Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Městec - CZ052.3605.5211.101222 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nahořany

Číslo obce PRVKUK 101222
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.101222
Kód obce 574261
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.101222.01 Městec 10122 101222

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Městec (280 – 296 m n. m.) leží na katastrálním území Městec u Nahořan (701220).
 
Trvale zde žije celkem 31 obyvatel, rekreantů 8. Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Celkem je zde evidováno 22 domů, z toho trvale obydlených je 19, k rekreaci jsou využívány 3 objekty. Městec má radiokoncentricky uspořádanou zástavbu,. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Městec leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Zakreslení stávající vodovodní sítě, 2018
Jednotná kanalizace na pozemku p.č. 1/1, 5/1, 1/2, 7, 8 v obci Městec u Nahořan; DSP; Ing. Zdeněk Brejcha – AZB; 05/2016
Jednotná kanalizace na pozemku p.č. 1/1, 5/1, 1/2, 7, 8 v obci Městec u Nahořan; DUR; Ing. Zdeněk Brejcha – AZB; 01/2016
Oprava kanalizace v obci Nahořany – Městec; DSP; Ing. Zdeněk Brejcha – AZB; 07/2011

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Městec Trvale bydlící - - - 31 33 35 36
Přechodně bydlící - - - 8 8 8 8
Celkem - - - 39 41 43 44

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nahořany 516 523 540 542 545 547 576 584 587 590 588 586 - -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Městec - - - 31 33 35 36

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 6 6 6
Maximální potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 8
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,47 5,77 6,06 6,36
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,35 3,53 3,71 3,89
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,45 2,58 2,71 2,84
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,90 0,95 1,00 1,05
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,12 2,23 2,35 2,46

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Městec je zásoben pitnou vodou z veřejného vodovodu Nahořany o celkové délce 5897 m, který je součástí skupinového vodovodu Česká Skalice. Vlastníkem vodovodu je Obec Nahořany, provozovatelem Českoskalické vodárny s r.o. Vodovod je zaveden do všech částí sídelních jednotek.
 
Základní údaje vodovod:
IČME:5211-701238-00272850-1/1
IČPE: 5211-701238-00272850-1/1-27481557
Počet připojených obyvatel: 31
 
Vodovod Nahořany je zásoben pitnou vodou z věžového vodojemu Nahořany 200 m3 (d.v. 324,05 m n. m.), který je plněn vodou ze skupinového vodovodu Náchod – Nové Město n. Metují – Bohuslavice. Do spotřebiště je voda dodávána gravitačními rozvodnými řady. Přes Nahořany, Městec a Velkou Jesenici je voda odebíraná ze skupinového vodovodu dopravována až do vodojemu Skaličan v České Skalici.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dovážkou pitné vody ze skupinového vodovodu Česká Skalice. Pro nouzové zásobování lze využít také vrt LT-4 nedaleko Černčic (dovozová vzdálenost 4 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Městec - - - 31 33 35 36

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Městec - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 1,51 1,59 1,67 1,75
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,01 0,01 0,01 0,01
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Městec má vybudovanou jednotnou gravitační kanalizaci o délce 0,433 km. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny převážně přes septiky u jednotlivých nemovitostí. Na kanalizaci je napojeno 31 trvale bydlících obyvatel a 8 rekreantů. Vlastníkem kanalizace je Obec Nahořany a provozovatelem Českoskalické vodárny s r.o. Odpadní vody jsou kanalizací odváděny jednou volnou vyústí do místní vodoteče ústící do Rozkošského potoka (č.h.p. 1-01-03-056).
 
Základní údaje kanalizace:
IČME:5211-701220-00272850-3/1
IČPE: 5211-701238-00272850-1/1-27481557
Počet připojených obyvatel:31
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Městec nemá centrální ČOV. Jsou vybudovány 3 DČOV. DČOV byly stavěny postupně od roku 1992. Dále jsou odpadní vody do kanalizace odváděny ze septiků s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci a doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby výstupní garantované parametry splňovaly nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Městec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Městec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva