Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Mezilesí - CZ052.3605.5211.093688 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mezilesí

Číslo obce PRVKUK 93688
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.093688
Kód obce 574244
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.093688.01 Mezilesí 09368 93688

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Mezilesí (484 – 546 m n. m.) leží na katastrálním území Mezilesí u Náchoda (693685).
 
Trvale zde žije celkem 244 obyvatel, 59 % představují produktivní obyvatelé, 17 % obyvatel je mladších 15-ti let a v postproduktivním věku je 24 % obyvatel.
 
Celkem je zde evidováno 106 domů, trvale obydlených je 86 a k rekreaci je využíváno 20 objektů. Část zástavby vytváří radiokoncetricky seskupený střed, odkud vybíhají 2 místní komunikace rovněž obklopené zástavbou. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 - vodovod
Hlášení do ISPOP, 2018
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Kanalizační řád pro obecní kanalizační stoku A v obci Mezilesí, Ing. Zdeněk Brejcha, AZB, 6/2010
Kanalizační řád pro novou výstavbu 11 RD v obci Mezilesí, Ing. Zdeněk Brejcha, AZB, 2/2010
Pasport kanalizace, stoka A1 - Mezilesí, Ing. Zdeněk Brejcha, AZB, 10/2009
Pasport kanalizace, stoka A2 - Mezilesí, Ing. Zdeněk Brejcha, AZB, 4/2010
Změna č. 1 Územního plánu Mezilesí, Ing. arch. Milan Vojtěch, 02/2016
ZákresSSSSS

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mezilesí Trvale bydlící - - - 244 250 250 250
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 274 280 280 280

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mezilesí 212 217 212 213 211 224 229 240 241 252 250 250 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mezilesí - - - 244 250 250 250

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 38 39 39 39
Maximální potřeba vody m3/den - - - 46 46 47 47
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 38,33 38,65 38,96 39,28
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 37,58 37,89 38,20 38,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 37,58 37,89 38,20 38,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,75 0,76 0,77 0,77

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Mezilesí zásobí pitnou vodou vodovod Mezilesí, který je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozního celku Náchod – Bohuslavice. Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s. Celková délka vodovodu je 5,325 km.
 
Základní data vodovod:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5211-693685-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5211-693685-48172928-1/1-48172928
Název obce: Mezilesí
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 205
 
Vodovod Mezilesí je zásoben vodou z I. tlakového pásma vodovodu Nové Město nad Metují, která je přes čerpací stanici dopravena do akumulace ve vodojemu Jestřebí 250 m3 s d.v. 466,5 m n. m. Z vodojemu Jestřebí je voda vedena do vodojemu Sendraž 250 m3 s d.v. 580,0 m n. m., ze kterého je voda odebírána gravitací pro plnění vodojemu Mezilesí 50 m3 s d.v. 561,47 m n. m., odkud je voda dopravována do spotřebiště.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m.
Celková vydatnost zdrojů je 200 l/s.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, nebo dovozem vody z nevyužívaného zdroje Nový Hrádek – zářezy, pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody (dovozová vzdálenost 5 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mezilesí - - - 244 244 244 244

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mezilesí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 31,75 31,75 31,75 31,75
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,01 0,01 0,01 0,01
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Mezilesí je vybudovaná jednotná kanalizace. Jedná se o několik betonových kanalizačních stok DN 200 - 300, ze kterých jsou odpadní vody vypouštěny 3 vyústmi do Libchyňského potoka. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Mezilesí.
 
Jednotná kanalizace celkem: 2,33 km
Přípojky: 61 ks
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Mezilesí není centrální ČOV. Je zde celkem 22 ks DČOV, kam odvádí odpadní vody asi 50 obyvatel. Na 46 ks septiků s odtokem do kanalizace je napojeno 122 trvale bydlících obyvatel. Z 21 ks septiků jsou odpadní vody zasakovány (napojeno 73 obyvatel). Odpadní vody jsou odváděny do Libchyňského potoka (č.h.p. 1-01-03-046). Technický stav a stáří jímek je různý. Způsob odvádění a likvidace odpadních vod u rekreantů není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby dle ÚP není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
 
na DČOV a septiky se zemním filtrem 170
na jímky 70

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mezilesí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mezilesí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva