Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Mezilečí - CZ052.3605.5209.093637 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mezilečí

Číslo obce PRVKUK 93637
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.093637
Kód obce 574236
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.093637.01 Mezilečí 09363 93637

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Mezilečí 417 m n. m.) leží na katastrálním územích Mezilečí (693634).
 
Trvale zde žije celkem 136 obyvatel a přechodně 100 rekreantů. Podíl produktivních obyvatel je 69 %, podíl 14 % mají mladší 15-ti let a 17 % obyvatel je postproduktivního věku.
 
V Mezilečí je evidováno celkem 55 domů, z toho obydlených je 31 a rekreačních objektů je 24. Do roku 2030 se předpokládá rozšíření obce o 3 domy. Zástavba má rozptýlený charakter a je liniově uspořádána částečně podél místní komunikace a také podél Válovického potoka, ten se vlévá zprava do Úpy.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 - vodovod

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mezilečí Trvale bydlící - - - 136 140 145 150
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 236 240 245 250

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mezilečí 157 157 151 146 146 142 136 140 139 132 132 135 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mezilečí - - - 136 140 145 150

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 29 30 31 32
Maximální potřeba vody m3/den - - - 35 36 38 39
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 29,31 30,32 31,32 32,33
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 19,90 20,58 21,27 21,95
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 19,90 20,58 21,27 21,95
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 9,41 9,73 10,06 10,38

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V obci Mezilečí je vybudován Vodovod Mezilečí, který je součástí Skupinového vodovodu Hořičky. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod  zásobuje pitnou vodou všechny obyvatele a ostatní odběratele.
 
Základní data vodovod:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-693634-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-693634-48172928-1/1-48172928
Název obce: Mezilečí
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 136
 
Zásobování se děje přes akumulaci ve vodojemu VDJ Proruby (o obsahu 250 m3 a úrovní dna 489,50 / 492,80 m n. m.) a Hygienické zabezpečení Mezilečí (IČME: 5209-613452-48172928-2/1, IČPE: 5209-613452-48172928-2/1-48172928).  Hygienické zabezpečení v Mezilečí (VDJ Proruby) probíhá dávkováním chlornanu sodného. Z akumulace je pitná voda vedena přiváděcím a zásobovacím řadem (JS 100 mm) do obce, zde je přivaděč propojen do jednoho zásobovacího systému.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Voda je jímána ze studny Hajnice. Celková vydatnost zdroje je 8 l/s. Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
V obci nejsou zdroje požární vody na veřejném vodovodním řadu. Je pouze jeden hydrant v zeleném pásu vedle polní cesty, za vepřínem ZD, na PVC160.
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek. Další zdroje vody jsou stanoveny obcí.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Mezilečí nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dodávkou pitné vody z vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Česká Skalice (dovozová vzdálenost 9 km), příp. dovozem vody ze zdroje Jaroměř – Starý Ples vrtu J-1 (cca 20 km) nebo dovozem balené vody. Mohou být využity i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mezilečí - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mezilečí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci Mezilečí není vybudována veřejná kanalizace. Sídelní jednotka využívá systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V obci Mezilečí není centrální ČOV. Je zde vybudováno 54 ks bezodtokých jímek, 16 ks septiků a 4 DČOV. Odpadní vody z jímek jsou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice, ze septiků jsou vsakovány a z DČOV odváděny do povrchových vod (Válovický potok, č.h.p. 1-01-02-056). Technický stav a stáří jímek a septiků je různé.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Pro sídelní jednotky dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.
 
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mezilečí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mezilečí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva