Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lhota pod Hořičkami - CZ052.3605.5209.081051 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lhota pod Hořičkami

Číslo obce PRVKUK 81051
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.081051
Kód obce 574180
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.081051.01 Lhota pod Hořičkami 08105 81051

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Lhota pod Hořičkami  (343 – 357 m n. m.) leží na katastrálním území Lhota pod Hořičkami (681059).
 
Trvale zde žije celkem 169 obyvatel a 140 rekreantů.
 
Ve Lhotě pod Hořičkami je evidováno celkem 95 domů, z toho trvale obydlených je 49 a k rekreaci se využívá 40 objektů. ZSJ Lhota pod Hořičkami tvoří jeden celek s liniově uspořádanou zástavbou, osu tvoří místní komunikace.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota pod Hořičkami Trvale bydlící - - - 169 175 180 185
Přechodně bydlící - - - 140 140 140 140
Celkem - - - 309 315 320 325

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lhota pod Hořičkami 253 275 286 285 291 297 299 301 295 302 304 303 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota pod Hořičkami - - - 169 175 180 185

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 23 24 24 25
Maximální potřeba vody m3/den - - - 27 28 29 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 22,90 23,62 24,35 25,07
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 22,25 22,95 23,65 24,35
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 22,25 22,95 23,65 24,35
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,66 0,68 0,70 0,72

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V obci Lhota pod Hořičkami je vybudován Vodovod Lhota pod Hořičkami, který je součástí Skupinového vodovodu Hořičky. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Základní data vodovod:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-681059-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-681059-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 169
 
Zásobování se děje prostřednictvím akumulace ve vodojemu Nový Dvůr o obsahu 30 m3 a s d. v. 409,66 a Hygienické zabezpečení Mezilečí (IČME: 5209-613452-48172928-2/1, IČPE: 5209-613452-48172928-2/1-48172928).  Hygienické zabezpečení v Mezilečí (VDJ Proruby) probíhá dávkováním chlornanu sodného.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Voda je jímána ze studny Hajnice. Celková vydatnost zdroje je 8 l/s. Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
  
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Lhota pod Hořičkami nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dodávkou pitné vody z vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Česká Skalice (profil Česká Skalice, dovozová vzdálenost 4 km), příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 15 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota pod Hořičkami - - - 92 98 103 108

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota pod Hořičkami - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 15,23 16,11 17,00 17,88
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,11 0,12 0,12 0,13
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci Lhota pod Hořičkami je jednotná gravitační kanalizace o celkové délce 1,15 km. Vlastníkem a provozovatelem je obec Lhota pod Hořičkami. Sídelní jednotky využívají rovněž systémů příkopů, struh a propustků.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5209-6810589-00653993-3/1
IČPE: 5209-6810589-00653993-3/1-00653993
Počet připojených obyvatel: 92
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V obci Lhota pod Hořičkami není centrální ČOV. Je zde vybudováno 33 ks septiků a 8 ks DČOV . Odpadní voda z 8 septiků je vsakována. DČOV byly vybudovány v letech 1998-2018. Technický stav septiků je různý. Obsah bezodtokých jímek je vyvážen na ČOV Česká Skalice. Způsob čištění a likvidace odpadních vod u rekreačních objektů není znám.
 
Odpadní vody jsou od 92 trvalých obyvatel ze septiků a DČOV svedeny do kanalizace a následně vypouštěny 1 vyústí do povrchových vod (Větrnický potok č.h.p. 1-01-02-057)

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotky dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhota pod Hořičkami 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhota pod Hořičkami - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva