Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Machovská Lhota - CZ052.3605.5209.089851 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Machov

Číslo obce PRVKUK 89851
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.089851
Kód obce 574210
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.089851.01 Machovská Lhota 08985 89851

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

ZSJ Machovská Lhota  – 440 - 510 m.n.m. leží na k.ú. Machovská Lhota (689858).
Trvale zde žije 111 obyvatel a přechodně zdržuje cca 60 rekreantů.
Je zde evidováno celkem 71 obytných domů. 44 domů je trvale obydlených a 27 slouží k rekreaci. Dále je zde 12 rekreačních chatek.
Zástavba je soustředěna podél vodního toku Trnkava.
V ZSJ se nenachází žádný větší podnikatelský objekt, pouze restaurace s penzionem.
Machov leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev. Poblíž se nacházejí Broumovské stěny a Stolové hory. Vzhledem k turistické atraktivnosti lokality je předpoklad rozvoje ubytovacích služeb.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVKUK“
Karty VUME, VUPE 2016, 2017
Konzultace se zástupci obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Machovská Lhota Trvale bydlící - - - 111 110 115 120
Přechodně bydlící - - - 50 60 70 70
Celkem - - - 161 170 185 190

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Machov 1157 1125 1108 1093 1092 1076 1078 1087 1087 1096 1092 1096 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Machovská Lhota - - - 155 165 180 190

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 17 18 19
Maximální potřeba vody m3/den - - - 19 20 21 23
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,50 16,67 17,83 19,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 15,50 16,67 17,83 19,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav (řešen Machov, Machovská Lhota a Nízká Srbská jako celek)
V obci Machov, Nízká Srbská a Machovská Lhota je vybudován vodovod, jehož vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Teplice n. M. – Náchod vodovod BOR (viz Technická zpráva).  V počtech připojených obyvatel je Machov, Machovská Lhota a Nízká Srbská.
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 625
Počet zásobovaných rekreantů: 1290
Počet přípojek: 395
Zdrojem pitné vody pro vodovod (nízké pásmo) jsou pramenní zářezy z prameniště Machov „Vápenka“, které jsou svedeny do pramenní jímky a VDJ Machovská Lhota 160 + 250 m3 s d. v. 536,80 m n. m. Odtud je voda prostřednictvím zásobovacích a rozvodných řadů dodávána do spotřebiště. Vodovod je zaveden do všech částí obce.
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
Kvalita vody po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným (Hygienické zabezpečení Machov) je v souladu s vyhláškou MZdr. č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2001. K dispozici nebyly výsledky mikrobiologických rozborů surové vody.
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Bor bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody nebo dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 5 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Machovská Lhota - - - 105 105 125 130

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Machovská Lhota - - - 105 105 125 130

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 13,00 15,17 17,33 19,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,50 5,17 5,83 6,50
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace – současný stav.
V ZSJ Machovská Lhota je vybudována splašková kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem je městys Machov. Napojeno je 41 trvale obydlených domů a 22 rekreačních objektů (z celkového počtu 71). Odpadní vody z domů a chat v neodkanalizovaných okrajových lokalitách jsou likvidovány přes septiky, jímky a vsakem. Stáří septiků a jímek není známo.
 
Splašková kanalizace (délka) – 2,061 km
Rok uvedení do provozu -  2015
Napojeno trvale bydlících obyvatel – 100.
 
Stoky (rok výstavby/rekonstr., délka, použitý materiál) :
Stoka J – část (r. 2015) – 1,340 km, potrubí - PPSN 10-16 250 mm;
Stoka J3 (r. 2015) – 0,102 km, potrubí – PPSN 10-16 250 mm;
Stoka J4 (r. 2015) – 0,083 km, potrubí – PPSN 16 250 mm;
Stoka J5 (r. 2015) – 0,473 km, potrubí – PPSN 10-16 250 mm;
Stoka J5-1 (r.2015) – 0,063 km, potrubí PPSN 10 250 mm.
 
Čištění odpadních vod – současný stav :
Odpadní vody z napojených nemovitostí jsou čištěny na ČOV umístěné v jiné části obce (ZSJ Nízká Srbská).
Odpadní vody z nemovitostí nenapojených na obecní kanalizaci (3 trvale obydlené, 5 rekreačních a 12 chat) jsou odváděny do bezodtokových jímek a septiků s odtokem do recipientu a vyváženy na likvidaci na ČOV Machov. Technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V ZSJ Machovská Lhota navrhujeme pouze připojení 4 stávajících nemovitostí a dále dostavbu stok a přípojek v návaznosti na výhledovou zástavbu území".
Odpadní vody od obyvatel nenapojených na ČOV, resp. bez možnosti napojení na kanalizaci a ČOV z technických a ekonomických důvodů, navrhujeme likvidovat v rekonstruovaných jímkách a septicích se zemními filtry (popř. DČOV), které splňují současné předpisy a normy, s možností odvozu a zpracování odpadních vod a kalů na ČOV Machov.
V cílovém roce 2030 bude předpokládaný počet nově napojených obyvatel na ČOV max. 30, na septiky a jímky a DČOV 15.
Odvedení dešťových vod u současné zástavby zůstane zachováno v současné podobě a prosazováno maximální oddělení dešťových vod od splaškových s využitím dešťové vody pro zalévání zahrádek a technické využití. U nové zástavby budou dešťové vody likvidovány na pozemcích stavebníka (vsakem nebo zachycením v jímkách s následným využitím pro provoz nemovitosti).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Machovská Lhota 0,0 24 963,0 24 963,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Machovská Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva