Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolsko - CZ052.3605.5211.101192 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nahořany

Číslo obce PRVKUK 101192
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.101192
Kód obce 574261
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.101192.01 Dolsko 10119 101192

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Dolsko (273 m n. m.) leží na katastrálním území Dolsko (701190).
 
Trvale zde žije celkem 45 obyvatel a 12 rekreantů. Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Celkem je zde evidováno 28 domů, z toho trvale obydlených je 23, k rekreaci slouží 5 objektů. Zástavba je uspořádaná radiokoncentricky. Dolce leží u soutoku Metuje (č.h.p. 1-01-03-051) a Mlýnského náhonu (č.h.p. 1-01-03-052). Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Dolsko leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolsko Trvale bydlící - - - 45 46 47 48
Přechodně bydlící - - - 12 12 12 12
Celkem - - - 57 58 59 60

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nahořany 516 523 540 542 545 547 576 584 587 590 588 586 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolsko - - - 0 46 47 48

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 2 3 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 2 4 6
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 1,60 3,20 4,80
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 1,60 3,20 4,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
V Dolsku není vybudovaný veřejný vodovod. Všichni obyvatelé a rekreanti jsou zásobeni pitnou vodou ze 13 domovních studen. Jedná se o 45 trvale bydlících obyvatel a  12 rekreantů. Studny jsou zahloubeny do hloubky 6 – 10 m o průměru 1000 – 1200 mm, převážně roubené kamenem nebo budované z betonových skruží před i po roku 1930. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin slínovců a jílovitých vápenců jizerského souvrství, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 422 Podorlická křída.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody ve studnách je dostatečné, kvalita vody se nesleduje.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec má zájem o výstavbu vodovodu.
 
Navrhované řešení
V místní části obce Nahořany –Dolsko bude vybudována nová vodovodní síť, která bude zásobovat obyvatele pitnou vodou. Vodovodní síť bude napojena na stávající vodovod v západní části obce Nahořany. Celková délka vodovodních řadů pro obec Dolsko je cca 1,836 km. Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány v hodnotě 3,71 mil. Kč. Předběžně se předpokládá dokončení investice v roce  2020. Dále se zrealizují přípojky k jednotlivým nemovitostem.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

ZSJ Dolsko nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (profil Osíček, dovozová vzdálenost 1 km), nebo dovozem vody z vrtu LT-4 u Černčic (dovozová vzdálenost 4 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolsko - - - 45 46 47 48

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolsko - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 1,51 1,54 1,57 1,61
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,01 0,01 0,01 0,01
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Dolsko má vybudovanou jednotnou gravitační kanalizaci o délce 552 m. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny převážně přes septiky u jednotlivých nemovitostí. Na kanalizaci je napojeno 45 trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem kanalizace je Obec Nahořany, provozovatelem Českoskalické vodárny s r.o. Odpadní vody jsou kanalizací odváděny 1 volnou vyústí do místní vodoteče ústící do Metuje.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME:5211-701190-00272850-3/1
IČPE: 5211-701190-00272850-3/1-27481557
Počet připojených obyvatel: 45
 
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Dolsko nemá centrální ČOV. Odpadní vody jsou do kanalizace odváděny ze septiků s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci a doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby výstupní garantované parametry splňovaly nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolsko 3 710,0 0,0 3 710,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolsko - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva