Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Krčín - CZ052.3605.5211.106437 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nové Město nad Metují

Číslo obce PRVKUK 106437
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.106437
Kód obce 574279
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.106437.01 Krčín 10643 106437

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Krčín (297 – 372 m n. m.) leží na katastrálním území Krčín (706434).
 
Trvale zde žije celkem 1655 obyvatel, přechodně 100. Ve výhledu k roku 2030 se uvažuje s setrvalým stavem počtu obyvatel.
 
Zástavba má soustředěný charakter.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,VaK Náchod, 2018
Koncepce výstavby nové kanalizační sítě, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krčín Trvale bydlící - - - 1 655 1 655 1 655 1 655
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 1 755 1 755 1 755 1 755

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nové Město nad Metují 9878 9841 9784 9749 9726 9623 9550 9517 9504 9436 9398 9317 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krčín - - - 1 755 1 755 1 755 1 755

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 226 226 226 226
Maximální potřeba vody m3/den - - - 272 272 272 272
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 226,26 226,26 226,26 226,26
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 215,77 215,77 215,77 215,77
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 215,77 215,77 215,77 215,77
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 10,48 10,48 10,48 10,48

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Krčín je zásoben z vodovodu Nové Město nad Metují, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozního celku Náchod – Bohuslavice. Vodovod je zaveden do všech částí uvedených sídelních jednotek.
 
Základní  údaje vodovod:
IČME: 5211-706442-48172928-1/1
IČPE: 5211-706442-48172928-1/1-48172928
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3. Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3 (d.v. 495,5 m n. m). Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11, Nízká Srbská NV-12, Police nad Metují VS-10, Police nad Metují NVS-10 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3, kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m., který je přerušovací akumulací a hlavním vodojemem pro Nové Město nad Metují a Bohuslavice.
 
Vodovod Nové Město nad Metují zásobí vodou vodojem Vysokov 1000 m3 s d. v. 429,0 m n. m., který je hlavním vodojem pro zásobení obyvatel Nového Města nad Metují a Bohuslavic. V úseku Václavice – Vrchoviny odbočuje zásobní řad pro Nové Město nad Metují, a to vedením trasy nad městskou částí Vrchoviny do vodojemů Vrchoviny (d.v. 382,0 m n. m.), vodojemu Nové Město n M. - František III (d.v. 412,4 m n. m.) a vodojemu Nové Město n M. - František IV (d.v. 386,2 m n. m.) s objemy 1500 m3 a vodojemu Nové Město n M. - František II 250 m3 s d.v. 414,4 m n. m.
 
Nové Město n. M. je rozděleno na čtyři tlaková pásma. III. tlakové pásmo je zásobeno pitnou vodou z vodojemu František III, vodojem František IV napájí II. tlakové pásmo, přebytky vody z II. tlakového pásma jsou akumulovány ve vodojemu František I 500 + 200 m3 (d.v. 388,10 m n. m.). I. tlakové pásmo využívá vodojem Nové Město stř. VAK 800 m3 (d.v. 354,0 m n. m.), který je plněn z vodojemů František I a František II.
  
Celková vydatnost zdrojů je 200 l/s.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok. Rekonstrukce a obnova infrastruktury probíhá dle krátkodobého a střednědobého plánu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, nebo dovozem vody z vrtu LT-1 u Černčic (dovozová vzdálenost 5 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krčín - - - 1 755 1 755 1 755 1 755

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krčín - - - 1 755 1 755 1 755 1 755

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 137,37 137,37 137,37 137,37
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Krčíně je vybudovaná jednotná gravitační kanalizace, která odvádí  odpadní vodu na ČOV Nové Město n. M.-Krčín. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
 
Základní údaje kanalizace celkem:
IČME kanalizace Nové Město nad Metují: 5211-706442-48172928-3/1
IČPE kanalizace Nové Město nad Metují: 5211-706442-48172928-3/1-48172928
 
Krčín je odkanalizován kmenovou stokou B.
  
Čištění odpadních vod - současný stav
V Krčíně je vybudovaná centrální mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 25 000 EO. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Mlýnského náhonu (č.h.p. 1-01-03-052, ID vypouštění 412108), což je levostranný přítok Metuje (č.h.p. 1-01-03-051).
 
ČOV Nové Město nad Metují – Krčín je určena k čištění odpadních vod splaškových i průmyslových. Třístupňová kompaktní ČOV typu EKOFLUID je určena pro úplné čištění odpadních vod. Je vybavena technologií dlouhodobé nízkozatížené aktivace s aerobní stabilizací kalu a předřazenou denitrifikací. ČOV sestává z hrubého předčištění (hrubé a jemné česle, lapák písku), čerpací stanice, mechanického čištění cezením (bubnové síto), z kompaktního biologického stupně (denitrifikace, nitrifikace s vestavěnými separátory aktivovaného kalu) a bubnového filtru. ČOV je vybavena souborem kalového hospodářství (zahušťovací nádrž, uskladňovací nádrž, pásový zahušťovač a pásový lis s příslušenstvím). Aerobně stabilizovaný kal je využíván jako kompostový substrát nebo k přímému hnojení. Nevyhovující kal je skládkován.
 
Základní data ČOV Nové Město nad Metují:
IČME: 5211-706434-48172928-4/1
IČPE: 5211-706434-48172928-4/1-48172928

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizační síť a tím i na ČOV dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba. Nově budovaná kanalizace bude sloužit pouze k odvádění splaškových vod. Stávající kanalizace, která nevyhovuje, bude rekonstruována.
 
Odvedení dešťových vod se bude řídit § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb. U veškerých staveb a pozemků, ze kterých odtékají dešťové vody do jednotné kanalizace, budou při jejich úpravách a rekonstrukcích provedena taková opatření, aby byly dešťové vody primárně zasakovány nebo odváděny do vodoteče.
 
Vzhledem k předpokládanému narůstajícímu množství odpadních vod a kalů, které se budou likvidovat na ČOV Nové Město nad Metují – Krčín, navrhujeme v případě potřeby intenzifikaci této stávající centrální čistírny s cílem zvýšení kapacity kalového hospodářství a vlivem zvýšených požadavků vyplývajících z nařízení vlády č. 401/2015 Sb. V současné době se nepředpokládá, že bude ČOV nutno technologicky rekonstruovat a rozšířit. Do budoucna bude odvodněný kal odvážek ke spálení na ČOV Náchod, kde bude vybudována nová linka likvidace kalu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Krčín 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Krčín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva