Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Spy - CZ052.3605.5211.106488 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nové Město nad Metují

Číslo obce PRVKUK 106488
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.106488
Kód obce 574279
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.106488.01 Spy 10648 106488

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Spy (315 – 342 m n. m.) leží na katastrálním územím Spy (706485).
 
Trvale zde žije celkem 222 trvale bydlících obyvatel a 45 rekreantů. Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Zástavba má rozptýlený charakter, většinou leží podél místních komunikací.
Spy leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Spy Trvale bydlící - - - 222 222 222 222
Přechodně bydlící - - - 45 45 45 45
Celkem - - - 267 267 267 267

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nové Město nad Metují 9878 9841 9784 9749 9726 9623 9550 9517 9504 9436 9398 9317 - -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Spy - - - 237 237 237 237

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 31 31 31 31
Maximální potřeba vody m3/den - - - 37 37 37 37
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 30,55 30,55 30,55 30,55
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 29,14 29,14 29,14 29,14
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 29,14 29,14 29,14 29,14
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,42 1,42 1,42 1,42

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Spy jsou napojeny na vodovod Nové Město nad Metují, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozního celku Náchod – Bohuslavice. Vodovod je zaveden do všech částí uvedených sídelních jednotek.
 
Základní  údaje vodovod:
IČME: 5211-706442-48172928-1/1
IČPE: 5211-706442-48172928-1/1-48172928
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3. Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3 (d.v. 495,5 m n. m). Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11, Nízká Srbská NV-12, Police nad Metují VS-10, Police nad Metují NVS-10 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3, kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m., který je přerušovací akumulací a hlavním vodojemem pro Nové Město nad Metují a Bohuslavice.
  
Sídelní jednotka Spy je zásobena pitnou vodou z vodovodní sítě Nového Města nad Metují – z oblasti Budín, kde je umístěna čerpací stanice a voda je přečerpávána do nadzemního věžového vodojemu Spy 100 m3 Hydroglobus (d.v. 366,0 m n. m.), odkud je gravitačně vedena rozvodnými řady po spotřebišti.
  
Celková vydatnost zdrojů je 200 l/s.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo dovozem vody z vrtu LT-1 (dovozová vzdálenost 5 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Spy - - - 0 0 0 222

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Spy - - - 0 0 0 222

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Spy mají částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci. Kanalizace odvádí dešťové vody jednou vyústí do Janovského potoka (č.h.p. 1-01-03-050) a 2 vyústmi do silničních příkopů. Kanalizace byla postavena v letech 1980 – 1982 svépomocí občanů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Spy nemají centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do DČOV, dále do septiků a bezodtokých jímek. Obsah jímek je vyvážen na ČOV Nové Město nad Metují.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhujeme výstavbu nové splaškové kanalizace a přečerpání splaškových vod k likvidaci do systému kanalizace a ČOV Nového Města nad Metují.
Kanalizační síť bude navržena jako gravitační splašková kanalizace DN 250 v délce 4 232 m, doplněná o 1 sekční podzemní čerpací stanici s výtlačným řadem v délce 552 m. Kanalizační stoky budou vedeny převážně ve zpevněných plochách komunikací či chodníků. Kanalizační síť bude zakončena v centrální čerpací stanici, kterou budou splašky přečerpávány výtlačným řadem DN 80 v délce 2 244 m do kanalizace Nového Města nad Metují v ul. Dobrušské, lokalitě Vladivostok.
Předpokládaná výše investičních nákladů je cca  23,733 mil. Kč dle metodického pokynu Mze čj. 401/2010/15000. Datum zahájení realizace projektu není známo.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Do doby výstavby nové kanalizace navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Spy 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Spy - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva