktních pískovců a slepenců (bohdašínské souvrství) a nadložní uloženiny kvartéru. Jedná se většinou o zdroje podzemních vody relativně mělkého oběhu, vázaných na infiltrační čelo uvedeného souvrství. Území se nachází při jihozápadním okraji hydrogeologického rajonu 516 Dolnoslezská pánev při jeho styku s rajonem 411 Polická pánev.
 
Jímací objekt – Pramenní zářez (zdroj č. 6) leží ve větvi údolí, vybíhajícího od Křinického potoka k severozápadu, tj. cca 200 m. Jsou zde 2 zářezy – zářez č. 1 má délku 20 m, zářez č. 2 délku 15 m. Jejich vzájemné rozmístění není přesně známo. Podzemní voda je zachycována poloděrovanými kameninovými trubkami Js 100 mm, hloubka jejich uložení není známa. Doba výstavby není známa.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou MZdr č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1.1.2001, a to díky mikrobiologickému znečištění, nižším obsahům hořčíku a vyšším obsahům manganu a detekované přítomnosti organických sloučenin. Ve smyslu vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. spadá voda do kategorie upravitelnosti A1.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Současné odběry cca 21 500 m3/rok dříve byli i dvojnásobné. Max. měsíční odběr je v současnosti okolo 2 500 m3/měsíc, dříve i 4 700 m3/měsíc. Z max. měsíčního odběru 4700 m3/měsíc vychází denní potřeba 151,6 m3/den a z toho 60 % představuje 91 m3, tj. zabezpečenost 60% denní potřeby je v současné době zabezpečena se 100 % rezervou.
 
V roce 2010 proběhla kompletní rekonstrukce vodovodního potrubí výměnou azbestového potrubí za PE potrubí, čímž se výrazně zlepšily ztráty na vodovodním řádu.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 
Problémová lokalita je cca 5 domů pod vodojemem, kde není dostatečný tlak díky gravitačnímu zásobování řádu. Tento nedostatek je řešen individuálně jednotlivými obyvateli obce pomocí čerpadel. Polovina z těchto domů byla postavena v posledních 10 letech, kde to bylo svobodné rozhodnutí stavebníků.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V důsledku dostatečné minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme další rozšiřování kapacit VDJ.
 
Vodovodní síť
Stávající vodovodní síť je vzhledem k nedávné rekonstrukci v dobrém stavu a nevyžaduje větší investice, pouze investice běžné provozní údržby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na jímacím objektu Křinice - zářezy, bude pro nouzové zásobování využit zdroj Myslivecká nebo bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. - Meziměstí - Broumov (profil Broumov, dovozová vzdálenost 4 km), nebo z nevyužívaného zdroje Janovičky - pramenní jímka (vzdálenost 12 km). Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křinice - - - 350 350 370 370

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křinice - - - 350 350 370 370

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 39,72 40,03 40,33 40,64
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 25,80 26,00 26,20 26,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Křinice mají vybudovanou oddílnou splaškovou gravitační kanalizaci DN250 z roku 2015, čímž došlo k odkanalizování většiny obyvatel Křinic. Spaškové odpadní vody jsou čerpací stanicí svedeny na ČOV Broumov, kde jsou likvidovány.
 
 Pro likvidaci děšťových vod avyužívá se systému příkopů, struh a propustků. Část obyvatel nepřipojených na oddílnou kanalizaci využívá DČOV či septiky s přepadem do původní jednotné kanalizace.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V roce 2025 plánuje obec odkanalizování horní části obce Křinice prodloužením stávající oddílné splaškové kanalizace. Tím bude připojeno dalších cca 20 obyvatel.
 
Odpadní vodu od zbývajících obyvatel navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Broumov.
 
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křinice 0,0 5 607,0 5 607,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křinice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva