Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nahořany - CZ052.3605.5211.101231 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nahořany

Číslo obce PRVKUK 101231
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.101231
Kód obce 574261
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.101231.01 Nahořany 10123 101231

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Nahořany (280 – 296 m n. m.) leží na katastrálním území  Nahořany nad Metují (701238).
 
Trvale zde žije celkem 348 obyvatel a 105 rekreantů. Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Celkem je zde evidováno 116 domů, z toho trvale obydlených je 93, k rekreaci je využíváno 15 objektů. Nahořany  mají radiokoncentricky uspořádanou zástavbu. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Obě základní sídelní jednotky leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky:
Nahořanská a.s. – zemědělská výroba (velkokapacitní kravín, není napojený na obecní kanalizaci)
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 kanalizace, vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Zakreslení stávající kanalizační a vodovodní sítě, 2018
Studie odkanalizování obce Nahořany, AQUA PROCON s.r.o., 11/2019

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nahořany Trvale bydlící - - - 348 365 380 390
Přechodně bydlící - - - 105 105 105 105
Celkem - - - 453 470 485 495

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nahořany 516 523 540 542 545 547 576 584 587 590 588 586 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nahořany - - - 348 365 380 390

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 61 64 66 69
Maximální potřeba vody m3/den - - - 74 77 80 83
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 61,45 63,92 66,39 68,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 37,64 39,16 40,67 42,19
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 27,49 28,60 29,71 30,81
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 10,15 10,56 10,97 11,38
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 23,80 24,76 25,72 26,67

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Nahořany jsou zásobeny pitnou vodou z veřejného vodovodu Nahořany o celkové délce 5897 m, který je součástí skupinového vodovodu Česká Skalice. Vlastníkem vodovodu je Obec Nahořany, provozovatelem Českoskalické vodárny s r.o. Vodovod je zaveden do všech částí sídelních jednotek.
 
Základní údaje vodovod:
IČME:5211-701238-00272850-1/1
IČPE: 5211-701238-00272850-1/1-27481557
 
Vodovod Nahořany je zásoben pitnou vodou z věžového vodojemu Nahořany 200 m3 (d.v. 324,05 m n. m.), který je plněn vodou ze skupinového vodovodu Náchod – Nové Město n. Metují – Bohuslavice. Do spotřebiště je voda dodávána gravitačními rozvodnými řady. Přes Nahořany, Městec a Velkou Jesenici je voda odebíraná ze skupinového vodovodu dopravována až do vodojemu Skaličan v České Skalici.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dovážkou pitné vody ze skupinového vodovodu Česká Skalice. Pro nouzové zásobování lze využít také vrt LT-4 nedaleko Černčic (dovozová vzdálenost 4 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nahořany - - - 348 365 380 390

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nahořany - - - 0 0 0 390

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 41,15 42,81 44,46 46,12
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,65 0,68 0,70 0,73
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 10,94 10,94 10,94 10,94
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Nahořany mají vybudovanou jednotnou gravitační kanalizaci o délce 3358 m. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny převážně přes septiky u jednotlivých nemovitostí. Na kanalizaci je napojeno 348 trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem kanalizace je Obec Nahořany, provozovatelem Českoskalické vodárny s r.o. Odpadní vody jsou kanalizací odváděny 2 volnými vyústmi do místních vodotečí ústících do Nahořanského potoka.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME:5211-701238-00272850-1/1
IČPE: 5211-701238-00272850-1/1-27431557
Počet připojených obyvatel:348
 
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Nahořany nemají centrální ČOV. V Nahořanech je vybudováno 28 DČOV. DČOV byly stavěny postupně od roku 1992. Dále jsou odpadní vody do kanalizace odváděny ze 117 ks septiků s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení musí respektovat pořadavek Povodí Labe dle opatření ID HSL207001, které požaduje odvádění vyčištěních odpadních vod mimo vodní nádrž Rozkoš.
 
Do roku 2030 je proto plánována výstavba nové splaškové kanalizace pro území obce Nahořany a výstavba centrální kompaktní podzemní ČOV pro 716 EO s aerobními biologickými procesy čištění odpadních vod.
 
Celková délka plánované  gravitační kanalizace PVC DN 250 je 3714,3 m.
 
Celkové investiční náklady dle Metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 jsou cca 23,591 mil. Kč.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Do doby výstavby nové kanalizace a ČOV navrhujeme rekonstrukci a doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby výstupní garantované parametry splňovaly nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nahořany 0,0 23 591,4 23 591,4

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nahořany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva