Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nízká Srbská - CZ052.3605.5209.089869 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Machov

Číslo obce PRVKUK 89869
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.089869
Kód obce 574210
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.089869.01 Nízká Srbská 08986 89869

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

ZSJ Nízká Srbská – 440 - 510 m.n.m. leží na k.ú. Nízká Srbská (689866).
Trvale zde žije 325 obyvatel a přechodně zdržuje cca 60 rekreantů.
Je zde evidováno celkem 133 obytných domů, z toho 1 čtyřbytovka. 103 domů je trvale obydleno,
30 slouží k rekreaci. Dále je zde 6 rekreačních chatek.
Zástavba je soustředěna podél pravého břehu vodního toku Židovka.
V ZSJ se nachází výrobní objekt s cca 80 zaměstnanci, 2 sportoviště se zázemím, požární zbrojnice, 1 restaurace.
Nízká Srbská leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev. Poblíž se nacházejí Broumovské stěny a Stolové hory. Vzhledem k turistické atraktivnosti lokality je předpoklad rozvoje ubytovacích služeb.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVKUK“
Karty VUME, VUPE 2016, 2017
Konzultace se zástupci obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nízká Srbská Trvale bydlící - - - 325 320 325 330
Přechodně bydlící - - - 70 60 50 80
Celkem - - - 395 380 375 410

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Machov 1157 1125 1108 1093 1092 1076 1078 1087 1087 1096 1092 1096 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nízká Srbská - - - 360 380 400 415

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 36 38 40 42
Maximální potřeba vody m3/den - - - 43 45 48 50
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 36,00 37,83 39,67 41,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 36,00 37,83 39,67 41,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav (řešen Machov, Machovská Lhota a Nízká Srbská jako celek)
V obci Machov, Nízká Srbská a Machovská Lhota je vybudován vodovod, jehož vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Teplice n. M. – Náchod vodovod BOR (viz Technická zpráva).  V počtech připojených obyvatel je Machov, Machovská Lhota a Nízká Srbská.
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 625
Počet zásobovaných rekreantů: 1290
Počet přípojek: 395
Zdrojem pitné vody pro vodovod (nízké pásmo) jsou pramenní zářezy z prameniště Machov „Vápenka“, které jsou svedeny do pramenní jímky a VDJ Machovská Lhota 160 + 250 m3 s d. v. 536,80 m n. m. Odtud je voda prostřednictvím zásobovacích a rozvodných řadů dodávána do spotřebiště. Vodovod je zaveden do všech částí obce.
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
Kvalita vody po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným (Hygienické zabezpečení Machov) je v souladu s vyhláškou MZdr. č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2001. K dispozici nebyly výsledky mikrobiologických rozborů surové vody.
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Bor bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody nebo dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 5 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nízká Srbská - - - 240 240 300 355

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nízká Srbská - - - 240 240 300 355

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 36,00 41,67 47,33 53,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 12,00 14,00 16,00 18,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace – současný stav.
V ZSJ Nízká Srbská je vybudována splašková (částečně jednotná) kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem je městys Machov. Napojeno je 93 trvale obydlených domů a 23 rekreačních objektů
(z celkového počtu 133). Odpadní vody z domů a chat v neodkanalizovaných okrajových lokalitách jsou likvidovány přes septiky, jímky a vsakem. Stáří septiků a jímek není známo.
 
Splašková kanalizace (délka) – 3,340 km
Rok uvedení do provozu -  1999 – 2017
Napojeno trvale bydlících obyvatel – 300.
 
Stoky (rok výstavby/rekonstr., délka, použitý materiál) :
Stoka A (r. 1999) – 0,900 km, potrubí – kamenina, beton 250 – 400 mm;
Stoka A1 + A2 (r. 1999) – 0,345 km, potrubí kamenina, beton 250 – 400 mm;
Stoka A2-1 (r. 2015) – 0,197 km, potrubí PPSN 10 250 mm;
Stoka A2-1-1 (r. 2015) – 0.040 km, potrubí PPSN 10 250 mm;
Stoka A3 (r. 1999, 2017) – 0,060 + 0,085 km, potrubí – kamenina 300 mm, PPSN 16 250 mm;
Stoka A4 (r. 1999) – 0,095 km, potrubí - kamenina 200 mm;
Stoka A4-1 (r. 2015) – 0,076 km, potrubí – PPSN 10 250 mm;
Stoka A6 (r. 2015) – 0,105 km, potrubí – PPSN 10-16 250 mm;
Stoka B (r. 2015) – 0,097 km, potrubí – PPSN 10-16 250 mm;
Stoka D1 (r. 2001) – 0,118 Km, potrubí – PVC 200 - 250 mm;
Stoka D2 (r. 2001) – 0,058 km, potrubí – PVC 200 – 250 mm;
Stoka F (r. 2015) – 0,118 km, potrubí – PPSN 10 250 mm;
Stoka G (r. 2015) – 0,185 km, potrubí - PPSN 10 250 mm;
Stoka H (r. 2015) – 0,222 km, potrubí – PPSN 16 250 mm;
Stoka J – část (r. 2015) – 0,520 km, potrubí - PPSN 10-16 250 mm;
Výtlak V1 – pro stoky D1 a D2 (r. 2002) – 0,038 km, potrubí – HDPE 75 75 mm.
 
Čištění odpadních vod – současný stav :
V ZSJ Nízká Srbská (na st.p.č. 217 v k.ú. Nízká Srbská) je vybudována centrální čistírna odpadních vod pro ZSJ Machov, Nízká Srbská a Machovská Lhota.
Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s projektovanou kapacitou 1060 EO, kam jsou odváděny splaškové vody od 905 obyvatel. Maximální hydraulické zatížení ČOV je cca 1700 EO (po technologické úpravě).
ČOV byla vybudována a uvedena do provozu v r. 1999 (investice – 7,500 mil. Kč), v roce 2017 zde proběhla částečná úprava technologie mechanického předčištění (investice 2,490 mil. Kč).
ČOV je mechanicko-biologická s dlouhodobou aktivací, částečnou denitrifikací a úplnou stabilizací kalu. Mechanický stupeň (primární čištění) je tvořen hrubým česlem, lapákem písku a strojně stíraným česlem. Za stíraným česlem je umístěna čerpací jímka, odkud jsou odpadní vody čerpány do nadzemních nádrží. Aktivace (sekundární čištění) je tvořena nitrifikačními a denitrifikačními nádržemi (2 linky) s následnou vertikální dosazovací nádrží. Kalové hospodářství je tvořeno uskladňovací nádrží se zahušťovací funkcí. Na odtoku je instalováno automatické měření množství vypouštěných čištěných vod. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku Židovka (ř.km. 5,0, č.h.p. 1-01-03-024). Kal je likvidován na ČOV Police nad Metují.
Dešťové vody jsou částečně oddělovány na stoce A ve 4 dešťových oddělovačích. V případě velkého přítoku a naplnění přečerpávací jímky voda automaticky odtéká bezpečnostním přepadem do obtoku ČOV. Při mimořádných situacích je možné nátok na ČOV v rozdělovací šachtě zcela uzavřít.
 
Odpadní vody z nemovitostí nenapojených na obecní kanalizaci (3 trvale obydlené, 5 rekreačních) jsou odváděny do bezodtokových jímek a septiků s odtokem do recipientu a vyváženy na likvidaci na ČOV Machov. Odpadní vody z chat jsou vsakovány. Technický stav septiků a jímek není znám.
 
Základní data ČOV :
Rozhodnutí o povolení užívání stavby vydal OkÚ v Náchodě pod č.j. 449/99/ŽP-Vt-KR 30.12.1999.
Povolení k vypouštění odpadních vod vydal OŽP MěÚ Náchod pod č.j. MUNAC 5911/2016/ŽP dne 3.2.2016.
Projektovaná kapacita – je 1060 EO při specifické spotřebě vody 130 l/obyv/den a specifickém znečištění 45 g BSK5/obyv./den.
Množství odpadní vody:  Qprům = 1,76 l/s
                                             Q24     = 151 m3/den
                                             Qr        = 55.115 m3/rok
Znečištění :  BSK5     =    47,75 kg/den
                      CHSKcr  =    95,49 kg/den
                      NL         =    58,35 kg/den
Povolené množství vypouštěných OV a předepsané limitní ukazatele.
Q      =  1,76 l/s
Qmax =  2,50 l/s
Qmax =  6500 m3/měs.
Q      = 55.000 m3/rok
 
Zbytkové znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (emisní limity – přípustné „p“ a maximální „m“ při bezdeštném průtoku) nesmí od počátku roku 2017 přesahovat následující hodnoty :
BSK5   -       p =  30 mg/l  -   m =  60 mg/l
CHSKCr   -   p = 100 mg/l  -  m = 180 mg/l
NL  -           p = 35 mg/l  -    m = 70 mg/l
N-NH4  -     p =12 mg/l  -     m = 40 mg/l.
 
Skutečné hodnoty za rok 2017.
                       Přítok             Odtok            
Q              =    54 600            54 600 m3/rok
BSK5         =        149,15                 1,64 mg/l
CHSKCr     =        329,00               16,42 mg/l
NL             =        270,50                 8,67 mg/l
NNH4        =          59,45                 1,43 mg/l

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V ZSJ Nízká Srbská navrhujeme připojení 5 trvale obydlených nemovitostí, které jsou v dosahu vybudované kanalizace a postupnou dostavbu stok v návaznosti na výhledovou zástavbu území.
Odpadní vody od obyvatel nenapojených na ČOV, resp. bez možnosti napojení na kanalizaci a ČOV z technických a ekonomických důvodů, navrhujeme likvidovat v rekonstruovaných jímkách a septicích se zemními filtry (popř. DČOV), které splňují současné předpisy a normy, s možností odvozu a zpracování odpadních vod a kalů na ČOV Machov.
V cílovém roce 2030 bude předpokládaný počet nově napojených obyvatel na ČOV max. 65, na septiky a jímky a DČOV 15.
Odvedení dešťových vod u současné zástavby zůstane zachováno v současné podobě a prosazováno maximální oddělení dešťových vod od splaškových s využitím dešťové vody pro zalévání zahrádek a technické využití. U nové zástavby budou dešťové vody likvidovány na pozemcích stavebníka (vsakem nebo zachycením v jímkách s následným využitím pro provoz nemovitosti).
 
Na ČOV nejsou do roku 2030 předpokládány žádné technologické úpravy.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nízká Srbská 0,0 22 686,0 22 686,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nízká Srbská - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva