Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bělý - CZ052.3605.5209.089834 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Machov

Číslo obce PRVKUK 89834
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.089834
Kód obce 574210
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.089834.01 Bělý 08983 89834

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Bělý (476 – 496 m n.m.) leží na katastrálním území Bělý (689831).
 
Trvale zde žije 111 obyvatel a přechodně se zde v průběhu roku zdržuje cca 500 rekreantů. V produktivním věku je 53 % obyvatel, 16 % je mladší 15-ti let a 31 % obyvatel je starších 60-ti let.
 
Je zde evidováno celkem 75 domů, z toho trvale obydlených je 40 a 27 domů slouží k rekreaci. Zástavba je soustředěna hlavně podél toku říčky Bílé a má liniový tvar.
 
Bělý leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev. Poblíž se nachází NPR Broumovské stěny.
 
V roce 2005 se předpokládá rozšíření služeb – bude zprovozněn penzion.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bělý Trvale bydlící - - - 111 - - -
Přechodně bydlící - - - 500 - - -
Celkem - - - 611 - - -

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Machov 1157 1125 1108 1093 1092 1076 1078 1087 1087 1096 1092 1096 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bělý - - - 170 190 200 205

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 17 18 19 21
Maximální potřeba vody m3/den - - - 20 22 23 25
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 17,00 18,17 19,33 20,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 17,00 18,17 19,33 20,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
 
V ZSJ Bělý je vybudován Vodovod Machov, jehož vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Teplice n. M. – Náchod vodovod BOR (viz Technická zpráva).
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 111
Počet zásobovaných rekreantů: 500
Počet přípojek: 75
Zdrojem pitné vody pro Vodovod Machov v ZSJ Bělý (vysoké pásmo) jsou pramenní zářezy z pramenišť Machov „Pod Sypací skálou“ a „Na Bahnech“. Z horní sběrné jímky je zásobován vodojem Bělý 60 m3 s d. v. 526,00 m n. m a odtud je voda prostřednictvím zásobovacích a rozvodných řadů dodávána do spotřebiště. Vodovod je zaveden do všech částí obce.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným (Hygienické zabezpečení Machov) je v souladu s vyhláškou MZdr. č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2001. K dispozici nebyly výsledky mikrobiologických rozborů surové vody.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Bor bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody nebo příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 9 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bělý - - - 0 - - 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bělý - - - 0 - - 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Bělý není vybudována jednotná kanalizační síť, jedná se pouze o jednotlivé dílčí krátké úseky potrubí, struh a propustků, které jsou zaústěny do povrchového toku.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Bělý není obecní ČOV. Odpadní vody z 5 DČOV (napojen 1 trvale bydlící obyvatel a cca 50 rekreantů) a z 63 septiků (napojeno 98 trvale bydlících obyvatel a cca 300 rekreantů) jsou odváděny do recipientu, kterým je říčka Bílá č.h.p. 10103023. Obsah 14 bezodtokých jímek (12 trvale bydlících obyvatel a 125 rekreantů) je odvážen na likvidaci do ČOV Police nad Metují nebo Machova. Odpadní vody z chat (cca 25 rekreantů) jsou přímo vypouštěny do recipientu nebo vsakovány. DČOV byly vybudovány v letech 2001-2003, bezodtoké jímky do r. 2003 a septiky do roku 1992. Technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V roce 1995 byla vypracovaná studie s návrhem odkanalizování ZSJ Bělý a vybudování kořenové ČOV, případně možností odvedení odpadních vod na ČOV do Machova. Pravděpodobně se nebude realizovat.
 
Navrhované řešení
Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti. V případě zájmu obce lze akceptovat čištění odpadních vod na lokální ČOV.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.
 
V cílovém roce 2015 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
 
na DČOV a septiky se zemním filtrem 99
na jímky 12

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bělý 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bělý - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva