Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Ruprechtice - CZ052.3605.5201.143634 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Meziměstí

Číslo obce PRVKUK 143634
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.143634
Kód obce 574252
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2283
Teplice nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.143634.01 Ruprechtice 14363 143634

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Ruprechtice (446 – 455 m n. m.) leží na katastrálním území Ruprechtice u Broumova (743631).
 
Trvale zde žije celkem 292 trvale bydlících obyvatel a cca 90 rekreantů.
 
Zástavba je radiokoncentricky uspořádána.
 
Ruprechtice leží v CHKO Broumovsko, okrajově sem zasahuje CHOPAV Polická pánev.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vak Náchod, 2018
Digitální zákres plánované kanalizace, AQUA PROCON s.r.o.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ruprechtice Trvale bydlící - - - 292 270 250 230
Přechodně bydlící - - - 90 90 90 90
Celkem - - - 382 360 340 320

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meziměstí 2700 2681 2641 2573 2555 2516 2482 2456 2419 2429 2387 2360 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ruprechtice - - - 250 235 220 205

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 54 51 48 44
Maximální potřeba vody m3/den - - - 65 61 57 53
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 54,15 50,90 47,65 44,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 41,22 38,75 36,27 33,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 38,77 34,61 30,45 26,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,45 2,30 2,16 2,01
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 12,93 11,54 10,16 8,77

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Ruprechtice jsou napojeny přivaděčem Meziměstí – Starostín na skupinový vodovod Teplice I. – Meziměstí, který je součástí skupinového vodovodu Teplice nad Metují – Meziměstí – Broumov. Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-693693-48172928-1/2
IČPE: 5201-693693-48172928-1/2-48172928
 
Skupinový vodovod Teplice I. – Meziměstí je zásoben pitnou vodou, jímanou z vodních zdrojů Polické pánve. Jsou to především vrty VS-5, VS-13, VS-15. Vodovod je jedním ze tří provozních celků vodovodu Teplice nad Metují – Broumov.
 
Voda z vrtů VS-5, VS 13 a VS 15 je čerpána do vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.). v objektu vrtu VS 5 je dávkována dezinfekce. Z vodojemu 3000 m3 je zásobena část obce Teplice nad Metují a Nové Dvory a skupinový vodovod Teplice n. Metují – Vysoká Srbská – Náchod – Václavice – Nové Město nad Metují – Bohuslavice. Z VDJ 3000 m3 je voda přepouštěna o vodojemu Teplice n. M. 2×250 m3 (d.v. 517,6 m n. m.). Z něj je zásoben vodovod Teplice i – Meziměstí, který zásobí pitnou vodou mj. obce Březová, Meziměstí, Pomeznice, Ruprechtice, Starostín a Vernéřovice.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004..
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice I – Meziměstí, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov (profil Hejtmánkovice, dovozová vzdálenost 5,5 km), nebo dovozem vody z nevyužívaného zdroje Janovičky - prameniště, pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody (dovozová vzdálenost 15 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ruprechtice - - - 0 0 0 40

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ruprechtice - - - 0 0 0 40

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Ruprechticích není vybudována kanalizace, využívá se zde systémů příkopů, struh a propustků.
 
V Ruprechticích není vybudována centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod a do bezodtokých jímek. Počet septiků a jímek a jejich stáří ani technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Je plánována výstavba splaškové kanalizace s napojením na kanalizační síť města Meziměstí s odvedením splaškových vod na centrální městskou ČOV.
Jedná se o 620,75 m PP DN 250 a 26 m DN 450.
 
Orientační náklady dle metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 jsou cca 2,895 Kč.
Realizace stavby se předpokládá k roku 2030.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Obyvatelé nepřipojeni na kanalizační síť budou přečišťovat odpadní vody v DČOV nebo septicích se zemním filtrem.
 
Do doby výstavby navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Meziměstí.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ruprechtice 0,0 2 894,7 2 894,7

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ruprechtice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva