Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Martínkovice - CZ052.3605.5201.092169 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Martínkovice

Číslo obce PRVKUK 92169
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.092169
Kód obce 574228
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.092169.01 Martínkovice 09216 92169

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Martínkovice (398 – 426 m n. m.) leží na katastrálním území Martínkovice (692166).
 
Trvale zde žije 500 obyvatel.
 
V Martínkovicích je evidováno celkem 177 domů, z toho obydlených je 128, k rekreaci se využívá 25 domů. Zástavba v obci má rozptýlený charakter. Obcí protéká Martínkovický potok (č.h.p. 2-04-03-019), podél něhož je soustředěna většina zástavby, výsledný půdorys obce je liniový. V Územním plánu Obce je počítáno s výstavbou asi 31 rodinných domů.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko, na území obce zasahuje NPR Broumovské stěny a částečně také CHOPAV Polická pánev.
 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky:
Agram c.z. (15 zaměstnanců)
Farma Martínkovice s.r.o. (6 zaměstnanců)
Jaroslav Adamíra (zemědělec)
Petr Žoček (zemedělec)

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Martínkovice Trvale bydlící - - - 504 500 500 500
Přechodně bydlící - - - 180 180 200 200
Celkem - - - 684 680 700 700

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Martínkovice 524 519 522 521 506 518 519 499 498 497 507 511 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Martínkovice - - - 523 523 523 523

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 63 63 64 64
Maximální potřeba vody m3/den - - - 94 95 95 96
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 91,74 92,66 93,57 94,48
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 62,66 63,11 63,57 64,03
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 62,66 63,11 63,57 64,03
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 29,09 29,54 30,00 30,45

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Obec Martínkovice zásobuje pitnou vodou vodovod Martínkovice, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobí pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele a zaveden do všech částí obce. Vodovod byl vybudován postupně v letech 1913 – 1915 a 1918 – 1920.
  
Zdrojem vody pro zásobení obyvatel jsou pramenní zářezy, ze kterých je voda svedena do sběrné jímky a následně do vodojemu Martínkovice 30 m3 s d. v. 467,77 m a hladinou ve výšce 469,77 m, ze kterého je zásobeno vodou horní tlakové pásmo. Z vodojemu Martínkovice 75 m3 s d. v. 443,32 m a hladinou ve výšce 445,82 m je rozváděna voda gravitačními řady do spotřebiště dolního tlakového pásma. Voda je ve vodojemu Martínkovice 30 m3 dezinfikována chlornanem sodným. Dalším zdrojem je vrt M1, ze kterého je voda čerpána do vodojemu 30m3 (horní tlakové pásmo) a dále gravitačně rozváděná do celého spotřebiště. Vrt M-1: průměr 339 mm, hloubka 80 m, ustálená hladina 10,2 m pod terénem. Vydatnost stanovena na 4 - 6 l/s při poklesu hladiny do 20 m od terénu.
 
Zdroj podzemní vody je vázaný na komplex svrchnokřídových sedimentů. Nachází se v puklinách, event. v průlinách kvádrových pískovců a slínitých prachovců až pískovců rohovcového souvrství. Území se nachází při severovýchodním okraji hydrogeologického rajónu 411 Polická pánev, na jeho styku s rajonem 516 Dolnoslezská pánev.
 
Jímacími objekty jsou zářezy (zdroje č. 7a a č. 7b), které leží jihozápadně od obce. Dolní jímací objekt (č. 7a) využívá podzemní vodu vázanou na okrajové partie výchozů rohovcového souvrství, Horní zářez (č. 7b) podzemní vodu kolektoru střednoturonských kvádrových pískovců suchdolského subsystému polické pánve. Infiltrační povodí je odhadováno na plochu cca 40 – 60 ha. Délka a počet větví zářezů ani jejich rozmístění nejsou přesně známy, pravděpodobně se jedná o 2 samostatné pramenní vývěry, podchycené krátkými zářezy v délce do 5 m. Veškerá jímaná voda odtéká ze zářezů gravitačně do vodojemu (30 m3), umístěného v údolí Martínkovického potoka na úpatí Broumovských stěn (tedy mimo jímací území). Nespotřebovaná voda odtéká do Martínkovického potoka, který protéká v těsné blízkosti vodojemu. Technická dokumentace jímacích objektů není zachována. V současné době jsou zářezy z důvodu mikrobiologické kontaminace odstaveny z provozu a využíván je pouze vrt M-1.
 
Jakost vody
Základní charakteristika distribuované vody je následující (vrt M-1):
voda je měkká až mírně tvrdá, vápeno - síranového typu s nízkým obsahem rozpuštěných látek, pH 7,5-7,8, obsah dusičnanů je nízký, průměrně se pohybuje do 8 mg/l, což je pod hodnoty doporučené pro přípravu kojenecké stravy (15 mg/l), koncentrace dusitanů stanovenzý práh citlivosti použité analytické metody. Voda vyhovuje vyhlášce 252/2004 Sb.
 
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z vrtu M-1 je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou MZdr č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Ve smyslu vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. spadá voda do kategorie upravitelnosti A1.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod není napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
Současné odběry cca 30000-40000 m3/rok. Max. měsíční odběr je v současnosti okolo 3200 až 4900 m3/měsíc. Z max. měsíčního odběru 4900 vychází denní potřeba 163,3 m3/den a z toho 60 0 předfstavuje 98 m3, tj. zabezpečenost 60% maximální denní potřeby je v současné době zabezpečena (50+75=125).
 
Vodovodní síť
Stávající vlivem stáří (80 – 90 let) nevyhovující stav potrubí vodovodu se navrhuje zlepšit výměnou nevyhovujícího trubního materiálu za potrubí z PVC nebo v důležitých komunikacích tvárnou litinou. Navrhujeme provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 8 % délky vodovodní sítě za rok. Mezi prvními doporučujeme rekonstruovat řady z ocelového potrubí. Navržené řešení sníží současný počet havárií cca 1 ks/km.rok a vysoké ztráty vody v síti.
 
Všechna výše uvedená opatření byla navržena k realizaci v roce 2013 a dosud nebyla realizována.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jelikož obec Martínkovice nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody, bude v případě havárie na jímacím objektu Martínkovice - zářezy nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov (profil Otovice, dovozová vzdálenost 1,5 km), nebo bude voda codážena cisternami z nevyužívaného zdroje Janovičky – pramenní jímka, pokud bude ověřena jakost vody. Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Martínkovice - - - 478 478 478 478

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Martínkovice - - - 478 478 478 478

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 57,00 57,00 57,00 57,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 30,00 30,00 30,00 30,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci byla v roce 2015 dokončena splašková kanalizace DN 250mm v délce 6770m, která je ukončena na spodním okraji obce v čerpací stanici odpadních vod. Z čerpací stanice jsou splaškové odpadní vody přečerpány výtlakem DN 100 ke konečné likvidaci na ČOV Broumov.
 
Rozsah řešení:
-gravitační stoky DN v délce 6700m
-ČS 9l/s
-výtlak DN 100 v délce 1950 m
 
Na splaškovou kanalizaci je napojeno cca 90% obyvatel obce
 
Odvádění dešťových vod zůstalo ve stavu, který byl před vybudováním splaškové kanalizace. Většina zastavěného území využívá systém příkopů a propustků. Pouze ve středu obce je pod chodníky uloženo potrubí pro odvod dešťové vody do potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci byla v roce 2015 vybudována kompletně nová Jkanalizace k odvodu splaškových vod a čerpací stanice odvádějící spaškové vody na na ČOV Broumov.
 
V současnosti je proto stav vyhovující a neuvažuje se o dalších investicích do koanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Martínkovice 0,0 23 900,0 23 900,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Martínkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva